Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Kuuleminen aluehallintoviraston harkitsemasta hallinnollisesta ohjauksesta

ROIDno-2021-2932

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Irene Keskihannu, hallintolakimies, irene.keskihannu@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirasto on 8.7.2021 pyytänyt Rovaniemen kaupunginhallitukselta selvitystä 10.5.2021 tehdyn kantelun johdosta. Kantelukirjoituksessa arvostellaan Rovaniemen kaupungin hallinnon puutteita oikaisuvaatimusten käsittelyajoissa ja päätösten perusteluissa.  Kantelun kohteena ovat elinvoimalautakunnan 26.1.2021 § 8 antama päätös ja 27.4.2021 § 77 antama päätös, jotka koskevat yksityistieavustuksien myöntämisperusteita.

Kantelussa arvostellaan muun ohella Rovaniemen elinvoimalautakunnan päätöksestä (26.1.2021 § 8) tehdyn oikaisuvaatimuksen pitkittynyttä käsittelyä ja sitä, että yksityistieavustuksia koskeva päätös elinvoimalautakunnassa (25.2.2020 § 20) ei sisältänyt konkreettista hallintopäätöstä. Kantelijan mukaan kysymys oli asian valmistelusta, johon ei olisi saanut myöntää valituslupaa. Kantelija arvostelee myös sitä, että elinvoimalautakunta on salannut hänen oikaisuvaatimuksensa.

Kantelija on 10.5.2021 laajentanut kantelua koskemaan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyynnön salaamista elinvoimalautakunnalta, joka johti lautakunnan tekemään virheelliseen hallintopäätökseen 22.6.2021 § 111.

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisesti siten, että asia on valmistelun jälkeen pyrittävä ottamaan toimielimen seuraavaan kokoukseen. Elinvoimalautakunnan 26.1.2021 tehdystä päätöksestä tuli neljä oikaisuvaatimusta ja ne olivat osin laaja-alaisia sekä niissä esitettiin erilaisia vaatimuksia ja perusteita. Oikaisuvaatimusten käsittelyn valmistelu vaati oikaisuvaatimusten laajaa tutkimista ja arviointia. Oikaisuvaatimusaika päättyi 23.2.2021.  Oikaisuvaatimusten määrä ja valmistelun laajuus sekä käytettävissä olevat resurssit huomioiden oikaisuvaatimukset käsiteltiin niin pian kuin mahdollista. Lautakunta kokoontuu kerran kuukaudessa ja oikaisuvaatimukset käsiteltiin kahden kuukauden kuluttua kokoontuneessa lautakunnassa. Oikaisuvaatimuksia ei ehditty valmistelemaan maaliskuun kokoukseen valmistelutoimien laajuus ja käytettävissä olevat voimavarat huomioiden.  Tämän vuoksi oikaisuvaatimukset käsiteltiin elinvoimalautakunnan kokouksessa 27.4.2021.

Kantelussa mainitusta elinvoimalautakunnan 25.2.2020 (§ 76) tekemästä päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeus on 9.3.2021 hylännyt valituksen. Päätös on lainvoimainen, samoin kuin kantelussa mainitut elinvoimalautakunnan 29.9.2020 ja 27.10.2020 tekemät päätökset.

Kantelussa arvostellaan sitä, että elinvoimalautakunta on salannut kantelijan oikaisuvaatimuksen. Viranomaisen asiakirjoihin sovelletaan julkisuuslain säännöksiä ja viranomaisen on huolehdittava yksityisyyden suojasta silloin, kun käsiteltäviin asiakirjoihin sisältyy yksityisen henkilön tietoja henkilön yksityiselämään liittyvistä seikoista tai yksityiselämää kuvaavia tietoja.  

Kantelun mukaan elinvoimalautakunnalta olisi tahallisesti salattu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö, jonka seurauksena elinvoimalautakunta teki 22.6.2021 § 111 päätöksen puutteellisin tiedoin. Elinvoimalautakunnan 27.4.2021 tekemän päätöksen (§ 75, § 76, § 77 ja § 78) perusteella päivitetty Rovaniemen kaupungin yksityistieavustukset - asiakirja esiteltiin lautakunnalle tiedoksi merkitsemistä varten.  Elinvoimalautakunta käsitteli asiaa kuitenkin ehdotuksesta poiketen ja päätti, että 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksytyt ja 11.6.2021 lainvoiman saaneet yksityistieavustusten myöntämisperusteet tulee panna välittömästi täytäntöön päätöksen mukaisesti ja yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirja tulee päivittää vastaamaan 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksyttyä päätöstä. Lisäksi lautakunta päätti lähettää asian myös kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tässä yhteydessä esittelijältä jäi mainitsematta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa vireillä olevasta asiasta, koska päätös syntyi kokouksessa ilman viranhaltijan valmistelua luottamushenkilöiden esityksestä.  Elinvoimalautakunnan kokouksessa 2.7.2021 § 129 lautakunta päätti poistaa 22.6.2021 tehdyn päätöksen § 111 mitättömänä.

