Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 216 Asemakaavan muutos ja tonttijako 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereinen VP-alue, Vierustie

ROIDno-2021-523

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Lehto Tilat Oyj (Lehto) on jättänyt 8.2.2021 suunnitteluvaraushakemuksen koskien kaupungin omistuksessa olevan puistoalueen (VP) kaavoittamisesta liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi. 

Lehdon kanssa on neuvoteltu n. 3000 - 3500 kem2 suuruisen liike- ja toimitilarakennuksen sijoituspaikasta Lampelan ja Teollisuuskylän alueelle ja neuvotteluissa on todettu, ettei kaupungilla ole osoittaa hankkeelle soveltuvaa asemakaavan mukaista tonttia. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että Vierustien ja Viirinkankaantien risteyksen länsipuolella sijaitseva puistoaluetta voitaisiin kehittää yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi. 

Hanke vahvistaisi Lampelan alueen kaupallisia palveluja ja toisi uusia toimijoita alueelle. Lehdon tavoitteena on, että alueelle voisi avautua uusi kauppapaikkarakennus vuoden 2022 aikana. 

Suunnitteluvarauksen tarkoituksena on, että Lehto ja Rovaniemen kaupunki sopivat kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla Rovaniemen kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehdolle. 

Lehto sitoutuu osaltaan toimittamaan kustannuksellaan asemakaavan ehdotusvaiheessa tarvittavat lähtötiedot tontinkäyttö- ja rakennussuunnitelmat sekä vuokraamaan tai ostamaan asemakaavalla mahdollisesti muodostuvan tontin Rovaniemen kaupungin tonttien hinnoittelun mukaisesti.  

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Lehto Tilat Oyj:lle oheisen sopimusluonnoksen mukaisesti suunnitteluvarauksen liitekartan mukaiselle alueelle seuraavin ehdoin. 

1) Suunnitteluvaraus on voimassa kunnes aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman, kuitenkin enintään 31.12.2022 saakka elleivät osapuolet keskenään sovi muuta.

2) Suunniteluvarauksesta maksetaan varausmaksu 7000 euroa, joka palautetaan mahdollisen vuokrasopimuksen tai kiinteistökaupan yhteydessä. Mikäli varaus peruuntuu Lehdon aloitteesta varausmaksua ei palauteta. Mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä varaus katsotaan päättyneeksi. 

3) Alueen luovuttamisesta, joko maanvuokrasopimuksella tai kiinteistökaupalla, sovitaan erillisellä luovutuspäätöksellä, joka perustuu alueelle vahvistettuun hinnoitteluun ja luovutusehtoihin asemakaavan saatua lainvoiman. 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 22.2.2021 § 51 hyväksynyt suunnitteluvarauksen Lehto Tilat Oyj:n kanssa koskien yleistä aluetta 698-9-9903-0 (Sopimusalue). Alueella on käynnistetty asemakaavan muutos, jonka tavoitteena alueen käyttötarkoitus on muuttaa liike ja toimistotilojen korttelialueeksi. Kaavamuutoksen vireilletulon kuuleminen on pidetty 18.1 – 1.12.2021.

Sopimusalueella sijaitsee Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n jätevesiviemäri, joka tulee siirtää viereiselle Vierustien katualueelle. Jätevesiviemäriä uusitaan ja siirretään samassa yhteydessä myös laajemmalla alueella.

Sopimusalueen osalta on arvioitu, että Rovaniemen kaupungin osuus siirtokustannuksesta on n. 200.000 euroa. Aluetta koskeva sopimusluonnoksen, asemakaavamuutoksen ja rakentajan alustavan aikataulun perusteella Napapiirin Energia ja Vesi Oy siirtää ko. jäteviemärin vuoden 2022 aikana.

Asemakaavan tullessa voimaan tontti luovutetaan suunnitteluvarauksen perusteella Lehto Oyj:lle aluetta koskevan rakentamiskelpoisen tontin hinnoitteluun perustuen. Tontin hinnoittelusta pyydetään tarvittaessa ulkopuolinen arvio, jolla varmistetaan tontin ns. käypä markkinahinta.

Sopimusalueella siirto ja siitä aiheutuva kustannus voidaan katsoa aiheutuvan kaupungin maaomaisuuden myyntikuntoon saattamisesta. Kulut viemärin siirtokustannuksesta osoitetaan kaupunginhallituksen maanhankinnan investointeihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä oheisen sopimusluonnoksen Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n kanssa.

Siirtokustannus 200.000 euroa kohdennetaan kaupunginhallituksen myynti- ja korvaustuloihin kustannuspaikalle 1250, projektinumerolle 9000.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Päivi Alaoja poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta, Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n hallituksen jäsen).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 14.3.2022

Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on sovittu 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle (kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51). Tarkoituksena on muuttaa alueen käyttötarkoitus liike- ja toimistotiloja palvelevaksi.

Kaavamuutos kuulutettiin vireille 17.11.2021 ja vireille tulo pidettiin nähtävillä 18.11. – 1.12.2021. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti pyynnön lisätä ELY-keskus osalliseksi kaavamuutokseen.

Laadittu kaavaluonnos pidettiin nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemisessa 27.1.- 9.2.2022. Luonnoksessa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jossa on rakennusoikeutta 3000 k-m2. Kerrosluku on kaksi. Luonnoksessa on huomioitu myös tulvaan ja liikennemeluun liittyvät tekijät. Alueella tapahtuvien kunnallistekniikan muutostöiden vuoksi tontille ei ole tarpeen merkitä johtorasitteita. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti kaupungin pyytämän lausunnon (vuorovaikutuslomake).

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaa on päivitetty vähäisin teknisluontoisin korjauksin. Kaavoitus esittää, että kaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen 9.3.20222 päivitetyn kaavakartan mukaisesti.

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 9.3.2022 päivitetty kaavakartta sekä kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Yhdyskuntasuunnittelun lautakunta piti kokoustauon klo 14.55 - 15.00. Tauon jälkeen puheenjohtaja kävi läpi osallistujat.

Valmistelija

Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan esityksen mukaisesti, että 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen ja 9.3.2022 päivitetty kaavakartta sekä kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Janne Anttila, kaavasuunnittelija, janne.anttila@rovaniemi.fi
  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 2.6.2022

Lehto Tilat Oyj:n ja kaupungin kesken on laadittu asemakaavoitussopimus, jossa on sovittu 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen kaavoituksen käynnistämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista ja periaatteista, joilla kaupunki luovuttaa asemakaavassa mahdollisesti muodostuvan tontin Lehto Tilat Oyj:lle (kaupunginhallitus 22.2.2021 § 51).

Kaavamuutoksessa alue on merkitty liikerakennusten korttelialueeksi (KL), jolle on osoitettu rakennusoikeutta 3000 k-m 2. Kerrosluku on kaksi. Kaavoituksen yhteydessä alueelle on laadittu myös tonttijako.

Kaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuuleminen järjestettiin 29.4. – 30.5.2022. Muistutuksia ei jätetty. Nähtävillä olon aikana Lapin ELY-keskus jätti kaupungin pyytämän lausunnon, joka on huomiotu kaavoituksessa (vuorovaikutuslomake).

Nähtävillä olon jälkeen kaavamääräysiin on tehty vähäinen teknisluontoinen korjaus.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 9. kaupunginosan korttelin 9009 viereisen virkistysalueen asemakaavan muutos ja tonttijako hyväksytään. Lehto Tilat Oyj:ltä peritään kaavoituskustannuksina 6000 euroa ja kuulutuskustannuksina 300 euroa/kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.