Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 347 Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelmasta 2022-2029

ROIDno-2021-243

Valmistelija

 • Jaakko Rantsi, toimialajohtaja, jaakko.rantsi@rovaniemi.fi

Perustelut

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tarkoituksena on lisätä liikennepolitiikan pitkäjänteisyyttä. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetään liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 asti ja liikennejärjestelmäsuunnitelmaa koskevat tavoitteet. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman.

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 ja antanut sen selontekona eduskunnalle. Suunnitelma perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 –suunnitelman, toimeenpanoa. Vuosien 2022-2029 investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Investointiohjelmaa hyödynnetään mm. talousarvioesityksen valmistelussa. Investointiohjelma sisältää isoja kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä pienempiä parantamishankkeita. Jo päätetyt kehittämishankkeet sekä osa perusväylänpidon toimenpiteistä eivät sisälly investointiohjelmaan.

Lausuntokierroksella saatu palaute käydään läpi, ja huomioidaan kokonaisuus vaikuttavuuden kautta valtion väyläverkon investointiohjelman viimeistelyssä sekä seuraavan investointiohjelman valmistelussa. Väylävirasto pyytää tarkastelemaan investointiohjelman luonnosta seuraavassa esitettyjen kysymysten kautta.  Väylävirasto pyytää jatkotyön pohjaksi lausuntoja erityisesti seuraavista asioista:

 1. Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi sen valmisteluperiaatteet?
 2. Investointiohjelman laatimista ovat ohjanneet Liikenne 12 –suunnitelman lähtökohdat, tavoitteet, strategiset linjaukset ja toimenpiteet. Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihintavoitteisiin? Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?
 3. Onko mielestänne ohjelmaa mahdollista muuttaa Liikenne 12 –suunnitelman talousraamin puitteissa siten, että valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet toteutuisivat paremmin ja kokonaisvaikutusten arvioinnin mukaan tulos olisi parempi? Miten muuttaisitte ohjelmaa ja miten perustelette paremmat vaikutukset?
 4. Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa? Saako Väylävirasto riittävästi ja oikea-aikaisesti tietoa väyläverkon kunnossapito- ja kehittämistarpeista mm. alueellisen liikennejärjestelmätyön, väylien suunnittelun ja asiakkuusyhteistyön avulla?
 5. Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?


Rovaniemen kaupungin lausunto on liitteenä 1.

Oheismateriaalina ovat valtion väyläverkon investointiohjelma 2022-2029, valtion väyläverkon investointiohjelman yhteenveto sekä diaesitys Liikenne 12 suunnitelma ja väyläverkon investointiohjelma

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan valtion väyläverkon investointisuunnitelmasta 2022-2029 liitteen 1 mukaisen lausunnon.

Päätös

Miikka Keränen esitti Eemeli Kajulan kannattamana, että muutetaan Valtatie 4 Hirvas-Vikajärvi muotoon Valtatie 4 Hirvasoja-Alakorkalo, Syväsenvaara-Vikajärvi.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA ja ne jotka ovat Keräsen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) JAA -ääntä ja kolme (3) EI -ääntä.
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Sara Seppänen, Päivi Alaoja, Riku Tapio, Susanna Junttila, Timo Tolonen, Henri Ramberg, Raija Kerätär, Reijo Jylhä

 • Ei 3 kpl 27%

  Terhi Heikkilä, Miikka Keränen, Eemeli Kajula

Tiedoksi

Lausuntopalvelu.fi 15.9.2021 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.