Siltä osin, kun kantelussa moititaan 27.4.2021 tehtyjä elinvoimalautakunnan päätöksiä ja päätösten sisältöä, Rovaniemen kaupunginhallitus toteaa, että elinvoimalautakunnan päätöksistä (27.4.2021, § 75, § 76, § 77 ja § 78) on tehty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on kesken. Elinvoimalautakunta antaa hallinto-oikeudelle lausunnon 28.9.2021.

Kanteluasiakirjat sisältävät henkilötietoja, ei julkaista yleisessä tietoverkossa. 

Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö laavi/768/2021, 8.7.2021
Lapin aluehallintoviraston selvityspyyntö laavi/768/2021, 4.6.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus antaa Lapin aluehallintovirastolle selvityksenään ja lausuntonaan edellä olevan selvityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Irene Keskihannu, hallintolakimies, irene.keskihannu@rovaniemi.fi
  • Jukka Ylinampa, palvelualuepäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin aluehallintovirastossa on ollut tutkittavana 10.5.2021 vireille tullut kantelu, jossa on arvosteltu Rovaniemen kaupungin hallinnon puutteita oikaisuvaatimusten käsittelyajoista ja päätösten perusteluista. Kantelun kohteena ovat elinvoimalautakunnan 26.1.2021 § 8 antama päätös ja 27.4.2021 § 77 antama päätös, jotka koskevat yksityistieavustusten myöntämisperusteita.

Rovaniemen kaupunginhallitus on antanut Lapin aluehallintovirastolle selvityksen kantelun johdosta 27.9.2021, § 370. Lapin aluehallintovirasto on lähettänyt 1.6.2021 selityspyynnön Rovaniemen kaupungin kaupunginhallitukselle.  Kuntalain 10 §:n 2 momentin mukaan aluehallintovirasto voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Kantelun mukaan esittelijä olisi tahallisesti salannut elinvoimalautakunnalta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyynnön, jonka seurauksena elinvoimalautakunta teki 22.6.2021 § 111 päätöksen puutteellisin tiedoin. Asian selvittyä elinvoimalautakunnan kokouksessa 2.7.2021 § 129 lautakunta päätti poistaa 22.6.2021 tehdyn päätöksen mitättömänä.  Lapin aluehallintoviraston harkitsee asiassa hallinnollisen ohjauksen antamista. Tämän johdosta Lapin aluehallintovirasto varaa tilaisuuden lausua asiasta koskien päätöksentekoa elinvoimalautakunnan kokouksessa 22.6.2021 § 111 ennen asian ratkaisemista.

Rovaniemen kaupungin hallituksen 27.9.2021 antaman selvityksen mukaan Elinvoimalautakunnan 27.4.2021 tekemän päätöksen (§ 75, § 76, § 77 ja § 78) perusteella päivitetty Rovaniemen kaupungin yksityistieavustukset - asiakirja esiteltiin lautakunnalle tiedoksi merkitsemistä varten 22.6.2021.   Elinvoimalautakunta käsitteli asiaa kuitenkin ehdotuksesta poiketen ja päätti, että 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksytyt ja 11.6.2021 lainvoiman saaneet yksityistieavustusten myöntämisperusteet tulee panna välittömästi täytäntöön päätöksen mukaisesti ja yksityistieavustusten myöntämisperusteet -asiakirja tulee päivittää vastaamaan 27.4.2021 kokouksen 75 - 78 §:issä hyväksyttyä päätöstä. Lisäksi lautakunta päätti lähettää asian myös kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tässä yhteydessä esittelijältä jäi mainitsematta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa vireillä olevasta asiasta, koska päätös syntyi kokouksessa ilman viranhaltijan valmistelua luottamushenkilöiden esityksestä. Esittelijä ei ole jättänyt tahallisesti kertomatta asiaa koskevasta hallinto-oikeuden lausuntopyynnöstä. Kokouksessa esittelijänä toimi varsinaisen esittelijän sijainen. Lisäksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lausuntopyyntö oli saapunut 15.6.2021. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja sen vaikutus asian käsittelyyn on jäänyt havaitsematta. Sen jälkeen kun virhe on havaittu, on ryhdytty asiaa korjaaviin toimenpiteisiin ja kutsuttu koolle elinvoimalautakunnan kokous (2.7.2021), jossa päätös on poistettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus viittaa Lapin aluehallintovirastolle 27.9.2021 § 370 antamaansa selvitykseensä sekä toimittaa Lapin aluehallintovirastolle edellä olevan selityksen.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti tässä kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin aluehallintovirasto 15.6.2022 mennessä.

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.