Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 229 Ehdotukset Lapin hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta, toimitiloista ja sopimuksista / täydennykset

ROIDno-2022-621

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi
Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Maassamme on toimitettu ensimmäiset aluevaalit 23.1.2022. Vaaleissa on valittu aluevaltuustot hyvinvointialueille. Aluevaltuustot käyttävät hyvinvointialueilla ylintä päätösvaltaa. Vaalin tulos on vahvistettu 26.1.2022. Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.

Lapin hyvinvointialue muodostuu Lapin maakunnan alueella olevista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kunnista.

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) (jäljempänä voimaanpanolaki) 4 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelutoimenpiteistä sekä päätösvallan käytöstä siinä ovat vastanneet voimaanpanolain 8 §:n perusteella muodostetut väliaikaiset valmistelutoimielimet. Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu tehtäväänsä 2.7.2021.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä mm. kuntien kanssa ollut:

 1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

 2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

 3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

 4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.

Voimaanpanolain:

 1. 12 §:ssä on säädetty mm. kuntien velvollisuudesta myötävaikuttaa ja osallistua hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja tarpeellisesta virka-avun antamisesta näissä tehtävissä. Käytännössä tämä velvoite tarkoittaa sitä, että Rovaniemen kaupungin on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua;

 2. 13 §:ssä on säädetty tietojensaannista ja luovutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot. Käytännössä tämä velvoite tarkoittaa mm. sitä, että kaupungin on salassapitosäännösten estämättä luovutettava hyvinvointialueelle tiedot siirtyvästä henkilöstöstä, siirtyvien tehtävien ja palveluiden asiakkaista (lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilastietoja) ja tukipalveluja koskevat käyttötaloustiedot. Tiedot tulee luovuttaa sähköisessä muodossa. Kaupungin ja hyvinvointialueen on sovittava luovutuksen toteutuksesta. Päätöksenteossa on otettava huomioon hallintosääntö. Siinä tapauksessa, että luovutettaviin tietoihin tulee myöhemmin olennaisia lisäyksiä, on näistä tehtävä uusi päätös molemmissa organisaatioissa;

 3. 18 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnilta hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä;

 4. 22 §:ssä säädetään toimitiloista. Lain mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialueen ja kunnan tulee tehdä toimitilojen hallinnasta vuokrasopimus siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia edellä tarkoitettujen toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin laissa on säädetty;

 5. 23 §:ssä säädetään irtaimesta omaisuudesta. Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät lisäksi sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. Muut osakkeet eivät siirry. Osakkeiden siirtymistä lukuun ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin laissa on säädetty.

Voimaanpanolain 40 §:n perusteella 23 §:ssä tarkoitettu irtain omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla.

Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen omaisuuden arvona pidetään kaupungin taseessa tilinpäätöksessä 2021 olevaa erää;

 1. 24 §:ssä säädetään siirtyvään henkilöstöön kohdistuvasta lomapalkkavelasta. Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2023 kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka;

 2. 25 §:ssä säädetään sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät sen järjestämisvastuulle kuuluviin tehtäviin liittyvät sopimukset ja vastuut suoraan lain nojalla yleisseuraantona annettavan selvityksen perusteella.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät mm. erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoihin ja materiaalien hankintaan liittyvät sopimukset, koneiden, laitteiden ja autojen leasingsopimukset ja muut vastaavat käyttöoikeussopimukset sekä kunnan solmimat sopimukset sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Lisäksi siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella myönnetyt avustukset ja etuudet sekä näihin rinnastettavat etuudet joiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueelle. Näitä ei ole ei luetteloitu.

 Kunnan tulee lisäksi siirtää:

 1. sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimitiloihin liittyvät vuokrasopimukset, joissa kunta itse on vuokralaisena, riippumatta siitä, mikä taho on vuokranantajana. Vuokranantajana voi siis edelleen olla esimerkiksi kunnan tytäryhteisö;

 2. kaikki sellaiset toimitilojen hallintaa koskevat sopimukset, joissa tosiasiallisesti on kyse toimitilan vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevasta sopimuksesta ja joissa kunta itse ei omista sopimuksen nojalla hallinnoimaansa tilaa;

 3. sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisiin asumispalveluihin (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen) liittyvät sopimukset.

Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi.

Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan tulee tehdä voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esitys sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta. Tästä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti siirry sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä, tai vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle;

 1. 26 §:ssä säädetään selvityksen antamisesta. Lain mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista (22§), siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta (23§) sekä sopimuksista ja vastuista(25§). Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuluista (18§) sekä lomapalkkavelasta (24§);

 2. 28 §:ssä säädetään selvityksen käsittelystä. Lain mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että laissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Kunnan on täydennettävä lain perusteella antamaansa selvitystä viimeistään 30.6.2022 mennessä, jos laissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Voimaanpanolain 38 §:n mukaan hyvinvointialueen on viimeistään 30.4.2022 lähetettävä kirjallinen ilmoitus vastuulleen siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimusosapuolille.

