Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Lausunto PSHaO:lle kehitysjohtajan palkkavaatimus

ROIDno-2020-17

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Viranhaltija on esittänyt palkkavaatimuksen perustuen kaupunginhallituksen päätöksiin 15.1.2018 § 15 ja 26.2.2018 § 77. Palkkavaatimusten perusteella viranhaltija vaatii hänelle maksettavan yhteensä 28099,20 euroa viivästyskorkoineen. Viranhaltija vaatii, että hänen palkkansa korotettaisiin takautuvasti ajalta 1.1.2018-31.12.2019 1170,80 eurolla kuukaudessa. Vaatimuksen keskeisenä perusteena on se, että kaupunginhallituksen edellä mainituilla päätöksillä on korotettu silloisten toimialajohtajien tehtäväkohtaista palkkaa, mutta ei vaatimuksen esittäneen viranhaltijan palkkaa.

Palkkavaatimuksen perusteisiin on vastattu viranhaltijalle tasa-arvolain mukaisen hyvityskanteen käsittelyn yhteydessä muun muassa seuraavasti:

“Kanne perustuu näkemykseen, että [virkanimike] palkkaa olisi tullut automaattisesti, ilman viranhaltijan vaatimusta, nostaa pelkästään sen vuoksi, että muita, aikaisemmin [virkanimike] tehtävää alhaisempia palkkoja nostettiin. Tämä ajatus on perusteeton. Alempien palkkojen perusteltu nostaminen ei ole syy korottaa jo ennestään verrattain korkeaa [virkanimike] palkkaa, kun sen korottamiselle ei ollut mitään muuta syytä.”

Asia ja kaupunginjohtajan päätösehdotus pohjautuvat hyvityskanteen käräjäoikeuskäsittelyssä kaupunkia edustavan asianajaja Aholan oikeudelliseen arvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus viittaa Lapin käräjäoikeudelle asiassa L 20/561 annetun vastauksen perusteluihin ja päättää hylätä palkkavaatimuksen perusteettomana.

Päätös

Kaupunginlakimies Ville Vitikka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 7 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Ville Vitikka

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi
  • Hanna Haurinen, henkilöstölakimies, hanna.haurinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätöksestä 02.11.2020, § 364, joka koskee kaupungin viranhaltijan tekemää oikaisuvaatimusta liittyen palkkasaatavaan on tehty kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää antamaan lausunnon valituksen johdosta. Lausuntopyyntö on päätösehdotuksen liitteenä.

Vallittaja vaatii Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta kumoamaan kaupunginhallituksen päätöksen 02.11.2020, § 364. Lisäksi valittaja vaatii, että hallinto-oikeus velvoittaa Rovaniemen kaupungin maksamaan hänelle ajalta 1.1.2018-31.12.2019 viranhaltijalain (403/2003), yhdenvertaisuuslain (633/1982) ja lain naisten ja miesten välisestä tasaarvosta (609/1986) perusteella 1170,80 euroa kuukaudessa, yhteensä 28 099,20 euroa korkolain (633/1982) mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä lukien sekä korvaamaan hänen oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja yhteensä 3600 euroa laillisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua ratkaisupäivästä lukien.

Valitusten perusteet ilmenevät lausuntopyynnöstä. Valitusten johdosta on laadittu liitteenä oleva lausunto.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa hallinto-oikeudelle liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään 16.3.2021. 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.