Kaupunginhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Pekkalan paloaseman myynti

ROIDno-2021-587

Valmistelija

  • Pekka Latvala, tilapalvelupäällikkö, pekka.latvala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki omistaa osoitteessa Pirttikoskentie 1112 sijaitsevan kiinteistön, jonka kiinteistötunnus on 698-402-12-55 ja pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 0,5798 hehtaaria. Kiinteistöllä sijaitsee Tilapalvelukeskuksen omistama vuonna 1964 rakennettu rakennus, jonka pinta-ala on noin 395 m2. Rakennuksessa on aiemmin toiminut Pekkalan paloasema, mutta Tilapalvelukeskuksen ja Lapin Pelastuslaitoksen välinen vuokrasopimus on päättynyt 31.5.2021 toiminnan siirryttyä toisiin tiloihin. Rakennuksessa on myös n. 60 m2:n asuinhuoneisto, joka on vuokrattu.

Kiinteistö on ollut julkisesti myynnissä Kiinteistömaailma Rovaniemen ja Huutokaupat.com:n toimesta ajalla 13.5. - 28.5.2021. Kiinteistön myynnistä on julkaistu myynti-ilmoitus sanomalehti Lapin Kansassa 22.5.2021. Määräaikaan 28.5.2021 klo 20:08 korkein saatu tarjous Huutokaupat.com -sivustolla oli 37.000,00 euroa. Korkeimman tarjouksen antanut on myös tehnyt kirjallisen ostotarjouksen 1.6.2021.

Tilapalvelukeskus on käynyt yhdessä paikkatieto- ja tonttipalveluiden kanssa saapuneen korkeimman tarjouksen läpi ja korkein tarjous ylittää etukäteen asetetun tavoitehinnan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää myydä osoitteessa Pirttikoskentie 1112 sijaitsevan kiinteistön Rn:o 12:55 (kiinteistötunnus 698-402-12-55) ja sillä sijaitsevan rakennuksen, rakennelmat ja liittymät Anne-Maria Krasniqin tarjouksen mukaisesti hintaan 37.000,00 eurolla liitteen mukaisen kauppakirjaluonnoksen mukaisesti ja seuraavin kauppaehdoin:

  1. kaupan kohteen kauppakirja on allekirjoitettava viimeistään 31.7.2021.
  2. muut kauppaehdot ovat kaupungin yleisesti noudattaman käytännön mukaiset
  3. kaupunginhallitus valtuuttaa tilapalvelupäällikön ja kaupungingeodeetin allekirjoittamaan kauppakirjan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Anne-Maria Krasniqi, Tilajaosto, Tilapalvelukeskus, Paikkatieto- ja tonttipalvelut

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätöksen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Rovaniemen kaupunginhallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi

Käyntiosoite: Osviitta asiointipiste, Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi, 

henkilö- ja arkaluonteisia tietoja sisältävät sähköpostit osoitteesta: https://turvaposti.rovaniemi.fi osoitteeseen kirjaamo(at)rovaniemi.fi

Faksinumero: 016 322 6450

Puhelinnumero: 016 3221

Kaupunginkirjaamon aukioloaika: ma - pe kello 9 - 15

 

Paperisten asiakirjojen on oltava toimitettuna Osviitta asiointipisteeseen viimeistään määräajan viimeisenä päivänä kello 15:een mennessä.

Osviitta asiointipiste: ma - to kello 9.00 - 16.30, pe kello 9.00 - 15.30

Osviitan kesäaukiolo (kesä-heinäkuu): ma - to 9.00 - 16.00; pe 9.00 - 15.00

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua

  • miten päätös halutaan oikaistavaksi 

  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksen maksu

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirjan allekirjoitus- ja tarkastuspäivä sekä pöytäkirjan yleiseen tietoverkkoon nähtäväksi vientipäivämäärä on esitetty kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Asianosaiselle lähetettyyn otteeseen on merkitty päätöksen lähettämispäivä ja -tapa.