Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 351 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / ylimääräinen yhtymäkokous

ROIDno-2021-3304

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus  16.6.2021 § 76 kutsuu koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen. Yhtymäkokous ehdotetaan pidettäväksi syksyllä 2021 sen jälkeen, kun kuntavaalien tulokset on selvillä ja kuntayhtymän jäsenkunnat ovat saaneet selville paikkajaot myös Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan. Yhtymäkokous käsittelee kokouksessa mm.;

 • Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien nimeäminen toimikaudeksi 2021-2025.
 • Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali toimikaudeksi 2021-2025. Lopullinen esityslista toimitetaan sähköpostitse vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenkuntien ilmoittamille yhtymäkokousedustajille.
   

Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen  (6 §) mukaan yhtymäkokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.  Äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa. Äänivaltaosuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia. Tämän perussopimuksen voimaantullessa äänet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemi 16 ääntä, Sodankylä 4 ääntä, Kemijärvi 3 ääntä, Kittilä 3 ääntä, Ranua 2 ääntä ja Kolari 1 ääni, yhteensä 29 ääntä.

Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät perussopimuksen 7 §:n mukaisesti päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokous käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa.

Yhtymäkokous päättää mm.:

 • kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä,
 • kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä,
 • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta,
 • vastuuvapaudesta tilivelvollisille,
 • kuntayhtymän hallituksen, johtokuntien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta,
 • tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta,
 • kuntayhtymän johtajan valinnasta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä, mikäli johtajaso-pimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta,
 • hallintosäännön hyväksymisestä.

Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään 30.6. mennessä ja syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään 31.12. mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtymäkokouksia. Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen työjärjestyksessä ja hallintosäännössä.

Perussopimuksen (8 §) mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista.

Perussopimuksen (24 §) mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu seitsemän (7) jäsentä sekä jokaiselle henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen edustettuna tarkastuslautakunnassa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja on Rovaniemeltä.

Koulutuskuntayhtymän perussopimus on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ylimääräiseen yhtymäkokoukseen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen 

 • yhtymähallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä henkilökohtaisten varajäsenten nimeämisestä kuntayhtymän hallitukseen sekä 
 • puheenjohtajan ja jäsenen sekä heidän henkilökohtaisten varajäsenten nimeämisestä tarkastuslautakuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajaksi Susanna Junttilan ja varalle Eemeli Kajulan sekä päätti toimiohjeenaan, että koulutuskuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan nimetään henkilöt puolueiden neuvottelutuloksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.20 - 14.35.

Tiedoksi

Ilmoitus koulutuskuntayhtymä ja ao. henkilöt

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.