Kaupunginhallitus, kokous 13.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Yhtymäkokousedustajan nimeäminen ja toimiohje Ounastähti kehittämiskuntayhtymän yhtymäkokouksiin

ROIDno-2022-1911

Valmistelija

  • Eeva-Maarit Aikio, kaupunginsihteeri, eeva-maarit.aikio@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokouksessa on 3 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. Äänivalta yhtymäkokouksessa jakautuu jäsenkuntien kesken peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

 

Kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 15.6.2022 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Toimitusjohtajan virkasuhteen jatkamisedellytysten arviointi

 

Kuntayhtymän kevätyhtymäkokous pidetään 28.6.2022 Rovaniemellä.

Yhtymäkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  • Tilinpäätös 31.12.2021 ja tilikauden tuloksen käsittely
  • Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
  • Tilintarkastuskertomus
  • Vastuuvapauden käsittely
  • Omistajapoliittinen ohjelma 2022
  • Perussopimuksen ja hallintosäännön päivittäminen
  • Tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä yhtymäkokousedustajan ylimääräiseen yhtymäkokoukseen ja kevätyhtymäkokoukseen sekä antaa toimiohjeen kokousedustajalle.

Päätös

Timo Tolonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom 5 kohta). Henri Ramberg valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta. 

Riku Tapio esitti ryhmien puheenjohtajien yhteisenä esityksenä, että kevätyhtymäkokouksen osalta asia käsitellään 27.6.2022 pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa ja että 15.6.2022 pidettävään ylimääräiseen yhtymäkokoukseen yhtymäkokousedustajaksi valitaan Heikki Luiro ja että toimiohjeena kaupunginhallitus päättää pidättyä kaupunginhallituksen 14.4.2022 kokouksessa tehdyssä päätöksessä, § 139.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Riku Tapion esityksen mukaisesti.