Omaisuuden saannoksi katsotaan voimaanpanolain 40 §:n perusteella kaupungin laatima ehdotus ja selvitys siirtyvästä omaisuusmassasta. Irtain omaisuus siirtyy suoraan lain nojalla. Kaupungin on laadittava selvitys omaisuudesta, vastuista ja kunnalta vuokrattavista tiloista, sekä ehdotus siirtyvistä sopimuksista. Kaupungin laatima selvitys sekä aluevaltuuston näitä koskeva päätös katsotaan vastaavan saantokirjaa.

Kiinteää omaisuutta ei siirretä.

Aikataulu asiassa on seuraava:

 

28.2.2022

kaupungin ehdotus hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta toimitiloista ja sopimuksista

1.3.2022

sopimusten tarkastus alkaa

31.3.2022

aluevaltuusto käsittelee selvityksen ja ehdotuksen ja päättää sopimusten siirrosta vain siltä osin kuin on mahdollista

30.6.2022

aluevaltuusto käsittelee kaupungin mahdolliset täydennykset sekä lisäselvitykset ja -ehdotukset

31.8.2022

aluevaltuusto käsittelee ja päättää lisäselvityksistä ja lisäehdotuksista

30.11.2022

aluevaltuusto jatkokäsittelee ja päättää mahdollisista lisäselvityksistä ja lisäehdotuksista

1.1.2023

järjestämisvastuu hyvinvointialueella alkaa

Asian tiukan valmisteluaikataulun ja vaadittavan liitemateriaalin laajuuden vuoksi esityslistan liitteet eivät ole vielä valmistuneet ja niitä täydennetään 18.2. mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Lapin hyvinvointialueelle:

 1. liitteiden mukaisen selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista;

 2. voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta (liite);

 3. liitteen mukaisen esityksen sopimuksista.

Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä ja toteaa, että lopullisesta saantokirjan sisällöstä valtuusto päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 21.2.2022 § 75 esittää valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Lapin hyvinvointialueelle:

 1. liitteiden mukaisen selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista;

 2. voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta (liite);

 3. liitteen mukaisen esityksen sopimuksista.

Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä ja toteaa, että lopullisesta saantokirjan sisällöstä valtuusto päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Maassamme on toimitettu ensimmäiset aluevaalit 23.1.2022. Vaaleissa on valittu aluevaltuustot hyvinvointialueille. Aluevaltuustot käyttävät hyvinvointialueilla ylintä päätösvaltaa. Vaalin tulos on vahvistettu 26.1.2022. Aluevaltuustojen toimikausi alkaa 1.3.2022.

Lapin hyvinvointialue muodostuu Lapin maakunnan alueella olevista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kemijärven, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pelkosenniemen, Pellon, Posion, Ranuan, Rovaniemen, Sallan, Savukosken, Simon, Sodankylän, Tervolan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion kunnista.

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021) (jäljempänä voimaanpanolaki) 4 §:n mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu sekä pelastustoimen järjestämisestä annetun lain mukainen pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille 1.1.2023.

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelutoimenpiteistä sekä päätösvallan käytöstä siinä ovat vastanneet voimaanpanolain 8 §:n perusteella muodostetut väliaikaiset valmistelutoimielimet. Lapin hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on asetettu tehtäväänsä 2.7.2021.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä mm. kuntien kanssa ollut:

 1. selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;

 2. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;

 3. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;

 4. osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintäteknisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen.

Voimaanpanolain:

 1. 12 §:ssä on säädetty mm. kuntien velvollisuudesta myötävaikuttaa ja osallistua hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja tarpeellisesta virka-avun antamisesta näissä tehtävissä. Käytännössä tämä velvoite tarkoittaa sitä, että Rovaniemen kaupungin on osallistuttava hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmisteluun ja annettava hyvinvointialueelle siinä tarpeellista virka-apua;

