Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 352 Rovaniemen kaupungin esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarvioon 2022

ROIDno-2017-2620

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi
Sari Ahlsved, palveluesimies, sari.ahlsved@rovaniemi.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta esityksiä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-24 taloussuunnitelman laatimista varten 17.9.2021 mennessä. Koronapandemiasta huolimatta kuntayhtymän tilikauden tulos oli 10 723€ ylijäämäinen. Kuntayhtymän investointien pääkohteina olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikkö Luoto ja monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kittilään on rakenteilla 20-paikkainen asumisyksikkö, joka valmistunee loppuvuodesta 2022. Lisäksi Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus hallinnoi Lapin sote-rakenneuudistus - (päättyy 12/2021) ja Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeita (päättyy 12/2022). 

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023- 2024 laaditaan viimeistä kertaa Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiolle. Talousarvion valmistelua ja lähitulevaisuuden toimintaa haastavat jäsenkuntien kireä taloudellinen tilanne, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä pitkittyneen koronapandemian mukanaan tuomat haasteet. Talousarvion 2022 valmistelussa palvelujen hinnoittelun pohjana on perusopimuksen mukainen omakustannushinta. Tuki- ja osaamiskseksuksella on paineita korottaa palvelujen hintoja vuodelle 2022.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus keskittyy kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvän vaativan erityisosaamisen turvaamiseen tulevalla Lapin hyvinvointialueella. 

Valmistelijoiden esitys ja vastaukset liitteen mukaisiin kysymyksiin: 

Asumisen palvelut

Asumisen palveluja järjestetään erityistä tukea tarvitseville, autisminkirjon asiakkaille sekä kehitysvammaisille monitarpeisille asiakkaille. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksella on vireillä seudullisen asumisyksikkö-hanke Tunturi-Lappiin, joka palvelee kaikkia Tunturi-Lapin kuntia. Asumisyksikkö rakennetaan Kittilään ja asumispalveluyksikössä on tarkoitus järjestää myös lyhytaikaista asumista. Asumisyksikkö otetaan käyttöön 9-10/2022.

1. Onko kunnassanne tarvetta/kiinnostusta lyhytaikaisen asumispalvelun (ympärivuorokautinen palvelu) järjestämiseen Tunturi-Lapin asumisyksikössä Kittilässä mm. omaishoidon vapaan lomitukset ja jos on, niin minkä ikäisille kehitysvammaisille ja/tai autisminkirjon henkilöille ja kuinka monelle henkilölle? Vastaus: ei tällä hetkellä, mutta tilanne voi muuttua myöhemmin.

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut ovat kehitysvammaisuuteen sekä neuropsykiatriseen ja autismikuntoutukseen erikoistuneita tutkimus- ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita toteutetaan kuntoutuspoliklinikkakäynteinä sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluna (lyhytaikaista laitoshoitoa). Kuntoutuspoliklinikkakäyntejä järjestetään myös kunta- ja etävastaanottoina mahdollisuuksien mukaan.

1. Koronapandemien myötä digitaalisesti ja yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa tuotettujen palvelujen rooli ja merkitys kasvaa. Onko kunnallanne kiinnostusta poliklinikkapalvelujen toteuttamiseen siten, että osa työryhmästä tulee kunnasta esimerkiksi lääkäri? Poliklinikkakäynneillä voidaan hyödyntää etäyhteyksiä. Vastaus: Rovaniemen kaupunki kehittää laaja-alaisesti kuntoutuksen omaa toimintaa niin, että jatkossa perustason neuropsykiatriset asiakkaat saisivat palvelunsa kaupungin omasta toiminnasta ja erityisen haasteellisissa tilanteissa asiakkaat ohjautuisivat Kolpeneen palveluihin. Toimintamalli vaatii kuitenkin edelleen yhteistä suunnittelua ja neuvottelua, jotta palvelut turvattaisiin ja asiakkaat saisivat palvelut asianmukaisesti.  

