Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Maa-alueen vuokraaminen Ounaspaviljongin alueella Padel-kenttää varten

ROIDno-2021-577

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Arttu Pöyry perustettavan yhtiön lukuun on hakenut aluetta vuokralle padel-kenttien rakentamista varten Ounaspaviljongin alueelta. Hakija on esittänyt, että kentän rakennustyöt tehdään kevään 2020 aikana ja padel-kenttä saadaan käyttöön kesän 2020 aikana. Padel-kentän lisäksi hakija on esittänyt alueelle myös ns. Adventure Golf-kentän rakentamista. 

Alueella on kaupungin ylläpitämä tenniskenttä, joka vaatisi rakenteiden ja pinnoitteen uusimista. Kaupunki on myös harkinnut kentän muuttamista, joko beachvolley-kentäksi tai padelkentäksi jatkossa. Hakija on katsonut, että he voivat kustannuksellaan muuttaa nykyisen tenniskentän padel-kentiksi. 

Kaupunki on käynnistänyt Ounaspaviljongin alueen yleissuunnitelman laatimisen, jonka perusteella aluetta voidaan edelleen kehittää monipuolisena virkistys- ja harrastusalueena. Tenniskentän muuttaminen padel-kentäksi ei estä yleissuunnitelman laatimista ja alueen kehittämistä. Mahdollisen Adventure Golf-kentän sijoittuminen alueelle selvitetään alueen yleissuunnitelman laatimisen yhteydessä.   

Ehdotusta on käsitelty Elinvoimapalvelujen maankäyttöryhmässä ja alueen vuokraamiselle ei ole estettä kaupungin puolesta. Kaupungin ylläpitämästä tenniskentästä voidaan luopua mikäli tilalle rakennetaan muuta virkistys- ja harrastustoimintaa varten pelikenttiä. Vuokralainen on tietoinen, että alue sijaitsee mahdollisella tulva-alueella. Mikäli tulva vaurioittaa kenttien rakenteita tai laitteita, kaupunki ei korvaa siitä aiheutuvia vahinkoja. 

Vuokra-alue muodostuu liitekartan mukaisesti tiloista 698-409-6-8 ja 698-409-5-16. Vuokra-alueen pinta-ala on n. 750 m2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunki vuokraa liitekartan mukaisen n. 750 m2 suuruisen alueen Arttu Pöyrylle perustettavan yhitön lukuun tiloista 698-409-6-8 ja 698-409-5-16 padel-kenttiä varten seuraavin ehdoin:

  1. Vuokra-aika on 1.4.2021 – 31.12.2034.
  2. Vuosivuokra on 1000 euroa sidottuna elinkustannusindeksin lukuun 1974 (2021).
  3. Vuokralaisen tulee huomioida, että Ounaspaviljongin alue toimii erilaisten yleisötilaisuuksien alueena (sirkus, konsertit jne.), jolloin alueelle pääsy tapahtumien aikana on rajoitettu.
  4. Vuokralainen vastaa kaikista toimintaa tarvittavista luvista ja vuokra-alueen kenttien ylläpidosta.Vuokralainen on tietoinen, että alue sijaitsee mahdollisella tulva-alueella ja vastaa tulvan aiheuttamista mahdollisista vahingoista kustannuksellaan.
  5. Toimintaa varten on käytettävissä Ounaspaviljongin parkkialueet. 
  6. Muut ehdot oheisen vuokrasopimusmallin mukaiset.

Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hakijan toimitettava kaupungille 5000 euron suuruinen vakuus vuokrasopimusehtojen vakuudeksi. Vakuudeksi hyväksytään Rovaniemen kaupungin nimiin tehty pankkitalletus tai Rovaniemen kaupungille luovutettu omavelkainen pankkitakaus. Vakuus palautetaan, kun Rovaniemen kaupunki toteaa vuokrasopimuksen päättyessä, että vuokralainen on toiminut vuokrasopimusmallin kohdan 4.2 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Pertti Onkaloa.

Maarit Simoska esitti Juhani Juuruspolven, Harri Rapon, Kalervo Björkbackan ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan esityksen ja lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunki tarjoaa seuroille erilaisia vaihtoehtoja 1.9. mennessä padel-kentiksi yhdenvertaisilla ehdoilla.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Simoskan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon ennen tämän asian käsittelyä klo 14.52 - 15.05. Poissa oli Sanna Karhu. Hilpi Ahola saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 15.09.

Tiedoksi

Arttu Pöyry, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Björkbacka, Martikainen, Yhdyskuntatekniikka/Ylinampa, Lukkarinen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.