 2. 13 §:ssä on säädetty tietojensaannista ja luovutuksesta kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Hyvinvointialueen viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada hyvinvointialueen kunnilta hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelun edellyttämät välttämättömät tiedot. Käytännössä tämä velvoite tarkoittaa mm. sitä, että kaupungin on salassapitosäännösten estämättä luovutettava hyvinvointialueelle tiedot siirtyvästä henkilöstöstä, siirtyvien tehtävien ja palveluiden asiakkaista (lukuun ottamatta sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakas- ja potilastietoja) ja tukipalveluja koskevat käyttötaloustiedot. Tiedot tulee luovuttaa sähköisessä muodossa. Kaupungin ja hyvinvointialueen on sovittava luovutuksen toteutuksesta. Päätöksenteossa on otettava huomioon hallintosääntö. Siinä tapauksessa, että luovutettaviin tietoihin tulee myöhemmin olennaisia lisäyksiä, on näistä tehtävä uusi päätös molemmissa organisaatioissa;

 3. 18 §:ssä säädetään henkilöstön asemasta. Lain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnilta hyvinvointialueelle katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on edellä tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä;

 4. 22 §:ssä säädetään toimitiloista. Lain mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Hyvinvointialueen ja kunnan tulee tehdä toimitilojen hallinnasta vuokrasopimus siten, että se on voimassa ainakin 31 päivään joulukuuta 2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia edellä tarkoitettujen toimitilojen hallinnasta sekä toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin laissa on säädetty;

 5. 23 §:ssä säädetään irtaimesta omaisuudesta. Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat. Hyvinvointialueelle siirtyvät lisäksi sellaisen osakeyhtiön osakkeet, jotka kunta omistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä tai tuottamista varten, jos osakeyhtiön tosiasiallinen päätoimiala on sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaminen. Muut osakkeet eivät siirry. Osakkeiden siirtymistä lukuun ottamatta kunta ja hyvinvointialue voivat sopia irtaimen omaisuuden siirtymisestä myös toisin kuin laissa on säädetty.

Voimaanpanolain 40 §:n perusteella 23 §:ssä tarkoitettu irtain omaisuus siirtyy hyvinvointialueelle suoraan lain nojalla.

Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen omaisuuden arvona pidetään kaupungin taseessa tilinpäätöksessä 2021 olevaa erää;

 1. 24 §:ssä säädetään siirtyvään henkilöstöön kohdistuvasta lomapalkkavelasta. Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyy 1 päivänä tammikuuta 2023 kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen sekä opiskeluhuollon henkilöstöön kohdistuva lomapalkkavelka;

 2. 25 §:ssä säädetään sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle. Lähtökohtaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät sen järjestämisvastuulle kuuluviin tehtäviin liittyvät sopimukset ja vastuut suoraan lain nojalla yleisseuraantona annettavan selvityksen perusteella.

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät mm. erilaiset sosiaali- ja terveyspalveluiden ostoihin ja materiaalien hankintaan liittyvät sopimukset, koneiden, laitteiden ja autojen leasingsopimukset ja muut vastaavat käyttöoikeussopimukset sekä kunnan solmimat sopimukset sosiaali-ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta. Lisäksi siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön perusteella myönnetyt avustukset ja etuudet sekä näihin rinnastettavat etuudet joiden järjestämisvastuu siirtyy 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueelle. Näitä ei ole ei luetteloitu.

 Kunnan tulee lisäksi siirtää:

 1. sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen toimitiloihin liittyvät vuokrasopimukset, joissa kunta itse on vuokralaisena, riippumatta siitä, mikä taho on vuokranantajana. Vuokranantajana voi siis edelleen olla esimerkiksi kunnan tytäryhteisö;

 2. kaikki sellaiset toimitilojen hallintaa koskevat sopimukset, joissa tosiasiallisesti on kyse toimitilan vuokra- tai muuta käyttöoikeutta koskevasta sopimuksesta ja joissa kunta itse ei omista sopimuksen nojalla hallinnoimaansa tilaa;

 3. sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisiin asumispalveluihin (tuettu asuminen, palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen) liittyvät sopimukset.

Lain mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1.1.2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi.

Jos sopimusta ei ole mahdollista siirtää tai jakaa, kunnan tulee tehdä voimaanpanolain 26 §:ssä tarkoitetussa selvityksessä esitys sopimukseen liittyvän vastuun jakautumisesta. Tästä poiketen hyvinvointialueelle eivät kuitenkaan lähtökohtaisesti siirry sellaiset toimitilaa koskevat sopimukset, joissa kunta on sitoutunut osoittamaan ostajan tai lunastamaan toimitilan omistukseensa sopimuskauden päätyttyä, tai vahingonkorvausvastuut tai muut sopimuksen päättämisestä seuraavat vastuut sellaisista sopimuksista, jotka kunta tekee tämän lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtymistä hyvinvointialueelle;

 1. 26 §:ssä säädetään selvityksen antamisesta. Lain mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista (22§), siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta (23§) sekä sopimuksista ja vastuista(25§). Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio siirtyvän henkilöstön määrästä ja palkkakuluista (18§) sekä lomapalkkavelasta (24§);

 2. 28 §:ssä säädetään selvityksen käsittelystä. Lain mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että laissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa. Kunnan on täydennettävä lain perusteella antamaansa selvitystä viimeistään 30.6.2022 mennessä, jos laissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

Voimaanpanolain 38 §:n mukaan hyvinvointialueen on viimeistään 30.4.2022 lähetettävä kirjallinen ilmoitus vastuulleen siirtyvien velkojen, vastuiden ja sopimusten velkojille ja sopimusosapuolille.

