Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 353 Hallintosääntömuutoksen tavoitteet ja aikataulu

ROIDno-2021-2920

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtuustoryhmät ovat sopineet neuvotteluissa, että syksyllä käynnistetään hallintosäännön päivittäminen. Kaupunginvaltuuston 9.8.2021 päätöksen mukaan valtuustoryhmät nimeävät keskuudestaan kaksi jäsentä hallintosääntötyöryhmään 16.8.2021 mennessä.

Työryhmän tehtävänä on hallintosäännön päivittäminen ja tavoitteena on, että uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2022.

Päätösehdotus

Esittelijä

Susanna Junttila, susanna.junttila@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä

 • hallintosääntöryhmän jäsenet, 
 • työryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä
 • sihteerin / valmistelijat.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä hallintosääntötyöryhmään 

Pj.

Riku Tapio

J.

Mari Jolanki

Vpj.

Petteri Pohja

J

Elina Kuula

J

Kalervo Björkbacka

J

Timo Tolonen

J

Eemeli Kajula

J

Maria-Riitta Mällinen

J

Miikka Keränen

J

Maria Huhmarniemi

J

Vesa Puuronen

J

Tiina Outila

J

Riitta-Maija Hokkanen

 

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi työryhmään sihteeriksi kaupunginsihteeri Kaisa Laitisen ja asiantuntijaksi kaupunginlakimies Miikka Ruokamon ja päätti, että kaupunginjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus työryhmän kokouksissa.

Valmistelija

 • Miikka Ruokamo, kaupunginlakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hallintosääntö uudistettiin 1.1.2020 lukien. Keväällä 2021 toteutettiin erilliset organisaatiouudistuksen toteutumisen arviointia koskeneet kyselyt kaupunginvaltuuston jäsenille sekä esimies- tai asiantuntija-asemassa oleville viranhaltijoille ja toimessa työskenteleville. Valtuutettujen kysely toteuttiin osana valtuuston itsearviointikyselyä. Kyselyihin vastanneet saivat arvioida organisaatiouudistuksen toteutumista sekä esittää mitä toimenpiteitä uudistuksen jatkokehittämiseksi tulisi tehdä.

Arvioinnissa nousi esille seuraavia muutostarpeita:

 • sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala ei ole hallitava kokonaisuus
 • toimialajohtajien tulisi voida keskittyä enemmän strategiseen johtamiseen
 • kaupunginhallituksen mahdollisuutta strategiseen johtamiseen sekä maankäytön suunnitteluun tulee parantaa
 • tilapalvelujen hallintaa tulee kehittää
 • lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto ei ole onnistunut tehtävissään
 • omistajaohjausta tulee selkiyttää
 • edellisessä hallintosääntöuudistusprosessissa ei kuultu riittävästi valtuustoryhmiä eikä viranhaltijoitakaan eikä uudistuksen tavoitteita määritelty riittävästi
   

Vuoden 2023 alusta voimaan tuleva sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä henkilöstöön.

Hallintosääntötyhmä on 1.9.2021 keskustellut ja antanut näkemyksensä tavoitteista ja aikataulusta hallintosäännön muutokselle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä mahdollisen hallintosääntömuutoksen tavoitteet ja aikataulun seuraavasti:

 1. Hallintosäännön muuttaminen valmistellaan ja toteutetetaan kahdessa vaiheessa;

  1. Ensimmäisen vaiheen muutokset 1.1.2022 alkaen

  2. Toisen vaiheen muutokset 1.1.2023 alkaen.

 

 1. Ensimmäisen vaiheen tavoitteet

  1. Toimialat organisoidaan hallittaviksi kokonaisuuksiksi.

  2. Luottamushenkilöorganisaatio ja toimielinten tehtävät hallittaviksi ja palvelujen järjestämisen näkökulmasta toimiviksi kokonaisuuksiksi.

  3. Määritellään konsernijohto ja määrätään konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako konsernijohtoon kuuluvien välillä.

  4. Tarkistetaan luottamushenkiöiden taloudelliset etuudet - luku.

  5. Tehdään muut tarvittavat muutokset, esim.lainsäädännöstä tulevat muutostarpeet, virheet, tekniset muutokset.

  6. Aikataulu: kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen hallintosäännöksi joulukuussa 2021, muutokset tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.

 

 1. Toisen vaiheen tavoitteet

  1. Sote-uudistuksen edellyttämät muutostarpeet organisaatiossa ja hallintosäännössä arvioidaan.

 • arvioidaan hyvinvointilautakunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston sekä lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston tarve ja tehtävät

 1. Selkeytetään tilojen rakentamista ja hallintaa koskevat säännökset.

 2. Muut mahdolliset muutostarpeet.

 3. Aikataulu: kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen esityksen hallintosäännöksi toukokuussa 2022, jotta vuoden 2023 talousarvio voidaan laatia uuden organisaaiton mukaiseksi. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

 

 1. Mahdolliset hallintosäännön muutokset toteutetaan siten, että 

  1. Valmistelu tapahtuu avoimesti vuoropuhelussa luottamushenkiöiden ja viranhaltijaorganisaation kesken ja

  2. Uudistuksen toimeenpano on johdonmukaista ja tuettua.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi hallintosääntöryhmä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.