2. Tutkimusjaksot ovat kestoltaan 4-12 vuorokautta ja ne toteutetaan kuntoutuskeskus Vuoman Myötätuulessa, Säteessä tai Aavassa Rovaniemellä. Tahdosta riippumattoman erityishuollon arviointijaksot (14 vrk) toteutetaan Myötätuulessa. Arviointijakson toteuttaminen edellyttää kahden virassa olevan lääkärin tutkimuksia. Onko kunnallanne mahdollisuus tarjota virkalääkärin arvioita oman kuntanne asiakkaiden osalta tahdosta riippumattoman erityishuollon arviointijaksolle? Vastaus: Rovaniemen kaupungilla ei ole osoittaa tällä hetkellä lääkäriresurssia, mutta tilanne voi muuttua myöhemmin.

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut

Jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja toteutetaan koko maakunnan alueella. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Jalkautuvat palvelut toteutetaan yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa.

1. Pyydämme palautetta, toiveita ja arviota palvelujen tarpeesta ja saavutettavuudesta. Vastaus: Palvelut ovat tarpeellisia ja Rovaniemen kaupunki ostaa niitä n. kymmenelle henkilölle vuosittain. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluissa kaupungilla voi olla jatkossa tarvetta jalkautuviin palveluihin, esim. asiakasta saattaen vaihtaessa, kun hoitovastuu on kaupungilla. 

Vaativan erityisen tuen palvelut (laitoshoto)

Vaativan erityisen tuen palveluihin kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava asumisen, saattohoidon palvelut ja omaishoidon vapaan palvelut. Pitkäaikaista kuntouttavaa asumista järjestetään Luodossa ja palvelukodilla Mäntyrinne 2 ja lyhytaikaista kuntoutusta ja omaishoidon vapaita kuntoutuskeskus Vuomassa Rovaniemellä.

1. Kesäaikana Vuomassa järjestetään leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Leirien aikana lapset ja nuoret yöpyvät kuntoutuskeskus Vuomassa. Leirille voi osallistua sosiaali- ja terveystoimen maksusitoumuksella. Onko kunnassanne lisääntyvää tarvetta kesän leiritoiminnan järjestämiseen?
Vastaus: Rovaniemen kaupungilla ei ole tarvetta lisätä leiritoimintaa.

Päiväaikainen toiminta Rovaniemellä

Myllärin paja järjestää ryhmämuotoista tai yksilöllisesti eriytettyä päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja autisminkirjon ihmisille. Kesän aikana leiritoimintaa järjestetään Kittilän Petsukon lomamajassa ja Silmäjärven leirikeskuksessa Rovaniemellä.

1. Suunnittelemme etäohjauksellista päiväaikaista toimintaa tulevalle talousarviokaudelle. Asiakasta ohjattaisiin esim. Teamsin tai WhatsAppin välityksellä asiakkaan tarpeen mukaan (kertaa/päivä/viikko). Hinnoittelu tuntihintana. Onko kunnassanne tarvetta/kiinnostusta em. palveluun? Vastaus: Tarvetta ei tällä hetkellä ole, mutta tilanne voi muuttua. 

2. Kesäaikana Myllärin paja järjestää aikuisille asiakkaille leiritoimintaa. Maksajana voi olla asiakas itse tai kunta. Itsemaksavat asiakkaat tarvitsevat maksusitoumuksen ja kunta laskuttaa asiakasta. Onko kunnassanne lisääntyvää tarvetta aikuisille asiakkaille kesän leiritoiminnan järjestämiseen? Vastaus: Tarvetta ei tällä hetkellä ole, mutta tilanne voi muuttua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuulikki Louet-Lehtoniemi, sosiaali- ja terveysjohtaja, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavan lausunnon talousarvion ja -suunnitelman valmistelua varten vuodelle 2022 ja suunnittelukaudelle 2023 - 2024 esityksen mukaisesti ja toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle annettavaa lausuntoa varten.

