Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Kaupunginsihteerin sijaisen määrääminen

ROIDno-2022-2126

Valmistelija

  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginsihteerin vastuualueet ovat hallintopalvelut -yksikön esihenkilö, kaupunginhallituksen sihteeri, kaupunginvaltuuston sihteeri, nimitysjaoston sihteeri, kaupunkistrategia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Kaupunginsihteeri valmistelee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätöksentekoa. Häiriöttömän  toiminnan varmistamiseksi kaupunginsihteerille tulee valita sijainen (varahenkilö) ja häiriöttömän päätöksenteon varmistamiseksi kaupunginvaltuustoon, kaupunginhallitukseen ja nimitysjaostoon tulee valita varapöytäkirjanpitäjät.

Hallintosäännön 57 §:n 3 momentin mukaan toimialajohtajan, konsernitalouspäällikön, rakennuttamispäällikön, henkilöstöjohtajan, viestintä- ja markkinointijohtajan ja kaupunginsihteerin valitsee virkaansa kaupunginhallitus, joka vahvistaa viran palkkauksen ja virkavaalin, sekä virkasuhteen keston. Koska varahenkilön määräämisestä ei ole hallintosäännössä muuta määrätty, kaupunginhallitus määrää myös varahenkilön.

Hallintosäännön 96 §:n 3 momentin mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

  • kaupunginsihteerin sijaiseksi määrätään hallintolakimies Jenni Saukkoriipi
  • kaupunginhallituksen varapöytäkirjanpitäjäksi määrätään kaupunginsihteerin sijaiseksi määrätty

 Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee kaupunginvaltuuston kokousten 1. varapöytäkirjanpitäjäksi kaupunginsihteerin sijaiseksi määrätyn ja toiseksi varapöytäkirjanpitäjäksi henkilöstö- ja hallintojohtajan.

Päätös

Jenni Saukkoriipi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki § 28 1 kohta, asianosainen)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Jenni Saukkoriipi

Tiedoksi

Ao. henkilöt, esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.