Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 XV Suomalais-Unkarilainen ystävyyskaupunki konferenssi Veszprémissä

ROIDno-2022-2255

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Suomalais-Unkarilainen ystävyyskaupunki konferenssi järjestetään Rovaniemen unkarilaisessa ystävyyskaupungissa Veszprémissä 28.-29.9.2022.  Ystävyyskonferenssin järjestetään vuosittain niin, että joka toinen vuosi konferenssi on Unkarissa ja joka toinen vuosi Suomessa. Osallistuvien kaupunkien edustajille on varattu kaksi paikkaa konferenssissa.  Mikäli kyseisellä paikkakunnalla on myös paikallinen Suomi-Unkari-ystävyysryhmä, ryhmän edustajalle myönnetään lisäksi yksi paikka. Kaikki konferenssivierailuihin liittyvät matka- ja majoituskulut ovat kuntien ja järjestöjen vastuulla.  Kutsu konferenssiin on liitteenä.

Rovaniemen toinen unkarilainen ystävyyskaupunki Ajka on kutsunut Rovaniemen delegaation vierailemaan omassa kaupungissaan Veszprémin konferenssin jälkeen ajalle 30.9.-2.10.2022. Kutsu on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää delegaation Veszprémiin ja Ajkaan ajalle 28.9.-2.10.2022 ja valitsee delegaation luottamushenkilöjäsenet. Viranhaltijoiden edustuksen delegaatioon nimeää kaupunginjohtaja. Rovaniemen kaupunki kutsuu delegaatioon myös edustajan Rovaniemen Suomi-Unkari Seurasta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lähettää delegaation Veszprémiin ja Ajkaan ajalle 28.9.-2.10.2022 kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti ja valitsi delegaatioon luottamushenkilöedustajaksi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Eemeli Kajulan. Kaupunginjohtaja nimeää delegaatioon viranhaltijaedustajan. Rovaniemen kaupunki kutsuu delegaatioon myös edustajan Rovaniemen Suomi-Unkari Seurasta.

Tiedoksi

Kansainvälisten asioiden päällikkö, Rovaniemen Suomi-Unkari Seura

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.