Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 LISÄPYKÄLÄ: Eroaminen kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä sekä kaupunginvaltuuston jäsenyydestä / Ansala (lisäpykälä)

ROIDno-2018-196

Valmistelija

 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liisa Ansala pyytää 12.3.2021 lähettämällään sähköpostilla eroa  kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 lukien, koska hän siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 1.6.2021 lukien. Lisäksi Liisa Ansala pyytää eroa kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen.  Vaalikauden jatkuessa valtuutettujen on mahdollista pyytää eroa alkuperäisen vaalikauden päättyessä ilman erityistä perustetta.

Rovaniemen kaupungin voimassa olevan hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on 11 jäsentä. Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto valtuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi.

Hallintosäännön 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja voi toimia päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä, jos kaupunginvaltuusto niin päättää. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön oikeudesta saada virka- tai työvapaata työstään päätoimisen tai osa-aikaisen luottamustoimen ajaksi säädetään kuntalain 80 §:ssä.

Kuntalain 80 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimiselle ja osa-aikaiselle luottamushenkilölle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista. Päätoimisella ja osa-aikaisella luottamushenkilöllä on oikeus saada vuosilomaa, sairauslomaa ja perhevapaata sekä työterveyshuollon palveluja samoin perustein kuin kunnallisella viranhaltijalla. Mitä tapaturmavakuutuslaissa (608/1948) säädetään työnantajasta ja työntekijästä, sovelletaan vastaavasti kuntaan sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen luottamushenkilöön.

Hallintosäännön 179 §:n mukaan valtuusto päättää päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksettavasta kuukausipalkasta ja korvauksista.

Toimikausi

Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Kelpoisuus hallitukseen

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 73 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö,

2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa,

3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta,

4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.

Tasa-arvolain vaatimus

Miesten ja naisten tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 2 momentin mukaan:

”Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.”

Edellä mainitun säännöksen mukaisesti kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään 40 prosenttia on oltava miehiä tai naisia. Yksitoistajäsenisen toimielimen jäseniksi on valittava vähintään viisi (5) miestä ja naista sekä varajäseniksi vähintään viisi (5) miestä ja naista.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.1.2020 § 8 yksimielisesti valita toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 kaupunginhallitukseen jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet sekä nimetä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat seuraavasti:

 

Varsinainen jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Puolue

Pj

Liisa Ansala

Kaisu Huhtalo

Keskusta

1. vpj

Maria-Riitta Mällinen

Terhi Heikkilä

SDP

2. vpj

Juhani Juuruspolvi

Petteri Pohja

Kokoomus

j

Päivi Alaoja

Sanna Luoma

Kokoomus

j

Matti Henttunen

Mika Kansanniva

Kokoomus

j

Sanna Karhu

Hilpi Ahola

Keskusta

j

Maarit Simoska

Mari Jolanki

Keskusta

j

Hannu Ovaskainen

Heikki Luiro

Keskusta

j

Harri Rapo

Reino Rissanen

SDP

j

Kalervo Björkbacka

Timo Tolonen

PerusS

j

Esko-Juhani Tennilä

Jaakko Portti

Vas.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että 

 • kaupunginhallituksen puheenjohtaja toimii kokoaikaisena luottamushenkilönä,
 • kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä, ja että
 • kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5013,95 euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota. Kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen,
 • toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin,
 • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 
 • valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
 • päättää, että kaupunginhallitus sopii puheenjohtajaksi valitun kanssa toimiiko hän osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
 • päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
 • päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12  euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota  ja että kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa  ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti. ja että
 • valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.

Päätös

Liisa Ansala poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Puheenjohtajana toimi Maria-Riitta Mällinen.

Harri Rapo poistui klo 16.45 ja varajäsen Reino Rissanen saapui klo 16.47. Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalervo Björkbacka.

Kaupunginjohtaja muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

 • myöntää Liisa Ansalalle eron Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenyydestä 1.5.2021 alkaen,
 • toteaa, että Suomen Keskusta r.p:n 1. varajäsen Ari Karvo nousee kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi 1.5.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • toteaa, että Suomen Kekusta r.p:n varajäsenet siirtyvät kukin yhden sijan ylöspäin,
 • pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskusta r.p:n valtuustoryhmälle uuden varavaltuutetun 1.5.2021 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi,
 • myöntää Liisa Ansalalle eron kaupunginhallituksen puheenjohtajan kokoaikaisesta tehtävästä 1.5.2021 alkaen, 
 • valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginhallitukseen uuden jäsenen sekä nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan,
 • päättää toimiiko puheenjohtaja osa-aikaisena tai kokoaikaisena luottamushenkilönä,
 • päättää, että kaupunginhallitus hyväksyy osa-aikaisen tai kokoaikaisen puheenjohtajan tehtävänkuvan ja toimii puheenjohtajan esimiehenä,
 • päättää, että kokoaikaisena toimivan puheenjohtajan palkka on 5075,12  euroa kuukaudessa ja vastaavasti osa-aikaisen puheenjohtajan palkka on suhteutettu kokoaikaisen palkkaan. Kokoaikaisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä toimivalle puheenjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota ja että kokoaikaiselle puheenjohtajalle ei makseta kokouspalkkiota, mikäli hän nostaa kuukausipalkkaa ja muutoin kokouspalkkio maksetaan hallintosäännön mukaisesti. ja että
 • valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän kohdalta kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätöseistyksen mukaisesti.

Esteellisyys

 • Liisa Ansala

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.