Päätös

Hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti sosiaali-ja terveysjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi
  • Sari Ahlsved, palveluesimies, sari.ahlsved@rovaniemi.fi

Perustelut

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä on pyytänyt jäsenkunnilta esityksiä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2023-24 taloussuunnitelman laatimista varten 17.9.2021 mennessä. Koronapandemiasta huolimatta kuntayhtymän tilikauden tulos oli 10 723€ ylijäämäinen. Kuntayhtymän investointien pääkohteina olivat pitkäaikaisen kuntoutuksen yksikkö Luoto ja monivammaisten tehostetun palveluasumisen yksikkö. Kittilään on rakenteilla 20-paikkainen asumisyksikkö, joka valmistunee loppuvuodesta 2022. Lisäksi Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus hallinnoi Lapin sote-rakenneuudistus - (päättyy 12/2021) ja Tulevaisuuden sote-keskus Lapissa -hankkeita (päättyy 12/2022). 

Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2023- 2024 laaditaan viimeistä kertaa Kolpeneen palvelukeskuksen nykyiselle organisaatiolle. Talousarvion valmistelua ja lähitulevaisuuden toimintaa haastavat jäsenkuntien kireä taloudellinen tilanne, osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointivaikeudet sekä pitkittyneen koronapandemian mukanaan tuomat haasteet. Talousarvion 2022 valmistelussa palvelujen hinnoittelun pohjana on perusopimuksen mukainen omakustannushinta. Tuki- ja osaamiskseksuksella on paineita korottaa palvelujen hintoja vuodelle 2022.

Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskus keskittyy kehitysvammaisuuteen ja autismiin liittyvän vaativan erityisosaamisen turvaamiseen tulevalla Lapin hyvinvointialueella. 

Valmistelijoiden esitys ja vastaukset liitteen mukaisiin kysymyksiin: 

Asumisen palvelut

Asumisen palveluja järjestetään erityistä tukea tarvitseville, autisminkirjon asiakkaille sekä kehitysvammaisille monitarpeisille asiakkaille. Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksella on vireillä seudullisen asumisyksikkö-hanke Tunturi-Lappiin, joka palvelee kaikkia Tunturi-Lapin kuntia. Asumisyksikkö rakennetaan Kittilään ja asumispalveluyksikössä on tarkoitus järjestää myös lyhytaikaista asumista. Asumisyksikkö otetaan käyttöön 9-10/2022.

1. Onko kunnassanne tarvetta/kiinnostusta lyhytaikaisen asumispalvelun (ympärivuorokautinen palvelu) järjestämiseen Tunturi-Lapin asumisyksikössä Kittilässä mm. omaishoidon vapaan lomitukset ja jos on, niin minkä ikäisille kehitysvammaisille ja/tai autisminkirjon henkilöille ja kuinka monelle henkilölle? Vastaus: ei tällä hetkellä, mutta tilanne voi muuttua myöhemmin.

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut ovat kehitysvammaisuuteen sekä neuropsykiatriseen ja autismikuntoutukseen erikoistuneita tutkimus- ja kuntoutuspalveluja asiakkaiden toimintakyvyn arvioimiseksi, edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten henkilöiden selviytymistä arjessa. Palveluita toteutetaan kuntoutuspoliklinikkakäynteinä sekä tutkimus- ja kuntoutuspalveluna (lyhytaikaista laitoshoitoa). Kuntoutuspoliklinikkakäyntejä järjestetään myös kunta- ja etävastaanottoina mahdollisuuksien mukaan.

1. Koronapandemien myötä digitaalisesti ja yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa tuotettujen palvelujen rooli ja merkitys kasvaa. Onko kunnallanne kiinnostusta poliklinikkapalvelujen toteuttamiseen siten, että osa työryhmästä tulee kunnasta esimerkiksi lääkäri? Poliklinikkakäynneillä voidaan hyödyntää etäyhteyksiä. Vastaus: Rovaniemen kaupunki kehittää laaja-alaisesti kuntoutuksen omaa toimintaa niin, että jatkossa perustason neuropsykiatriset asiakkaat saisivat palvelunsa kaupungin omasta toiminnasta ja erityisen haasteellisissa tilanteissa asiakkaat ohjautuisivat Kolpeneen palveluihin. Toimintamalli vaatii kuitenkin edelleen yhteistä suunnittelua ja neuvottelua, jotta palvelut turvattaisiin ja asiakkaat saisivat palvelut asianmukaisesti.  

