Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 350 Edustajien nimeäminen Lapin liiton edustajainkokoukseen

ROIDno-2021-2202

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liiton perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Perussopimuksen 7 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee kuntien edustajainkokoukseen edustajan kunnan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja
jokaista alkavaa kolmeatuhattaviittäsataa (3500) asukasta kohti, kuitenkin enintään neljännes rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä.

Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja. Kunnan edustajia valittaessa tulee huomioida tasa-arvolain säädökset.

Perussopimuksen 12 §:n mukaan jäsenkunta vastaa kuntien edustajainkokoukseen valitsemiensa edustajien palkkioista ja luottamustehtävän hoitamisesta aiheutuneista kuluista. Lapin liitto vastaa kuntien edustajain­ kokouksen järjestämisestä aiheutuneista muista kuluista.

Lapin liiton edustajainkokous pidetään Rovaniemellä 23.9.2021. Kokouksen esityslista lähetetään edustajille viimeistään seit­semän päivää ennen kokousta.

Lapin liiton hallitus pyytää kuntia nimeämään edustajansa kuntien edustajainkokoukseen.

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää kaupungin edustajien nimeämisestä niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungilla on puhevalta, sekä tarvittavien toimiohjeiden antamisesta.

Lapin liiton perussopimus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää valita Lapin liiton edustajainkokoukseen 15 edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä Lapin liiton edustajainkokoukseen seuraavat henkilöt ja henkilökohtaiset varajäsenet:

 • Mikkel Näkkäläjärvi, vara Eemeli Kajula
 • Marjo Rundgren, vara Maija Pirttijärvi
 • Terhi Heikkilä, vara Maria-Riitta Mällinen
 • Juha-Pekka Mikkola, vara Joni Björkbacka
 • Tuomas Koskiniemi, vara Matti Henttunen
 • Sara Seppänen, vara Hannu Ovaskainen
 • Heidi Alariesto, vara Mari Jolanki
 • Kaisu Huhtalo, vara Susanna Junttila
 • Heikki Luiro, vara Pertti Lakkala
 • Riku Tapio, vara Jukka Aula
 • Nafisa Yeasmin, vara Päivi Alaoja
 • Marko Ruohomäki, vara Petteri Pohja
 • Elina Kuula, vara Reetta Mustonen
 • Matti Huutola, vara Tiina Outila sekä 
 • Miikka Keränen, vara Ella Keski-Panula.

Tiedoksi

Tiedoksi Lapin liitto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.