Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

ROIDno-2022-1915

Valmistelija

  • Sanna Mäensivu, työllisyyspäällikkö, sanna.maensivu@rovaniemi.fi
  • Tuomas Mathlein, erityissuunnittelija, tuomas.mathlein@rovaniemi.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausuntopyynnön luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.  Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.

Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille vuoden 2024 lopussa. Järjestämisvastuun mukaisten palveluiden tuottaminen edellyttäisi lakiluonnoksen mukaan vähintään 20 000 työllisen työvoimapohjaa. Riittävän työvoimapohjan lisäksi työllisyysalueelta edellytettäisiin, että se muodostaa maantieteellisesti yhtenäisen alueen, joka on työssäkäynnin ja työmarkkinoiden kannalta toimiva. Alueen tulisi olla asukkaiden ja yritysten kannalta yhtenäinen ja toiminnallinen kokonaisuus niin työssäkäynnin kuin asumismahdollisuuksien, palveluiden saatavuuden ja esimerkiksi joukkoliikenteen sujuvuuden suhteen.  Rovaniemen kaupunki täyttää 20 000 työvoimapohjan vaatimuksen.

Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnanrahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille, kunnilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työttömyysetuuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

Valtiolle jäisi kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi työvoimapalvelujen yleisestä ohjauksesta, suunnittelusta ja kehittämisestä sekä seurannasta ja arvioinnista. Lisäksi valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja. Aluehallintovirastolla olisi toimivalta valvoa kuntien ja kuntayhtymien järjestämisen työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien lainmukaisuutta. Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi. Uudistuksella ei tavoitella henkilöstövähennyksiä.  

Rovaniemen kaupunki pitää perusajatusta työvoimapalvelujen siirtämisestä kuntien järjestämisvastuulle kannatettavana ja hyvänä uudistuksena. Kaupunki esittää lausunnossaan, että vastuu työllisyydenhoidosta pitäisi olla jokaisen yksittäisen kunnan vastuulla, jolloin toimintaperiaate olisi rahoitusperiaatteen kanssa yhtenevä. Rovaniemen kaupunki pitää hyvänä sitä, että valtio sitoutuu korvaamaan tehtävien siirrosta aiheutuvat kulut täysimääräisesti. Kaupunki esittää kuitenkin huolensa sen osalta, että lakiluonnoksen laskelmat on tehty vuoden 2019 kustannustoteutumisen perusteella ja esittää, että valtionosuuspohjaan siirtyvien tehtävien kustannukset määriteltäisiin vuoden 2024 talousarvion perusteella.  Esityksen mukaan kuntien järjestämisvastuulle siirrettävien tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto työ- ja elinkeinotoimistoista, ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksesta kuntiin ja kuntayhtymiin katsotaan liikkeenluovutukseksi. Kuntiin on toimitettu tässä vaiheessa vasta Lappi tasoiset htv-laskelmat. Niiden mukaan TE-toimiston henkilötyövuosimäärä Lapissa on 127 htv:ta. ELY-keskuksesta siirtymässä olisi Lapin tasolla 3 htv:ta. Lisäksi KEHA-keskukselta siirtyviä resursseja olisi valtakunnallisesti 130,5 htv:ta. Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää kesäkuussa 2022 tarkempien kuntakohtaisten resurssilaskelmien tarkastelun. Rovaniemen kaupunki pitää tärkeänä, että kunnat saavat määritellä tarvitsemansa tehtävänkuvat ja niihin liittyvän osaamisen. 

Rovaniemen kaupunki pitää työttömyysturvamenojen rahoitusvastuun kannustavaa mekanismia työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisyyn kannatettava. Rovaniemen kaupunki kuitenkin huomauttaa, että mekanismin toiminta ei huomioi kaikkia asiakasryhmiä, vaan lisää kaupungin rahoitusvastuuta niiden työnhakijoiden osalta, jotka eivät suoraan työllisty avoimille työmarkkinoille. Tämän lisäksi Rovaniemen kaupunki ei kannata esitystä rahoitusvastuun säilymisestä työllistymistä edistävien toimenpiteiden ajalta. Tämä tulee Rovaniemen kaupungin näkökulmasta johtamaan tilanteeseen, jossa kuntia ei kannusteta panostamaan vaikeimmin työllistyvien palveluihin ja heidän palveluprosesseihin. Palvelupolut ja prosessit ovat usein pitkiä, joissa työllistyminen on epävarmaa tai tapahtuu vasta pitkän ajan kuluessa.

Rovaniemen kaupunki katsoo, että myös hyvinvointialueille tulee säätää osaltaan vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta, koska usein työttömyyden pitkittymisen taustalla on myös sosiaalisia tai terveydellisiä haasteita. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueille, ei yksittäinen kunta voi omalla toiminnallaan enää suoraan vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Rovaniemen kaupunki näkee, että esimerkiksi työttömyyden 700 päivän kohdalla hyvinvointialueille tulee sisällyttää velvoitteita ja vastuita, joilla varmistetaan palveluiden saatavuus.

Liitteenä esitysluonnos Rovaniemen kaupungin lausunnoksi asiaan.

Antamansa lausunnon mukaisesti Rovaniemen kaupunki valmistautuu ottamaan työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä vastuun. Rovaniemen kaupunki tekee myöhemmin selvitykset järjestämisvastuusta, sen laajuudesta sekä suhteesta kaupunkistrategiaansa. Tehtyjen selvitysten perusteella kaupunki tekee ratkaisun järjestämisvastuusta myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asian ja liitteenä olevan lausunnon tietoonsa saatetuksi. 

Rovaniemen kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon liitettäväksi valtioneuvoston lausuntopalveluun (lausuntopalvelu.fi) määräaikaan 27.6.2022 mennessä ja pyytää työllistämispalveluista vastaavalta elinvoimalautakunnalta esitystä työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuusta syyskuun loppuun mennessä.

Päätös

Sanna Mäensivu esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Henri Ramberg saapui kokoukseen klo 15.50 Mäensivun esittelyn aikana.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vastaus lausuntopalveluun 27.6.2022 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.