Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Eroaminen keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

ROIDno-2020-11

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa noudattaen kuntalain 20 §:ssä säädettyä menettelyä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä edellytä, käytännössä on usein valittu viisi eniten ääniä valtuustoon edellisissä kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan, kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, ei keskusvaalilautakunta saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Tämä on lainkohdassa tarkoitetun sanonnan “mahdollisuuksien mukaan” merkitys.

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa seuraavat äänestäjäryhmät ovat asettaneet ehdokkaita;

1. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

2. Kansallinen Kokoomus r.p.

3. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

4. Perussuomalaiset r.p.

5. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.

6. Vihreä liitto r.p.

7. Vasemmistoliitto r.p.

8. Suomen Keskusta r.p.

9. Piraattipuolue r.p.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla.

Tasa-arvolain mukainen vaatimus täyttyy, kun keskusvaalilautakunnan varsinaisista ja varajäsenistä naisia ja miehiä on vähintään kaksi (2).

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi (5),
 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan,
 3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja
 4. päättää, että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 13.1.2020 § 27 esittää kaupunginvaltuustolle,​ että valtuusto

 1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi (5),​
   
 2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 -​ 31.5.2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen,​ jossa he tulevat jäsenten sijaan,​
   
 3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,​ ja
   
 4. päättää,​ että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja valitsi keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 jäsenet ja varajäsenet sekä nimesi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Puolue

Varajäsen

Puolue

Pj

Kauko Vartiainen

Kokoomus

1. Thomas Suni

Vihreät

Vpj

Jorma Hovi

SDP

2. Eila Kela

KD

j

Heikki Salmi

Keskusta

3. Mirja Stålnacke

Keskusta

j

Marianna Mölläri

PerusS

4. Meeri Toivanen

Kokoomus

j

Saara Hartzell

Vas.

5. Juhani Latva

SDP

 

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunnan jäsen Saara Hartzell (Vasemmistoliitto) on pyytänyt eroa keskusvaalilautakunnan tehtävästä, koska hän on asettumassa kuntavaaliehdokkaaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että 

 • valtuusto myöntää Saara Hartzellille eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä 23.3.2021 lukien sekä
 • nimeää keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.