Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 21 tontti 11, Valtakatu 15 ja 17

ROIDno-2019-3483

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 10.2.2021 /kaavasuunnittelija NC:

Tausta:
Senaatti-kiinteistöt hakevat asemakaavan muutosta omistamalleen 1. kaupunginosan korttelin 21 tontille 11, osoitteessa Ruokasenkatu 2 ja 4 sekä Valtakatu 15 ja 17. Hakija on esittänyt, että asemakaavan muutoksella tutkittaisiin rakennusoikeuden lisäämistä alueelle, suurin osa alueen rakennusoikeudesta osoitettaisiin asumiselle ja liiketilat sijoittuisivat katutasoon. Asemakaavamuutoksessa arvioidaan uudelleen myös rakennusten sijoittelu tontilla sekä kerrosluvut. Suunnittelualueen tontti on sijainniltaan keskeisellä paikalla kaupungin keskustassa, tontin tehokkuuden nostaminen ja uudelleen rakentaminen uudistaisi kaupunkikuvaa sekä lisäisi osaltaan keskustan elinvoimaisuutta.

Vaiheet:
Kaavoituspäällikkö on päätöksellään (3.4.2020, § 5) käynnistänyt asemakaavan muutoksen 1. kaupunginosan korttelin 21 tontilla 11. Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 4.9.2020. Voimassa oleva asemakaava  ja  asemakaavan  muutosluonnos pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä  7.–21.9.2020  palvelupiste Osviitassa (Rinteenkulman kauppakeskus 2. kerros, Koskikatu 25). Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin kuulutuksella Lapin Kansassa 4.9.2020. Nähtävilläoloaikana ei ole saapunut mielipiteitä.

Kaavamuutos:
Esillä olleessa kaavaluonnoksessa alueen rakennusalat sijoitellaan uudelleen ja alueen rakennusoikeus nousee 3355 k-m², suunnittelualueen tontille tulisi kolme kuusikerroksista rakennusta, joita rytmittävät välissä olevat matalammat yksikerroksiset osat. 

Kaavaehdotuskartan rakennusaloja on tarkistettu ja lisätty matalimpiin osiin sisennettävät julkisivut. Pohjoisenpuolen kerrostaloon on merkitty korkeutta määrittävä merkintä. Suunnittelualueen pääkäyttötarkoitusmerkintää on tarkennettu ja määräysluetteloon on lisätty tarkentavia määräyksiä.
 

Lisätietoja:

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
p. 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
p. 040 766 5679
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle,​ että 1. kaupunginosan korttelin 21 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 25.8.2020 päivätyn 
kaavaehdotuskartan mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi sekä asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hakijan kanssa laaditaan maankäyttösopimus. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 € sekä 300€/ kuulutus.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti,​ että 1. kaupunginosan korttelin 21 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 10.2.2021 päivätyn kaavaehdotuskartan mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi sekä asiakirjat asetetaan julkisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Hakijan kanssa laaditaan maankäyttösopimus. Hakijalta peritään kaavoituskustannuksina 6000 € sekä 300 €/ kuulutus.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.