Omaisuuden saannoksi katsotaan voimaanpanolain 40 §:n perusteella kaupungin laatima ehdotus ja selvitys siirtyvästä omaisuusmassasta. Irtain omaisuus siirtyy suoraan lain nojalla. Kaupungin on laadittava selvitys omaisuudesta, vastuista ja kunnalta vuokrattavista tiloista, sekä ehdotus siirtyvistä sopimuksista. Kaupungin laatima selvitys sekä aluevaltuuston näitä koskeva päätös katsotaan vastaavan saantokirjaa.

Kiinteää omaisuutta ei siirretä.

Aikataulu asiassa on seuraava:

 

28.2.2022

kaupungin ehdotus hyvinvointialueelle siirtyvästä omaisuudesta toimitiloista ja sopimuksista

1.3.2022

sopimusten tarkastus alkaa

31.3.2022

aluevaltuusto käsittelee selvityksen ja ehdotuksen ja päättää sopimusten siirrosta vain siltä osin kuin on mahdollista

30.6.2022

aluevaltuusto käsittelee kaupungin mahdolliset täydennykset sekä lisäselvitykset ja -ehdotukset

31.8.2022

aluevaltuusto käsittelee ja päättää lisäselvityksistä ja lisäehdotuksista

30.11.2022

aluevaltuusto jatkokäsittelee ja päättää mahdollisista lisäselvityksistä ja lisäehdotuksista

1.1.2023

järjestämisvastuu hyvinvointialueella alkaa

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä totesi, että tuodaan Lapin hyvinvointialueelle annettu selvitys asia yhteistyötoimikunnalle tiedoksi.

Jyty.n pääluottamusmies Ulla Rouvinen kysyi, että onko siirtyvään henkilöstöön liittyvän liikkeenluovutuksen aikataulu jo selvillä.

Henkilöstöjohtaja Antti Määttä totesi, että siirrot perustuvat lainsäädöntöön ja liikkeenluovutuksen aikataulu on loppuvuoden aikana.

Riskienhallintapäällikkö Johanna Aho kertoi, että käynnissä on kameravalvonnan kilpailutus ja tämä tulee ottaa huomioon siirtyen rakennusten valmistelussa. Tilapalvelupäällikkö Pekka Latvala ja Johanna Aho sopivat yhteisestä palaverista tähän asiaan liittyen.

Yhteistyötoimikunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.2.2022 § 75 esittää valtuustolle, että valtuusto päättää antaa Lapin hyvinvointialueelle: 

 1. selvityksen voimaanpanolain 22, 23 ja 25 §:n mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista;
 2. voimaanpanolain 18 §:n mukaisen arvion siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta;
 3. esityksen sopimuksista.

Lisäksi valtuusto varaa oikeuden täydentää annettavaa selvitystä hyvinvointialueelle 30.6.2022 mennessä ja toteaa, että lopullisesta saantokirjan sisällöstä valtuusto päättää erikseen 30.6.2022 mennessä.

Lapin hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä on täydennetty siirtyvien sopimusten ja vuokratilojen osalta liitteen 1 ja 2 mukaisesti.

Mahdollisten myöhemmin ilmenevien ja uusien solmittavien sopimusten sekä muiden mahdollisten selvitysten osalta toimitaan viranhaltijayhteistyössä Lapin hyvinvointialueen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto täydentää Lapin hyvinvointialueelle annettavaa selvitystä hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja vuokratilojen osalta liitteen 1 ja 2 mukaisesti. Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan, henkilöstö- ja hallintojohtajan ja sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan ja henkilöstöpäällikön täydentämään annettavaa selvitystä siirtohetkeen saakka.

Päätös

Sara Seppänen ja Heikki Autto poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (hyvinvointialueen hallituksen jäsen ja hyvinvointialueen valtuuston 4. varapuheenjohtaja, Hallintolaki 28 § 1mom 5 kohta). 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Sara Seppänen

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle, valtuuston päätös Lapin hyvinvointialueen kirjaamo: lapinhyvinvointialue@lapha.fi 30.6.2022 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.