Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Asemakaavan laatiminen Apukan alueelle

ROIDno-2019-738

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Apukassa tilan 698-409-31-17 Koskiapukka ja 698-409-31-18 Vanha-Apukka maanomistajat ja vuokramiehet ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi asemakaavan laatimisen alueelle. Asemakaavoitus aloitteen on jättänyt maanomistajan ja Metsähallituksen vuokramiehenä alueella toimiva Apukka Resort Oy. Hakijan tavoitteena on laatia alueelle asemakaava ohjaamaan ja turvaamaan matkailupalveluyrityksen toiminta ja kehittyminen.

Hakijat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunitelman. Asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Apukan alueelle käynnistetään asemakaavan laatiminen. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään kokonaisuudessaan asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai- haltijalle. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää, että Apukan alueen asemakaavan laatimista ryhdyttään tutkimaan. Asemakaava saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Matkailupalvelua varten laadittavan asemakaava-alueen toteuttamisvastuu siirretään asemakaavamääräyksellä MRL:n 91§ mukaisesti maanomistajalle tai -haltijalle. Apukan alueen tuleva asemakaava-alue ei kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen. Asemakaavaan mahdollisesti sisältyvien katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossapitovastuu kuuluu maanomistajalle tai- haltijalle. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 5000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 13.2.2020:

Apukan asemakaavan laatiminen on saatettu vireille asettamalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo kuulutettiin 17.4.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan vireilletulon aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapunut mielipide käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Apukan alueelle on laadittu 13.5.2019 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa alueelle on muodostettu matkailua palvelevien korttelialueiden RM tontti, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta alueelle on osoitettu yhteensä 5000 k-m2. Alueen koillisosaan on muodostettu myös n. 3,5, ha:n kokoinen retkeily- ja ulkoilualue VR. Valmisteluvaiheen kuuleminen on suoritettu asettamalla aineisto yleisesti nähtäville 22.5.-4.6.2019. Kuulutus nähtävillä pidosta julkaistiin 20.5.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavaan on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläpidon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla Kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Saapuneisiin mielipiteisiin on laadittu vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen elinvoimalautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen on saapuneiden mielipiteiden ja muiden selvitysten osalta kaavaluonnosta korjattu. Naapurikiinteistön esityksestä ja Lapin Ely -keskuksen suostumuksella kaavakarttaan on lisätty toinen tieliittymä kantatielle sekä merkitty siitä korttelialueen läpi ajoyhteys (ajo) rannalla oleville kiinteistöille. Alueella olevien ns. vanhan Apukan alueen rakennusten rakennusoikeusmääriä on selvitetty kaupungin rakennusvalvonnassa ja korjattu vastaamaan nykyistä rakennusoikeusmäärää, jolloin alueen lounaisosalla olevan rakennusalan rakennusoikeus on nostettu vastaamaan olevaa tilannetta (4000 k-m2). Myös kaavakarttaan liittyviä asemamääräyksiä on tarkennettu mm. lisäämällä tonttijakomääräys ja tarkentamalla alinta rakentamiskorkeusmääräystä.

Valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaan tehdyt korjaukset eivät ole olleet luonteeltaan sellaisia, että kaavan valmisteluvaiheen kuuleminen pitäisi suorittaa uudelleen. Kaavoitus esittää, että 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman. Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300€/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti. 

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että se hyväksyy Apukan alueelle laaditun ja 11.2.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen. Asemakaava saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään Lapin Ely-keskuksen lausunto. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Kaavaan mahdollisesti kohdistuvat kiinteistötekniset toimet laaditaan myöhemmin asemakaavan laatua lainvoiman. Asemakaavan laatimisesta hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 27.5.2020:

Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia tai lausuntoja nähtävilläpidon aikana ei saapunut.

Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.

Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty Apukan asemakaava hyväksytään.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 8.6.2020 § 244 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 20.8.2020:

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2020 § 46 palauttaa Apukan asemakaavan uudelleen valmisteltavaksi asianhallintajärjestelmään kirjaamatta jääneen Ely:n lausunnon vuoksi. Ely:n 25.5.2020 päivätty lausunto on kirjattu asianhallintajärjestelmään sekä huomioitu asemakaavan valmistelussa. Lausunnon osalta kaavaan on lisätty tulvamääräys, tarkentamalla alimpia maanpinnan ja kastuvien rakenteiden korkeustasoja, sekä hulevesien käsittelyä koskeva määräys. Maanomistajan osalta lumialueen määräystä on tarkennettu, niin että se sallii kesällä alueen käytön myös leiri- ja vesipuistoalueena. Koska tarkennukset kaavaan ovat olleet vähäisiä ja lähinnä teknisiä korjauksia ja niihin on saatu maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n mukaisesti maanomistajan suostumus 20.8.2020, niin kaavan asettamista uudelleen nähtäville ei ole tarvetta suorittaa.

