Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 348 Kaupunginvaltuuston 9.8.2021 päätösten täytäntöönpano

ROIDno-2021-2802

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 96 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain mukaan jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 9.8.2021. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kuusi valtuustoaloitetta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • todeta, että kaupunginvaltuuston päätös § 81 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta ei ole kaikilta osin kuntalain 75 §:n mukainen, koska neljä tarkastuslautakunnan jäseneksi tai varajäseneksi valittua eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan. Kaupunginhallitus valmistelee tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinnan uudelleen valtuuston päätettäväksi.
  • todeta, että valtuuston kokouksessaan 9.8.2021 tekemiä päätöksiä ei ole tehty virheellisessä järjestyksessä eivätkä ne mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi tai ole muutoin lainvastaisia,
  • panna päätökset täytäntöön seuraavasti:
     

§ 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä työjärjestyksen hyväksyminen

Ei toimenpiteitä

§ 72 Pöytäkirjan tarkastus

Ei toimenpiteitä

§ 73 Valtuuston vaalilautakunta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 74 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 75 Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjän ja valtuuston sihteerin määrääminen

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt

§ 76 Valtuustoryhmät

Ei toimenpiteitä

§ 77 Kunnallisten kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen 2021-2025

Ei toimenpiteitä

§ 78 Hallintosäännön muuttaminen

Jakelu:
tiedoksi kaupunginlakimies, valtuustoryhmät, hallintosääntötyöryhmä

§ 79 Kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 80 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 81 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 82 Elinvoimalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 83 Ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 84 Hyvinvointilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 85 Sivistyslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

Jakelu:
tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Sarastia Oy, tietohallinto, CaseM-tuki, luottamushenkilörekisteri

§ 86 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten ja varajäsenten vaali

Ei toimenpiteitä /  Esitys kaupunginvaltuustolle

§ 87 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän jäsenten ja varajäsenten vaali

Ei toimenpiteitä /  Esitys kaupunginvaltuustolle

§ 88 Käräjäoikeuden lautamiehet

tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Käräjäoikeus, luottamushenkilörekisteri

§ 89 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta

Ei toimenpiteitä / Esitys kaupunginvaltuustolle

§ 90 Poliisin neuvottelukunnan jäsenten vaali

tiedoksi ao. henkilöt
toimenpiteitä varten: Lapin poliisilaitos, luottamushenkilörekisteri

§ 91 Yleiskaavan laajentaminen tilalle 698-401-19-163 ja osalle tilaa 698-401-19-187, Nivankylä

Jakelu:
toimenpiteitä varten: kaavoitus

§ 92 Valtuustoaloite kaupungin meluhaittaa on vähennettävä laskemalla nopeusrajoituksia ja valmistelemalla meluntorjunnan toimintasuunnitelma

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelut, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

§ 93 Valtuustoaloite Rovaniemi juhlistamaan Pride-liikettä ja ihmisoikeuksia

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen  ja erityisasiantuntija Riina Koskiniemi

§ 94 Valtuustoaloite Rovaniemen kaupunkistrategian jalkauttaminen mitattaviksi käytännön toimiksi

Jakelu:
toimenpiteitä varten: konsernihallinto, erityissuunnittelija

§ 95 Valtuustoaloite Matkavaarantien liikenneturvallisuus

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelut, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa

§ 96 Valtuustoaloite Ounasjoen ennallistaminen ja rehevöitymisen poistaminen Ounaspaviljongin alueelta

Jakelu:
toimenpiteitä varten: elinvoimapalvelut, palvelualuepäällikkö Jukka Ylinampa, ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi

§ 97 Valtuustoaloite Lappi-Areena

Jakelu:
toimenpiteitä varten: sivistys- ja hyvinvointipalvelut, liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 13.58 - 14.05.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.