Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kaupunginvaltuuston 23.5.2022 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 23.5.2022. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin yhdeksän valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 23.5.2022 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 46 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 47 Sidonnaisuusilmoitusten saattaminen valtuustolle, tilanne 04/2022

Jakelu:
tiedoksi: tarkastuslautakunta

§ 48 Eroaminen hyvinvointilautakunnan jäsenen tehtävästä / Alanne-Kunnari

Jakelu:
tiedoksi: ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: toimielimen sihteeri, Sarastia Oy, CaseM-tuki, tietohallinto, luottamushenkilörekisteri

§ 49 Rovaniemen kaupunkistrategia 2030

Jakelu:
toimenpiteitä varten: johtoryhmä, strategiatyöryhmä

§ 50 Valmiussuunnitelma

Jakelu:
toimenpiteitä varten: riskienhallintapäällikkö, viestintä- ja markkinointijohtaja

§ 51 Hallinnon ja talouden tarkastuksen kilpailutuksen järjestäminen

Jakelu:
toimenpiteitä varten: tarkastuslautakunta

§ 52 Valtuustoaloite kaupungin työntekijöiden työsuhde etu

Jakelu:
toimenpiteitä varten: henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä

§ 53 Valtuustoaloite puurakentamisen kehittämisohjelma

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelujen toimialapäällikkö Jaakko Rantsi

§ 54 Valtuustoaloite määräaikaisten opettajien kesäajan palkoista

Jakelu:
toimenpiteitä varten: henkilöstö- ja hallintojohtaja Antti Määttä

§ 55 Valtuustoaloite Talviuinnin järjestäminen Rovaniemellä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen

 § 56 Valtuustoaloite kaupungin panostukset huoltovarmuuteemme ja energian omavaraisuuteemme

Jakelu:
toimenpiteitä varten: riskienhallintapäällikkö Johanna Aho

§ 57 Valtuustoaloite Design for all -periaate lähtökohdaksi kaupungin rakentamisessa ja suunnittelussa

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaupungininsinööri Jukka Ylinampa, erityissuunnittelija Tuomas Mathlein

§ 58 Valtuustoaloite kotihoidontukea saavan vanhemman maksualennuksista

Jakelu:
toimenpiteitä varten: vapaa-ajan palvelut, palvelualuepäällikkö Merja Tervo

§ 59 Valtuustoaloite tulvasuojelusta

Jakelu:
toimenpiteitä varten: tekniset palvelut, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

§ 60 Valtuustoaloite pukukopit ja wc:t Salmijärven uimarannalle

Jakelu:
toimenpiteitä varten: tekniset palvelut, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

§ 61 Kokouksen päättäminen

Ei toimenpiteitä

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.