Kaupunginhallitus, kokous 14.5.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Omistajaohjaukseen liittyvä asia

ROIDno-2024-1759

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstö- ja hallintojohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Janne Sandgren, konsernitalouspäällikkö, janne.sandgren@rovaniemi.fi

Perustelut

Sisäisen tarkastuksen selvitystyössä on ilmennyt konkreettisia epäilyjä taloudellisista väärinkäytöksistä Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:ssä. Asiaan liittyen on tarpeen tehdä tarvittavat toimenpiteet yhtiön toiminnan sekä epäiltyjen väärinkäytösten tutkinnan turvaamiseksi. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yhtiön hallituksen vaihtamista yhtiökokouksessa tai yksimielisten osakkeenomistajien päätöksellä sekä yhtiön toimitusjohtajan erottamista, johon toimivalta on yhtiön hallituksella.

Hallintosäännön 4 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksesta ja  henkilöstö- ja nimitysjaostonsa kautta osakkuusyhteisöjen hallitusten jäsenten nimitysprosessista.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Kaupunginhallituksen päätöksellä 18.3.2024 § 61 yhtiökokousedustajaksi Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen on valittu kaupunginjohtaja.

Osakeyhtiölain 6 luvun 8 §:n mukaan hallitukseen on valittava yhdestä viiteen varsinaista jäsentä, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Jos hallitukseen kuuluu vähemmän kuin kolme jäsentä, hallituksessa on oltava ainakin yksi varajäsen. Mitä tässä laissa säädetään jäsenestä, sovelletaan myös varajäseneen. Jos hallituksessa on useita jäseniä, sille on valittava puheenjohtaja. Puheenjohtajan valitsee hallitus, jos hallitusta valittaessa ei ole päätetty toisin tai yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Lain 6 luvun 9 §:n mukaan Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että hallintoneuvosto valitsee jäsenet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä valitaan muussa järjestyksessä. Jos jäsentä ei kuitenkaan ole valittu muussa järjestyksessä, yhtiökokous voi valita jäsenen, jollei yhtiöjärjestyksestä johdu muuta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää ohjeistaa yhtiökokousedustajan Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n hallituksen valintaa varten esittelytekstissä todetun perusteella. Hallitukseen on valittava vähintään neljä jäsentä ja hallitus valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy uuden hallituksen valinnan yhteydessä. Tämä päätös pannaan täytäntöön välittömästi ja pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Riku Tapio esitti, että hallitukseen valittaisiin Pertti Lakkala.

Tuomas Koskiniemi esitti, että hallitukseen valittaisiin Sara Seppänen.

Mari Ikonen esitti, että hallitukseen valittaisiin Henri Ramberg.

Maria-Riitta Mällinen esitti, että hallitukseen valittaisiin Johanna Ojala-Niemelä.

Miikka Keränen esitti, että hallitukseen valittaisiin Laura Tarvainen.

Päivi Alaoja esitti, että hallitukseen valittaisiin Kimmo Suopajärvi.

Timo Tolonen esitti Tuomas Koskiniemen ja Riku Tapion kannattamana, että tutkintapyynnöstä tiedotettaisiin.

Päätösehdotus ja kokouksessa tehdyt esitykset hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.