Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Asemakaavan mukaisten asuintonttien vyöhykehinnoittelu

ROIDno-2022-130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää, että Rovaniemen kaupunki siirtyy asemakaavan mukaisissa asuintonttien hinnoittelussa kohteittain määritettävistä hinnoista vyöhykehinnoitteluun.

Vyöhykehinnoittelun käyttöönotto on perustelua, jotta kaupungin käyttämät hinnoitteluperusteet saadaan yhtenäistettyä, hinnoittelusta tulee avoimempaa, vuokrasopimuksiin liittyvät tontin lunastukset sekä vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä määritettävät korotukset olisivat paremmin ennakoitavissa sekä kaupungin käytäntö yksinkertaistuisi ja tulisi suoraviivaisemmaksi.

Toimivan ja pitkäjänteisen maapolitiikan ja tontinluovutuksen edellytyksenä on avoin ja tasapuolinen hinnoittelu. Kaupungin tavoitteena on luovuttaa tontteja asuntorakentamiseen palvelujen kannalta tarkoituksenmukaisilla paikoilla kohtuullisella hintatasolla.

Nykytilanne on, että kaupunki päättää hinnoittelun tonteille alueittain erillispäätöksillä. Erillispäätöksiä tehdään uusien asemakaavojen yhteydessä tai kun alueella on tarve uudistaa hinnoittelu vuokrasopimusten jatkamisen yhteydessä tai vuokralaisen halutessa lunastaa vuokratontti. Lisäksi on tehty erillispäätöksiä laajemmista alueista mm. Nivavaarassa. Suurella osalla asemakaava-aluetta ei ole voimassa olevaa hinnoittelua asuintonteille.

Hinnoitteluperiaatteet

Kaupungin tulee tonttien hinnoittelussaan käyttää perusteena käypää markkina-arvoa luovuttaessaan maa-alueita, jottei kunta julkisena toimijana vääristä kilpailua markkinoilla. Valtiontukisäännöksiä on sovellettava myös maankäyttösopimuksissa. (KunL 130 §)

Hinnoittelun valmistelun tueksi tilattiin vyöhykehinta-arviot kesällä 2021 Newsec Advisory Finland Oy:tä. Selvitys on laadittu markkinaperusteistena. Markkina-arvolla tarkoitetaan toisistaan riippumattomien myyjän ja ostajan välisiä kauppoja. Arvonmääritys tapahtuu toteutuneiden vertailukauppojen perusteella. Esityksessä on hinnoittelu määritetty ulkopuolisen arvion keskihinnan (markkina-arvon) alapuolelle, jotta edesautettaisiin kohtuuhintaista asumista.  

Asuintonttien vyöhykehinnoittelu on voimassa toistaiseksi ja hinnoittelua tarkistetaan elinkustannusindeksin muutoksen mukaisesti. Hinnoittelun ajantasaisuuden varmistamiseksi markkinahintaa tulee tarkistaa n. kolmen - viiden vuoden välien tai tarvittaessa, mikäli markkinahinnat muuttuvat merkittävästi. 

Vaikutukset

Vyöhykehinnoittelun käyttöönotolla ei ole vaikutusta voimassa oleviin maanvuokrasopimuksiin. Hinnoittelua käytetään asemakaavan mukaisten uusien tonttien luovutuksessa, vuokrasopimuksen mukaisen tontin lunastamisessa, mikäli sopimuksessa ei ole erikseen muuta sovittu sekä maanvuokrasopimusten jatkamisen yhteydessä maanvuokran määrittämiseksi. Vyöhykehinnoittelu selkeyttää kaupungin toimintaa ja palvelua sekä on merkittävästi avoimempaa toimintaa vuokralaisiin nähden verrattuna nykytilanteeseen. Hinnoittelua voidaan myös käyttää maankäyttösopimusten mukaisen korvauksen määrittelyssä.

Tonttien hintojen muutokset verrattuna tällä hetkellä voimassa oleviin hinnotteluihin ovat vähäiset. Vyöhykehinnoittelu tasaa kuitenkin eroja alueiden välillä sekä ottaa paremmin huomioon tonttien erityispiirteet, joilla on merkitystä tontin hinnan muodostumisessa. Suurin muutos on uusien alueiden tonttien hinnoittelussa Vennivaaran ja Pöykkölän alueilla, jossa nykyisellä voimassa oleva hinnoittelulla ei pystytä kattamaan pientaloalueen kunnallistekniikan kustannuksia.

Omakotitonttien hinnoittelu (AO, AP)

Omakotitonteille esitetään 6 hintavyöhykettä liitekartta 1:n mukaisesti.