Apukan asemakaava on pidetty ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtävillä 24.4.-25.5.2020. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 23.4.2020 Lapin Kansassa sekä kirjeellä kaava-alueen rajanaapureille. Asemakaavaan on voinut tutustua nähtävilläpidon aikana kaupungin kaavoituksessa, palvelupiste osviitassa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Muistutuksia nähtävilläpidon aikana ei saapunut. Asemakaavasta on saapunut 25.5.2020 päivätty Ely:n lausunto. Lausuntoon on laadittu kaavanlaatijan toimesta vastineeksi vuorovaikutuslomake joka on esityksen liitteenä.

Asemakaavassa alueelle muodostuu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue RM, kerrosluvulla II. Rakennusoikeutta kaavassa alueelle osoitetaan alueen lounaisosaan 4000 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Koillisosaan osoitetaan rakennusoikeutta 2500 k-m2, joka sisältää myös jo alueella aiemmin olevia rakennuksia. Alueelle kaavassa osoittetaan myös uutta retkeily-ja ulkoilualuetta VR, noin 3,5 ha sekä vesialuetta W. Ranta-alueella olevalle kahdelle kiinteistölle kaavassa osoitetaan kulkuyhteys ajo -merkinnällä.

Kaavoitus esittää, että alueelle laadittu ja 11.2.2020 päivätty ja 10.8.2020 korjattu Apukan asemakaava hyväksytään.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 31.8.2020 § 291 esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 10.8.2020 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta peritään vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunittelija TH 2.3.2021:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.9.2020 § 68 Apukan asemakaavan. Lapin Ely -keskus on päätöksen jälkeen kehottanut 12.10.2020 antamassaan oikaisukehotuksessa kaupunkia käsittelemään  Apukan asemakaavan uudelleen. Oikaisukehotuksen johdosta kaupunginvaltuuston on tehtävä kaavaa koskeva uusi päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukehotuksen antamisesta tai kaavan hyväksymispäätös katsotaan raueneeksi (MRL 195 §).

Oikaisukehoitus asemakaavassa on perustunut alueella esiintyvään liikennemeluun ja sen selvityksen puutumiseen. Asemakaava-alueelle on laadittu 29.1.2021 päivätty liikennemeluselvitys. Liikennemeluselvitys on asemakaavan selostuksen liitteenä sivulla 21. Asemakaavasta on pidetty Lapin Ely -keskuksen ja kaupungin välillä 23.2.2021 kaavaneuvottelu ja siinä todettiin alueelle laaditun liikennemeluselvityksen riittävyys. Selvityksen johdosta asemakaavaan sovittiin lisättäväksi 4-tien puoleisille rakennusalan osille alueet, jolle ei sallita asuin- eikä majoitustiloja. Muuta rakentamista kyseisille alueille voidaan osoittaa. Lisäksi rannanpuoleisille rakennusaloille merkitään ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyttä velvoittava määräys. Kaavaneuvottelussa sovittiin myös, että alueelle laadittu asemakaava voidaan saattaa kaavaan tehtäviksi sovittujen lisäysten jälkeen kaupunginhallituksen kautta valtuustoon uudelleen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy 26. kaupunginosan Apukan asemakaavan 11.2.2020 päivätyn ja 23.2.2021 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavaan on merkitty velvoitteita toteuttamisvastuusta maankäyttö- ja rakennuslain 91 §.n mukaisesti, mistä tekninen lautakunta on 26.3.2019 päättänyt. Toteuttamisvastuu edellyttää, että katujen ja muiden yleisten alueiden toteuttamisvastuu kuuluu alueen maanomistajille tai -haltijoille. Kun toteuttamisvastuu on velvoitettu maanomistajalle tai -haltijalle, niin maankäyttösopimusta alueen kaavoituksen osalta ei ole tarve laatia. Kaavoituskustannuksena hakijalta on peritty vuoden 2019 hinnoitteluperusteen mukaisesti 5000 € ja kuulutuskustannukset 300 €/kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.