Kaupunginhallitus, kokous 14.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 241 Vuosikokousedustajan valinta ja toimiohjeen antaminen Lapin alueteatteriyhdistyksen vuosikokoukseen

ROIDno-2021-83

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Sari Alatalo on ilmoittanut, että yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen jäseniä ylimääräiseen kokoukseen, tiistaina 22.6.2021 klo 16.00. Kokous järjestetään Microsoft Teamsissa. Kokouksessa käsitellään:

  • Palvelutoiminnan (tilavuokraus, ravintolapalvelut ja myymälätoiminta) siirtämistä perustettavaan yhtiöön.
    • Siirron tavoitteena selkiyttää toimintaa eriyttämällä palvelutoiminta yhdistysmuotoisesta teatteritoiminnasta.
    • Edellä mainittuun siirtoon liittyen tarvittavat yhdistyksen sääntömuutokset

Esityslista lähetetään sähköpostilla lähempänä kokousta.

Rovaniemen kaupunginhallitus on 22.2.2021 § 55 nimennyt vuosikokousedustajaksi Liisa Ansalan ja varalle Susanna Junttilan.

Omistajaohjausyksikön lausunto: 

Omistajaohjausyksikköön toimitetuista asiakirjoista ei käy selville miten yhtiön perustaminen selkeyttäisi nykyistä tilannetta. 

Rovaniemen kaupungin omistajapolitiikan valmistelu lähtee siitä että 

  • toiminta järjestetään toimialoittain kokonaisuuksiksi niin, että päällekkäistä toimintaa ei harjoiteta useissa eri yhteisöissä tai yksiköissä

  • kaupunki omistaa yhteisöt ensisijaisesti suoraan, eikä sen omistamiin yhteisöihin tarpeettomasti muodosteta alakonserneja.

Ravintolatoiminnan järjestämistä tulee tarkastella laajempana kokonaisuutena niin että konsernin kokonaisetu toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Kokonaisuuteen liittyy kaupungintalon ja muu kaupungin toimintaan liittyvän ravintolatoiminnan järjestelyt. Erillisen yhtiön perustaminen yhteen tilaan rajoittuvan toiminnan järjestämiseksi ei ole kokonaisedun kannalta perusteltua. 

Omistajaohjausyksikkö esittää että erillistä yhtiötä ei tulisi perustaa, vaan edullisin ratkaisu selvitettäisiin yhdessä nyt perustettavaksi esitetyn yhtiön toimialalla toimivien yhteisöjen ja yksiköiden kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä vuosikokousedustajan ja varaedustajan Lapin alueteatteriyhdistys ry:n vuosikokoukseen, antaa toimiohjeen vuosikokousedustajalle sekä evästää vuosikokousta huomioimaan Rovaniemen kaupungin omistajaohjausyksikön lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa toiminnanjohtaja Sari Alataloa.

Hannu Ovaskainen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti valita vuosikokousedustajaksi  Susanna Junttilan ja varaedustajaksi Mari Jolangin. 

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Hannu Ovaskainen

Tiedoksi

Tiedoksi vuosikokousedustaja, Lapin alueteatteriyhdistys ry / Sari Alatalo

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.