Vyöhyke Hinnoittelu €/m2
I ei hinnoitella
II 40 - 80
III 35 - 55
IV 30 - 40
V 20 - 30 
VI 12 - 25

Yhtiömuotoisten tonttien hinnoittelu

Rivitalotonteille (AR) esitetään 3 hintavyöhykettä liitekartta 2:n mukaisesti. AR hinnoittelun mukaisesti hinnoitellaan myös AP tontit, joilla on rakennusoikeutta yli 400 kem2.

Vyöhyke Hinnoittelu €/kem2
I 200 - 300 - 400 
II 120 - 180 - 250 
III 40 - 80 - 120

Kerrostalotonteille (AK) esitetään 4 hintavyöhykettä liitekartta 3:n mukaisesti.

Vyöhyke Hinnoittelu €/kem2
I 350 - 425 - 500 
II 200 - 275 - 350 
III 150 - 200 - 250
IV 80 - 110 - 150 

Vyöhykkeen sisällä arvon määrittämisessä käytetään liitteiden mukaisia taulukkoja, joilla arviota tarkennetaan vyöhykkeen minimi- ja maksimihinnan välillä perustuen taulukon mukaisiin kriteereihin. Mikäli hinnoiteltavalla tontilla on useita alentavia tai korottavia erityistekijöitä, ne eivät kumuloidu täysimääräisenä vaan kumuloituminen johtaa ala- tai ylärajan soveltamiseen.

Vaikuttavia tekijöitä ovat mm: tontin sijainti vyöhykkeellä, kulkuyhteydet, pysäköintijärjestelyt, maaperän laatu tai rakentamiseen liittyvät normaalista poikkeavat ratkaisut rakenteiden, materiaalien, melun tai liikenteen vuoksi.

Kaupunki voi tarvittaessa teettää uuden kohdekohtaisen arvion, jos on syytä olettaa, että tontin arvo poikkeaa merkittävästi vyöhykehinnasta kuten ns. rantatontit. Jos uuden arvion perusteella määritelty hinta eroaa tämän hinnoittelupäätöksen mukaisesta vyöhykehinnasta, tuodaan se hallintosäännön mukaisen toimielimen hyväksyttäväksi. Lisäksi kaupunki voi luovuttaa asuintontteja tarjouskilpailujen perusteella, jolloin hinta määräytyy avoimen hintakilpailun perusteella.

Vuokrattujen asuintonttien lunastushinta ja tonttien myynti

Kaupunki on sitoutunut noudattamaan maanvuokrasopimuksen mukaista ehtoa tontin lunastamisesta tietyllä hinnalla. Mikäli ehdon ei katsota enää olevan voimassa, lunastettavan vuokratontin käypä myyntihinta vastaa voimassa olevaa vyöhykehinnoittelua. Mikäli maanvuokrasopimuksissa ei ole määritetty ehtoa tontin lunastamiselle ja vuokralainen haluaa ostaa tontin, käypä myyntihinta vastaa voimassa olevaa vyöhykehinnoittelua. 

Maapoliittisen ohjelman mukaisesti asuintontit voidaan joko vuokrata tai myydä. Kaupunginhallitus tai muu toimivaltainen toimielin päättää erikseen, mikäli tontti luovutetaan vain vuokraamalla. 

Vuokranalennukset

Vanhojen sopimusten jatkamisten yhteydessä kaupunginhallituksen 12.5.2014 § 221 ja 29.3.2016 § 125 päättämät maanvuokran porrastusperiaatteet uuden sopimuskauden alkaessa pysyvät edelleen voimassa ja ne tasaavat vuokran nousun vaikutusta. Päätöksiä on syytä tarkentaa siltä osin, ettei maanvuokra voi kuitenkaan pienentyä sopimusta uusittaessa. Sopimuksia jatkettaessa on oleellista, että vuokraperuste määräytyy muutoin samoin kuin uutta sopimusta laadittaessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AO-tonteille liitteen 1 mukaisesti
 2. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AR ja vastaaville -tonteille liitteen 2 mukaisesti
 3. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AK-tonteille liitteen 3 mukaisesti
 4. Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinnan päättää toimielin tai määräämänsä tonttia koskevan luovutuspäätöksen yhteydessä. 
 5. Päätöksen mukaisen vyöhykehinnat tulevat voimaan 1.3.2022 alkaen. Hinnoittelu on sidottu elinkustannusindeksin lukuun 2017 (2021)
   

