Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Kertapoisto ja arvonalentuminen vuoden 2020 tilinpäätöksessä

ROIDno-2021-879

Valmistelija

  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Käyttöomaisuudelle suunnitellaan tekninen / taloudellinen käyttöikä, jonka puitteissa hankintameno jaksotetaan vuosikuluksi.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut vuonna 2016 yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta.

Lisäpoisto, joka tehdään suunnitelman mukaisten poistojen kohteena olevasta aineettomasta tai aineellisesta hyödykkeestä sen takia, että poistosuunnitelmaa on perustellusti muutettu, merkitään suunnitelman mukaiseksi poistoksi. Olennainen lisäpoisto on eriteltävä tilinpäätöksen liitetiedoissa.

Arvonalennus voi tulla kysymykseen kunnan liiketoiminnassa ja muussa tuloa tuottavassa toiminnassa, jossa hyödykkeen tuottoarvo määritetään suhteessa tämän toiminnan tulonodotuksiin. Tarkastelussa otetaan tällöin huomioon tulevaisuudessa kertyvien tulojen nykyarvo, jos hyödykkeen tuottamat tulot jakautuvat pitkälle aikavälille.

Näsmänkiepin taloudellinen ja tekninen pitoaika on arvioitua lyhyempi, viime vuosien peruskorjauksilla ei ole saavutettu pitoajan jatkumista. Rakennusten tasearvo on 3 439 239,79 €, kertapoisto on määrältään 2 498 153,57 €. Jäljelle jäävä jäännösarvo poistetaan todetun taloudellisen pitoajan aikana seuraavien 3 vuoden aikana (v. 2021–2023).

Napapiirin yläasteen käyttöomaisuudesta tulee tehdä arvonalennus, sillä suurin osa rakennusten pinta-aloista on pois käytöstä (mm. rakennukset 3,5,6). Rakennusten tasearvo on 1 990 416,70 €, arvonalennus on määrältään 1 356 605,60 €. Jäljelle jäävä jäännösarvo poistetaan todetun taloudellisen pitoajan aikana seuraavien 4 vuoden aikana (v. 2021–2024).

Tuloslaskelmassa kirjaukset näkyvät tiliryhmässä Poistot ja arvonalentumiset.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää Näsmänkiepin kertapoiston 2 498 153,57 ja poistosuunnitelman muuttamisen siten, että jäljelle jäävä jäännösarvo poistetaan seuraavan 3 vuoden aikana (v. 2021-2023). Lisäksi kaupunginhallitus päättää Napapiirin yläasteen arvonalentumisen 1 356 605,60 € ja poistosuunnitelman muuttamisen siten, että jäljelle jäävä jäännösarvo poistetaan seuraavan 4 vuoden aikana (v. 2021-2024).

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.