Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 220 Asuntotontin 16-3017-3 varaaminen Syväsenvaarassa

ROIDno-2022-1519

Valmistelija

  • Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungilla on ollut jatkuvassa tonttihaussa asuntotontti 16-3017-3. Tontin hakuaika oli 31.3. - 6.4.2022.

Hakuaikana tonttia haki Inside Kiinteistöt Oy, joka oli ainoa hakija tontille.

Tontti sijoittuu valmistelussa olevalle AO V-vyöhykkeeseen, jonka vyöhykehinnoittelu on välillä 20 - 30 e/mja perushinta on 25 e/m2. Tontilla on hyvä sijainti vyöhykkeen sisällä, kaupallisten ja julkisten palveluiden vieressä,

niin kyseisen AO V-vyöhykkeen erikoistekijöiden vaikutustaulukon mukaisesti tontin arvo nousee 5 %:lla, mutta tontin hankala muoto aiheuttaa normaalista poikkeavia kustannuksia (rinnetontti), joka alentaa tontin arvoa 5 %. Näin tontin hinnaksi muodostuu 25 e/m2. Vuosivuokra on 5 % myyntihinnasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki varaa asuntotontin 16-3017-3 Inside Kiinteistöt Oy:lle. 
 

Tontin pinta-ala: 1416 m²
Kaavamerkintä: AO 1/2 I 
Rakennusoikeus: 283 krs-m²

Tontin varausaika on 1.7. - 31.12.2022.

Varausajalta kaupunki perii Kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 2490 euroa, joka muodostuu perusmaksusta ja lohkomismaksusta 720 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. 
Jos varausmaksua ei makseta viimeistään laskun eräpäivänä varaus raukeaa. 

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallinta- tai omistusoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hakijalle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava 31.12.2022 mennessä.
Tontin vuosivuokra on 1770,00 euroa ja myyntihinta 35400 euroa (v. 2022 ind. 2017).

Mikäli hakija ostaa tontin, niin hakija maksaa kauppakirjan laatimiskustannukset sekä kaupanvahvistajan palkkion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti (300 euroa v. 2022).

Tontin varausmaksu 2490 euroa jakaantuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 1770 euroa           3430.alviton.1000.1250.YL34300
Lohkomismaksu 720 euroa                       3294.alviton.1000.4300.YL32941


Kauppahinta 35400 euroa             2989.300.1000.1000.projekti9000.alviton
Kauppakirjan laadinta 180 euroa      3294.324.1000.4300.sis.alv.24%.YL32940
Kaupanvahvistajan palkkio 120 euroa      3294.300.1000.4300.alviton.YL32940


Tiedustelut rakentamiseen liittyvissä asioissa:
Rakennusvalvonta, puhelinpäivystys arkipäivisin klo 8.30 - 11.30
rakennusvalvonta@rovaniemi.fi

Tiedustelut tontin luovutukseen liittyvissä asioissa:
Teija Hautaniemi, puh. 040 482 1266, etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hakija sekä Paikkatieto- ja Tonttipalvelut / Mattanen, Martikainen ja Hautaniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.