Lisäksi 

 1. Voimassa olevien tonttien hinnoittelupäätösten mukaisilla alueilla, vuokralaisilla on oikeus lunastaa tontti aluetta koskevan hinnoittelupäätöksen ja vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2022 asti, jonka jälkeen vyöhykehinnoittelu astuu voimaan. 
 2. Asuintontteja koskevia  päätöksiä 12.5.2014 § 221 ja 29.3.2016 § 125 täydennetään siten, että vuokrasopimusta uusittaessa uuden vuokrakauden ensimmäisen vuoden vuosivuokra ei voi olla alempi kuin kuin päättyvän sopimuksen mukainen vuosivuokra.  
 3. Tämä päätös kumoaa muut asuntotontteja koskevat luovutusehdot hinnoittelun osalta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

 1. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AO-tonteille liitteen 1 mukaisesti
 2. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AR ja vastaaville -tonteille liitteen 2 mukaisesti
 3. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AK-tonteille liitteen 3 mukaisesti
 4. Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinnan päättää toimielin tai määräämänsä tonttia koskevan luovutuspäätöksen yhteydessä. 
 5. Päätöksen mukaisen vyöhykehinnat tulevat voimaan 1.3.2022 alkaen. Hinnoittelu on sidottu elinkustannusindeksin lukuun 2017 (2021)
   

Lisäksi 

 1. Voimassa olevien tonttien hinnoittelupäätösten mukaisilla alueilla, vuokralaisilla on oikeus lunastaa tontti aluetta koskevan hinnoittelupäätöksen ja vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2024 asti, jonka jälkeen vyöhykehinnoittelu astuu voimaan. 
 2. Asuintontteja koskevia  päätöksiä 12.5.2014 § 221 ja 29.3.2016 § 125 täydennetään siten, että vuokrasopimusta uusittaessa uuden vuokrakauden ensimmäisen vuoden vuosivuokra ei voi olla alempi kuin kuin päättyvän sopimuksen mukainen vuosivuokra.  
 3. Tämä päätös kumoaa muut asuntotontteja koskevat luovutusehdot hinnoittelun osalta.

 

Timo Tolonen esitti Päivi Alaojan, Sara Seppäsen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla vastaavat JAA, ja jotka ovat asian palauttamisen kannalla vastaavat EI. 
Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) JAA -ääntä ja kuusi (6) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian esittelyn jälkeen klo 15.18-15.40.

Äänestystulokset

 • Kyllä 5 kpl 45%

  Henri Ramberg, Riku Tapio, Raija Kerätär, Susanna Junttila, Miikka Keränen

 • Ei 6 kpl 55%

  Eemeli Kajula, Reijo Jylhä, Päivi Alaoja, Timo Tolonen, Terhi Heikkilä, Sara Seppänen

Valmistelija

 • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Vyöhykehinnoittelun luonnoksen pohjalta Paikkatieto - ja tonttipalvelut on tehnyt laajan vertailu hintamuutoksen vaikutuksista eri alueilla. Pääsääntöisesti pientalotonttien sekä rivitalotonttien osalta hinnat nousevat noin 5 - 30 %. Pientalotonttien osalta hinnat nousisivat eniten alueilla, joilla tontin myyntihinta on ollut alhainen (8 - 10 euroa/m2), eikä tontin hinta ole kattanut keskimääräisiä kustannuksia tonttien infran rakentamisesta. Vaikka prosentuaalinen muutos on iso, keskimääräinen muutos pientalotontin hinnassa on n. 5000 euroa. Vertailussa olleiden pientalotonttien keskihinta on 22.670 euroa.  Vertailun perusteella myös n. 15 - 20 % tonteista hinta voi jatkossa alentua, erityisesti Nivavaaran alueella.

Rivitalotonttien osalta keskimäärinen hinta nousee n. 16 %, nykyisen keskihinnan ollessa 71 €/kem2. Vertailussa olleiden rivtalotonttien keskihinta on n. 81.000 € ja tonteilla on keskimäärin rakennusoikeutta n. 1150 kem2. 

Kerrostalotonttien osalta hinnat nousevat keskimääräistä enemmän, mutta kerrostalotontit keskittyvät keskustan lähialueilla, joissa maankäyttö myös tiivistyy ja yksityisten välisissä kaupoissa vertailuhinnat ovat nousseet merkittävästi. Vertailussa olleiden, 1. kaupunginosan ulkopuolella vertailussa olleiden AK-tonttien hinta on n. 77 €/kem2 jolla on rakennusoikeutta n. 2100 kem2. Vertailun perusteella AK-tonttien keskimääräinen hinta olisi n. 160 €/kem2. Vertailussa on huomioitava, että reuna-alueilla hinta alenee huomattavasti.  

Vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä hinnan korotuksen vaikutuksen vaikutusta alentaa vuokranalennus, jolla uuden vuokrakauden alkaessa ensimmäisenä vuotena peritään vain 30 % uudesta vuosivuokrasta ja vuokraa nostetaan 7 % vuodessa perusvuokrasta kunnes täysi vuosivuokra astuu voimaan 10 vuoden kulutta sopimuksen uusimisesta.  

Vertailun perusteella vyöhykehinnoittelu on toimiva, mutta yksittäisissä tapauksissa, esim, tontin suojelumääräysten vai poikkeavan rakennusoikeuden määrän vuoksi tontin hinta voi muuttua merkittävästi tai hinta tulee arvioida tarvittaessa erikseen. 

Vyöhykkeiden rajauksissa on tehty pieniä korjauksia vertailun perusteella sekä hinnan tarkemman määrittelyä varten käytettäviä taulukoita on yhtenäistetty erikoistekijöiden vaikutusten osalta. Kerrostalojen osalta vyöhykkeen välisiä hintoja on tarkistettu. Lisäksi Ojanperän kaava-alue on lisätty vyöhykehinnoitteluun. 

Hinnottelun käyttöönotossa esitetään, että alueilla joilla ei ole voimassa olevaa hinnoittelua hinnoittelu astuu voimaan kun hinnoittelupäätös on lainvoimainen. Alueilla, joissa on voimassa oleva hinnoittelupäätös vuokralaisella on oikeus käyttää sopimuksen ja päätöksen mukaista hinnoittelua 31.12.2025 asti. 

Tarkistetuiksi vyöhykehinnoitteluiksi esitetään: 

Omakotitonteille esitetään 5 hintavyöhykettä liitekartta 1:n mukaisesti seuraavasti:

Vyöhyke Vaihteluväli, €/m2 Keskihinta €/m2
I keskusta-alue, ei hinnoitella  
II 40 - 80 60
III 35 - 55 45
IV 30 - 40 35
V 20 - 30 25
VI 12 - 25 16

Rivitalotonteille (AR) esitetään 3 hintavyöhykettä liitekartta 2:n mukaisesti. AR hinnoittelun mukaisesti hinnoitellaan myös AP tontit, joilla on rakennusoikeutta yli 400 kem2. 

Hintavyöhyke Vaihteluväli €/kem2 Keskihinta €/kem2
I 200 - 400 300
II 120 - 250 180
III 40 - 120 80

Kerrostalotonteille (AK) esitetään 4 hintavyöhykettä liitekartta 3:n mukaisesti. 

Hintavyöhyke Vaihteluväl, €/kem2 Keskihinta, €/kem2
I 350 - 500 420
II 250 - 350 300
III 150 - 250 200
IV 80 - 200 120

Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinta päätetään tonttia koskevan luovutuspäätöksen yhteydessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

 1. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AO-tonteille liitteen 1 mukaisesti
 2. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AR ja vastaaville - tonteille liitteen 2 mukaisesti
 3. Hyväksyä oheisen vyöhykehinnoittelun asemakaavan mukaisille AK-tonteille liitteen 3 mukaisesti
 4. Hinnoittelun määrittämiseksi vyöhykkeen sisällä käytetään liitteiden mukaisia taulukkoja. Vyöhykkeen hinnoitteluvälin sisällä hinta päätetään tonttia koskevan luovutuspäätöksen yhteydessä. 
 5. Päätöksen mukaisen vyöhykehinnat tulevat voimaan kun hinnoittelua koskeva päätös on lainvoimainen. Mikäli tontti on alueella, jossa on voimassa oleva hinnoittelu, vyöhykehinnoittelu astuu voimaan viimeistään 31.12.2025. 
 6. Hinnoittelu on sidottu elinkustannusindeksin lukuun 2017 (2021)

Lisäksi 

 • Voimassa olevien tonttien hinnoittelupäätösten mukaisilla alueilla, vuokralaisella on oikeus lunastaa tontti aluetta koskevan hinnoittelupäätöksen ja vuokrasopimuksen mukaisesti 31.12.2025 asti tai käyttää vyöhykehinnoittelun mukaista hintaa.   
 • Asuintontteja koskevia  päätöksiä 12.5.2014 § 221 ja 29.3.2016 § 125 täydennetään siten, että vuokrasopimusta uusittaessa uuden vuokrakauden ensimmäisen vuoden vuosivuokra ei voi olla alempi kuin kuin päättyvän sopimuksen mukainen vuosivuokra.

Päätös

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Timo Tolonen esitti, että esitystä ei hyväksytä. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana. 
Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Timo Tolonen jätti pykälään eriävän mielipiteen.

Heikki Autto saapui kokoukseen klo 15.18 Pertti Onkalon esittelyn aikana.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.