Kaupunginhallitus, kokous 15.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 408 Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta säädetään kuntalain 110 §:ssä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ennen kaikkea kaupungin toimintamenoihin, myös verotulotilitykset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Valtion odotetaan korvaavan koronasidonnaiset kustannukset täysimääräisenä valtionosuuksien muodossa.

Toimielimet ovat käsitelleet vuoden 2021 talouden toteumaa ja esittäneet talousarviomuutoksia. Lautakuntien esitykset ovat päätösesityksen liitteenä ja yhteenveto lautakuntien esityksestä oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen osalta muutostarve selittyy ennakoitua alhaisemmista pysyvien vastaavien myyntituotoista, sekä vähäisemmistä määrärahojen tarpeista etenkin henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen kohdilla.

Lisäksi liitteenä ovat muutetut määrärahat, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma.

Talousarviomuutosten vaikutukset ovat seuraavat:

 

 

TA 2021

Muutos €

Muutettu

TA 2021

Toimintakate -382 954 180 -19 760 000 -402 714 180
Vuosikate 12 536 820 -937 115 11 699 705
Tilikauden yli-/alijäämä -1 494 180 -624 239 -2 118 419

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vuoden 2021 talousarviota muutetaan seuraavasti:

  1. Verotuloarviota lisätään 6 577 385 euroa, muutettu verotuloarvio on 277 048 885 euroa
  2. Valtionosuusarviota lisätään 11 995 500 euroa, muutettu valtionosuusarvio on 126 200 000 euroa
  3. Peruskaupungin käyttötalousosan määrärahoja lisätään 18 360 000 euroa, muutetut määrärahat ovat yhteensä -411 484 180 euroa
  4. Tilapalvelukeskuksen toimintakate- ja tulostavoitetta pienennetään 1 400 000 euroa, tilapalvelukeskuksen muutettu toimintakate on 11 570 000 euroa ja muutettu tulos on -2 730 000 euroa
  5. Talousarvion käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa ja rahoituslaskelmaosa muutetaan oheisten liitteiden mukaisiksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talouspäällikkö Jari Airaksista.

Riku Tapio esitti Terhi Heikkilän, Raija Kerättären ja Sara Seppäsen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että asia on valtuuston käsiteltävänä joulukuussa. Perustelut: Pyydetään tilintarkastajalta lausunto muutosten kirjaamisesta. Arvioidaan muutosten vaikutukset valtuuston asettamiin tavoitteisiin sekä palveluiden laatuun, määrään ja saatavuuteen. Kaupunginhallituksen esitys joulukuun valtuuston kokoukseen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Tapion esityksen mukaisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että se tuodaan valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.