Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Valdemarin vuokrasopimuksen jatkaminen Koskipuiston alueella, Jäämerentie

ROIDno-2022-2345

Valmistelija

 • Sakari Manninen, tontti-insinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on vuokrannut Lapin Pitopalvelu Oy:lle karttaliitteen mukaisen n. 1190 m2 suuruisen määräalan tilasta 698-401-138-4. Vuokrasopimus loppuu 31.12.2023. Alueen vuokra v. 2021 oli 1753,24 e (ind. 1974). Lapin Pitopalvelu Oy on pyytänyt vuokrasopimuksen jatkamista. Alue on voimassa olevan kaavan mukaan VL-alueella, jossa rakennukselle on osoitettu 350 krs-m2 rakennusoikeus. Vuokra-alue on kirjattu hakijan nimiin KTJ-järjestelmässä ja alueen laitostunnus on 698-401-138-4-L6.

Alueella on vireillä asemakaavan muutos, jonka vuoksi vuokrasopimusta voitaisiin jatkaa enintään 10 vuodella huomioituna toiminnan jatkettavuuden mahdollisuus. Nykyisen sopimuksen hinnoittelu perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 26.11.2001, joka on vanhentunut. Hinnoittelusta Koskipuiston alueella olevaan toimintaan on teetetty ulkopuolinen arvio, jonka perusteella vuosivuokraksi muodostuu 2200 euroa/vuosi. Hinnoitteluun vaikuttaa asemakaavan käyttötarkoitus ja toiminnan luonne (jatkuva/kausiluonteinen). Puistossa ja kausiluonteisena toimintana vuokrataso on alhaisempi kuin kaavan mukaisella liiketontilla ja ympärivuotisena toimintana.

Alkuperäinen sopimus on laadittu vuonna 1989 ja se tulee samalla uusia kaupunginhallituksen hyväksymän sopimuspohjan mukaiseksi. Alkuperäisen sopimuksen mukaiset ehdot pysäköintialueesta ja sen käytöstä jäävät kuitenkin voimaan. 

Kaupunki varaa oikeuden tarkistaa vuokraa käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden yms. kaavassa osoitetun muutoksen perusteella, kun vireillä aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki päättää vuokrata karttaliitteen mukaisen n. 1190 m2 suuruisen määräalan vuokrasopimusta tilasta 698-401-138-4 (laitostunnus on 698-401-138-4-L6) Lapin Pitopalvelu Oy:n kanssa seuraavin ehdoin:

 1. Vuokra-aika on 10 vuotta.
 2. Vuosivuokra on 2200 euroa sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 2017.
 3. Kaupunki varaa oikeuden tarkistaa vuokraa käyttötarkoituksen, rakennusoikeuden yms. kaavassa osoitetun muutoksen perusteella, kun vireillä aluetta koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. 
 4. Jos vuokra-alue kaavoitetaan tontiksi, on vuokramies velvollinen maksamaan tontin lohkomisesta kaupunginhallituksen määräämän maksun.
 5. Muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot ja liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.
 6. Vuokrasopimus on allekirjoitettava 30.11.2022 mennessä. Kun uusi sopimus on allekirjoitettu, niin vuokra-alueesta 1.12.1989 allekirjoitettu vuokrasopimus ja 22.3.2002 allekirjoitettu vuokrasopimuksen muutos lakkaavat.

Päätös

Kaupungingeodeetti Pertti Onkalo esitteli asiaa kaupunginhallitukselle.

Timo Tolonen esitti, että vuokra-aika on 15 vuotta. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukeaa kannattamattomana. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Lapin Pitopalvelut Oy; Paikkatieto ja tonttipalvelut: Pertti Onkalo, Outi Martikainen, Sakari Manninen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua

 • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.