Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Asemakaavan muutos 18. kaupunginosa korttelin 5605 viereinen M-alue, Joulutontuntie

ROIDno-2021-193

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan ja tonttijaon muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605 tonteille sekä viereiselle metsätalousalueelle. Hakemuksessa esitetään,​ että asemakaavan ja tonttijaon muutoksella mahdollistettaisiin alueelle uudisrakentaminen asuinrivitaloille.

Alueella on voimassa 5.5.2003 hyväksytty asemakaava,​ jossa tonttien 18-​5605-​1 ja 2 käyttötarkoitus on erillispientalojen korttelialue (AO). Alue käsittää lisäksi asemakaavan mukaisen metsä- ja maatalousalueen (M). 

Kaavoituspäällikkö on käynnistänyt päätökselllään 27.1.2021 asemakaavan ja tonttijaon muutoksen. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Ennen asemakaavan vireilletuloa laaditaan hakijan kanssa kaavoituksen käynnistämissopimus​ ja ennen asemakaavan hyväksymistä maanomistajan kanssa tulee laatia maankäyttösopimus.

Maanomistajien kanssa on laadittu liitteenä olevan luonnoksen mukainen kaavoituksen käynnistämissopimus,  jossa sovitaan asemakaavoituksen käynnistämisestä ja tietyistä siihen liittyvistä ehdoista. 

Hallintosäännön mukaisesti elinvoimalautakunta päättää toimialansa suunnittelu- ja urakkasopimuksista ja muista sopimuksista. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen asemakaavan käynnistämissopimusluonnoksen. 

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 11.2.2022

Maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605 erillispientalotonteille (AO) 1 ja 2 sekä viereiselle maa- ja metsätalousalueelle (M). Tarkoituksena muodostaa alueelle rivitaloasumista. Asemakaavamuutoksen vireille tulo ja hakemuksen pohjalta laadittu asemakaavan muutosluonnos (alustava kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 26.4.-10.5.2021. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

Hakijan toiveesta kaava-aluetta on pienennetty jättämällä muutoksen ulkopuolelle AO -tontit 1 ja 2. Uudelleen laaditussa kaavaluonnoksessa, 9638 m2:n suuruinen maa- ja metsätalousalue on muutettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR) ja lähivirkistysalueeksi (VL). AR -alueen pinta-ala on 8873 m2, jossa on tehokkuusluvulla e=0.25 laskettuna rakennusoikeutta 2218 k-m2. Kerrosluku on I u1/2. VL-alueen pinta-ala on 765 m2.

Asemakaavamuutoksen toinen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 18.11.-1.12.2021. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi mielipide (vuorovaikutuslomake).

Kaavoitus esittää, että kaavamuutos saatetaan ehdotusvaiheeseen toisen valmisteluvaiheen, 12.11.2021 päivitetyn, kaavaluonnoksen pohjalta.

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen M -alueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 12.11.2021 päivitetty kaavakartta asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen M -alueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 12.11.2021 päivitetty kaavakartta asetetaan julkisesti nähtäville. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken laaditaan maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 2.6.2022

Maanomistaja on hakenut asemakaavan muutosta 18. kaupunginosan korttelin 5605 erillispientalotonteille (AO) 1 ja 2 sekä viereiselle maa- ja metsätalousalueelle (M). Tarkoituksena muodostaa alueelle rivitaloasumista. Asemakaavamuutoksen vireille tulo ja hakemuksen pohjalta laadittu asemakaavan muutosluonnos (alustava kaavaluonnos) pidettiin nähtävillä 26.4.-10.5.2021. Hakijan toiveesta kaava-aluetta on pienennetty nähtävillä olon jälkeen, jättämällä muutoksen ulkopuolelle AO -tontit 1 ja 2. Asemakaavamuutoksessa järjestettiin toinen valmisteluvaiheen kuuleminen 18.11.-1.12.2021.

Asemakaavan muutoksessa 9638 m2:n suuruinen maa- ja metsätalousalue on muutettu asuinrivitalojen korttelialueeksi (AR) ja lähivirkistysalueeksi (VL). AR -alueen pinta-ala on 8873 m2, jossa on tehokkuusluvulla e=0.25 laskettuna rakennusoikeutta 2218 k-m2. Kerrosluku on I u1/2. VL-alueen pinta-ala on 765 m2.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 14.4.-13.5.2022. Nähtävillä olon aikana jätettiin yksi muistutus (vuorovaikutuslomake).

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 18. kaupunginosan korttelin 5605 viereisen maa- ja metsätalousalueen asemakaavan muutos hyväksytään. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Hakijan ja kaupungin kesken on laadittu maankäyttösopimus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.