2. Tutkimusjaksot ovat kestoltaan 4-12 vuorokautta ja ne toteutetaan kuntoutuskeskus Vuoman Myötätuulessa, Säteessä tai Aavassa Rovaniemellä. Tahdosta riippumattoman erityishuollon arviointijaksot (14 vrk) toteutetaan Myötätuulessa. Arviointijakson toteuttaminen edellyttää kahden virassa olevan lääkärin tutkimuksia. Onko kunnallanne mahdollisuus tarjota virkalääkärin arvioita oman kuntanne asiakkaiden osalta tahdosta riippumattoman erityishuollon arviointijaksolle? Vastaus: Rovaniemen kaupungilla ei ole osoittaa tällä hetkellä lääkäriresurssia, mutta tilanne voi muuttua myöhemmin.

Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalvelut

Jalkautuvia kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluja toteutetaan koko maakunnan alueella. Palvelujen tarkoituksena on tukea vammaisten ja neuropsykiatristen henkilöiden selviytymistä arjessa. Jalkautuvat palvelut toteutetaan yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa.

1. Pyydämme palautetta, toiveita ja arviota palvelujen tarpeesta ja saavutettavuudesta. Vastaus: Palvelut ovat tarpeellisia ja Rovaniemen kaupunki ostaa niitä n. kymmenelle henkilölle vuosittain. Kuntoutusohjaus- ja kommunikaatiopalveluissa kaupungilla voi olla jatkossa tarvetta jalkautuviin palveluihin, esim. asiakasta saattaen vaihtaessa, kun hoitovastuu on kaupungilla. 

Vaativan erityisen tuen palvelut (laitoshoito)

Vaativan erityisen tuen palveluihin kuuluvat lyhyt- ja pitkäaikainen kuntouttava asumisen, saattohoidon palvelut ja omaishoidon vapaan palvelut. Pitkäaikaista kuntouttavaa asumista järjestetään Luodossa ja palvelukodilla Mäntyrinne 2 ja lyhytaikaista kuntoutusta ja omaishoidon vapaita kuntoutuskeskus Vuomassa Rovaniemellä.

1. Kesäaikana Vuomassa järjestetään leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Leirien aikana lapset ja nuoret yöpyvät kuntoutuskeskus Vuomassa. Leirille voi osallistua sosiaali- ja terveystoimen maksusitoumuksella. Onko kunnassanne lisääntyvää tarvetta kesän leiritoiminnan järjestämiseen?
Vastaus: Rovaniemen kaupungilla ei ole tarvetta lisätä leiritoimintaa.

Päiväaikainen toiminta Rovaniemellä

Myllärin paja järjestää ryhmämuotoista tai yksilöllisesti eriytettyä päiväaikaista toimintaa kehitysvammaisille ja autisminkirjon ihmisille. Kesän aikana leiritoimintaa järjestetään Kittilän Petsukon lomamajassa ja Silmäjärven leirikeskuksessa Rovaniemellä.

1. Suunnittelemme etäohjauksellista päiväaikaista toimintaa tulevalle talousarviokaudelle. Asiakasta ohjattaisiin esim. Teamsin tai WhatsAppin välityksellä asiakkaan tarpeen mukaan (kertaa/päivä/viikko). Hinnoittelu tuntihintana. Onko kunnassanne tarvetta/kiinnostusta em. palveluun? Vastaus: Tarvetta ei tällä hetkellä ole, mutta tilanne voi muuttua. 

2. Kesäaikana Myllärin paja järjestää aikuisille asiakkaille leiritoimintaa. Maksajana voi olla asiakas itse tai kunta. Itsemaksavat asiakkaat tarvitsevat maksusitoumuksen ja kunta laskuttaa asiakasta. Onko kunnassanne lisääntyvää tarvetta aikuisille asiakkaille kesän leiritoiminnan järjestämiseen? Vastaus: Tarvetta ei tällä hetkellä ole, mutta tilanne voi muuttua. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan 25.8.2021 § 10 antaman lausunnon ja antaa sen vastauksenaan Kolpeneen kuntayhtymälle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 17.9.2021 mennessä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.