Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Vastaus kuntalaisaloitteeseen

ROIDno-2022-1689

Valmistelija

  • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalainen on tehnyt kuntalaisaloitteen 23.4.2022, aloitteen julkaisupäivä on 25.4.2022.

Kuntalainen ehdottaa aloitteessaan kaikille kaupungin yksiköille (Pulkamontien terveysaseman osastot, palvelutalot, päiväkodit) yhtenäisen toimintamallin luomista hoitajien hävikkiruokailuun. Aloitteeseen on laadittu liitteen mukainen vastaus. 

Hallintosäännön 164 §:n mukaan aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. Muun toimielimen kuin valtuuston toimivaltaan kuuluvista aloitteista on annettava tieto toimielimelle niiden päättämällä tavalla. Toimielin voi samalla päättää, mitkä aloitteista ovat loppuun käsiteltyjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen ja antaa sen vastauksenaan aloitteen tekijälle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kuntalaisaloitteen tekijä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.