Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 240 LISÄPYKÄLÄ: Kaupungin edustajien nimeäminen yhtiöihin / yhteisöihin ja toimiohjeiden antaminen / KAS asunnot (lisäpykälä)

ROIDno-2022-67

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Hallintosäännön 154 §:n mukaan toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta asian luonteen ja kaupunginjohtajan esteellisyyden vuoksi ja, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Kaupunginhallitus päättää nimitysjaoston esityksen mukaisesti

 • nimetä henkilöt yhtiö- ja vuosikokouksiin sekä antaa toimiohjeen yhtiöiden ja yhteisöjen hallitukseen / johtokuntaan valittavista henkilöistä liitteen 1 mukaisesti,
 • antaa muut tarvittavat toimiohjeet ja
 • kiinnittää edustajien huomiota siihen, että tasa-arvolain tasapuolisuusperiaate tulee huomioon otetuksi.

Lisäksi nimitysjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että

 • kaupunginjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan toimialajohtaja nimeää tarvittaessa sijaiset kaupunginhallituksen nimeämille kokousedustajille sekä kaupungin edustajat muihin yhdistysten vuosikokouksiin ja että
 • elinvoimajohtaja nimeää tarvittaessa kaupungin edustajat sellaisten asunto- ja kiinteistöyhtiöiden yhtiökokouksiin, joissa kaupunki on vähemmistöosakkaana
 • kaupunki edellyttää, että kaikki tytäryhtiöiden hallituksiin nimettävät suorittavat kaupungin ja tytäryhtiöiden yhteisesti hankkiman HHJ-koulutuksen.

Päätös

Pertti Lakkala poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1) Napapiirin Residuum Oy:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1) Sarastia Oy:tä ja Lapin Ammattikorkeakoulua koskevan päätöksenteon ajaksi.
Eemeli Kajula poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1) KAS-Asunnot Oy:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Terhi Heikkilä poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1) Rovaniemen Keskuspesula Oy:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Antti Määttä poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1) Lapin Alueteatteriyhdistys ry:tä koskevan päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän kohdan osalta toimi Ulla-Kirsikka Vainio.
Mikkel Näkkäläjärvi poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1) Lapin Liikunta ry:tä koskevan päätöksenteon ajaksi.
Riku Tapio poistui kokouksesta esteellisenä (syy: asianosaisuus, hallintolain 28 § 1 mom kohta 1) Rovaniemen Veljes-sairaskotisäätiö sr:ää koskevan päätöksenteon ajaksi.

Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin kokouksessa päivitetyn liitteen 1 mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.37-14.47.

Ville Vitikka poistui tämän asian käsittelyn jälkeen klo 14.37.

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

KAS Asunnot Oy:n yhtiökokous pidetään 14.6.2022 Kuntatalolla. Kaupunginhallituksen yhtiökokousedustajaksi valitsema toimialajohtaja Jaakko Rantsi on estynyt osallistumaan kokoukseen samana päivänä pidettävän yhdyskuntasuunnittelun lautakunnan kokouksen vuoksi, joten kaupunginhallituksen on tarpeen valita kokoukseen uusi edustaja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää 21.2.2022 valitun yhtiökokousedustajan ollessa estynyt valita kaupungin yhtiökokousedustajaksi KAS Asunnot Oy:n yhtiökokoukseen hallintolakimies Jenni Saukkoriipin ja ohjeistaa hänet toimimaan siten, että yhtiökokous valitsee yhtiön hallituksen jäseneksi Eemeli Kajulan. Päätös pannaan täytäntöön välittömästi ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös

Eemeli Kajula ja Jenni Saukkoriipi poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (28§ 1 mom 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

 

Esteellisyys

 • Jenni Saukkoriipi

Tiedoksi

Saukkoriipi, Rantsi, Sandgren

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.