Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 349 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

ROIDno-2021-2014

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jäsenten ja varajäsenten määrä

Hallintosäännön 13 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä. Tarkastuslautakunnan jäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden on oltava valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsen voi olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei voi olla muun lautakunnan tai kaupunginhallituksen jäsen.

Vaalikelpoisuus

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja (kuntalain 121.1 §).

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

1) kunnanhallituksen jäsen,

2) pormestari ja apulaispormestari,

3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen,

4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä;

5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.            

 

Tasa-arvolain vaatimus

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä sekä puheenjohtajat valitaan kuntalain säätämässä järjestyksessä tasa-arvolain säännökset huomioon ottaen. Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti lautakunnan jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä ja naisia. Seitsemänjäsenisen lautakunnan jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään kolme (3) miestä ja naista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä viisi muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosääntö sisältää määräykset kunnan toimielimistä, jotka on koottu Rovaniemen kaupungin hallintosäännön lukuun 2 - toimielinorganisaatio. Valtuustokauden alkaessa valtuusto valitsee jäsenet kunnan toimielimiin. Rovaniemen valtuustossa valituksi tulleita valtuutettuja edustavat puolueet ovat neuvotelleet muutoksista toimielinten kokoonpanoihin.

Neuvotteluissa on esitetty, että tarkastuslautakunnassa olisi 11 jäsentä.

Kaupunginhallitus käsittelee hallintosäännön muutosesitystä 2.8.2021. Mikäli kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyvät hallintosäännön muutosesityksen, valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn hallintosääntömuutoksen tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärän osalta, valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 2.8.2021 § 289 esittää kaupunginvaltuustolle, että mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn hallintosääntömuutoksen tarkastuslautakunnan jäsenten lukumäärän osalta, valtuusto valitsee tarkastuslautakuntaan valtuuston toimikauden 1.8.2021 –31.5.2025 hallinnon ja talouden tarkastusta varten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän muuta jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi 9.8.2021 - 31.5.2023 jäsenet ja henkilökohteiset varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Sanna Luoma

Juhani Juuruspolvi

KOK

Vpj

Markus Lohi

Rauno Rantaniemi

KESK

j

Riitta-Maija Hokkanen, KD

Kaisu Huhtalo

KD+Kesk

j

Petri Keihäskoski

Reetta Mustonen

KOK

j

Liisa Helin

Anne Hakkarainen

PS

j

Kalervo Björkbacka

Tuomas Koskiniemi

PS

j

Elina Holm

Meeri Vaarala

SDP

j

Antti Väänänen

Timo Lappalainen

SDP

j

Tarja Suopajärvi

Maria Huhmarniemi

Vihreät

j

Jarmo Huhtala

Ville Vuorjoki

VAS

j

Seija Karvo

Anitta Ylitörmänen

KESK

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 9.8.2021 § 81 nimennyt jäsenet ja varajäsenet tarkastuslautakuntaan. 

Tarkastuslautakuntaan valituista Rauno Rantaniemi, Kaisu Huhtalo, Liisa Helin ja Anitta Ylitörmänen ovat kaupungin työntekjöitä.

Kalervo Björkbacka on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä kuntalain 74 §:n perusteella.

Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan  määrätään kuntalain 75 §:ssä: "Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltusutolle, että valtuusto

  • totetaa, että  Rauno Rantaniemi, Kaisu Huhtalo, Liisa Helin ja Anitta Ylitörmänen eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautantaan,
  • myöntää Kalervo Björkbackalle eron tarkatuslautakunnan jäsenyydestä,
  • valitsee 21.9.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan Markus Lohelle, Riitta-Maija Hokkaselle ja Seija Karvolle uudet henkilökohtaiset varajäsenet sekä
  • valitsee 21.9.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi tarkastuslautakuntaan uudet jäsenet Kalervo Björkbackan ja Liisa Helinin tilalle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.