Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Sierilän voimalaitosalueen asemakaavan laatiminen

ROIDno-2020-2698

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoituspäällikkö MP 12.11.2020:

Kemijoki Oy on jättänyt 19.8.2020 allekirjoitetun hakemuksen Sierilän voimalaitosalueen asemakaavoituksen käynnistämiseksi. Sierilään suunnitellaan päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tuottavaa nykyaikaista vesivoimalaitosta.Toteutuessaan voimalaitoksella olisi merkittävä rooli kotimaisen säätövoiman tuotannossa ja energialla katettaisiin noin 22 000 nelihenkisen kotitalouden vuotuinen sähköntarve. Sierilän voimalaitos olisi viimeinen Kemijoen pääuomaan rakennettava voimalaitos ja se täydentäisi Lokan tekojärveltä lähtevän voimalaitosketjun.

Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu on tarkentunut ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Kemijoki Oy on laatinut alueelta paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa. Voimalaitosalueen suunnittelu on edennyt vesitalousluvan ehtojen mukaisesti. Asemakaavoitettava alue on noin 81 ha ja se on Kemijoki Oy:n omistuksessa.

Sierilän alueella on voimassa kunnanvaltuuston 18.6.2001,​ § 74 hyväksymä Oikaraisen kylän ja Jyrhämäjärven osayleiskaava. Yleiskaavassa Sierilän voimalaitosalueet on varattu erityisalueeksi. Alueen yleiskaavan valmistumisen jälkeen vesivoimalaitoshankkeen suunnittelu on tarkentunut ja mm. hankealueen luontoarvoista on saatu kattavasti lisää tietoa. Alueesta on laadittu paljon uusia selvityksiä ja hankkeelle on myönnetty vesitalouslupa. Alueen yksityiskohtaisempaa rakentamista ohjaamaan laaditaan maankäyttö-​ ja rakennuslain mukainen asemakaava. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa 
tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata alueen rakentamista ja muuta maankäyttöä paikalliset olosuhteet ja vesitalousluvan ehdot huomioiden. Asemakaavan laadinnassa kiinnitetään huomiota ympäristön erityisominaisuuksiin ja arvoihin,​ osallistumismahdollisuuksiin ja vuorovaikutukseen sekä vaikutusten arviointiin. Kaavalaatijana toimii AFRY Finland Oy.

Asemakaavan laatiminen on käynnistetty kaavoituspäällikön päätöksellä 28.8.2020 § 8. 

Sierilän asemakaavan laatiminen on kuulutettu vireille 22.9.2020 Lapin Kansassa sekä ilmoitettu kirjeellä lähiympäristön asukkaille ja maanomistajille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavoituspäällikön päätös pidettiin yleisesti nähtävillä 23.9.-6.10.2020. Kaava-aineistoon on ollut mahdollisuus tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Nähtävilläolon aikana saapui 4 mielipidettä. Mielipiteisiin on laadittu vastineet liitteenä olevassa vastineraportissa.

Suunnittelualueelle on laadittu 12.11.2020 päivätty asemakaavaluonnos. Luonnoksessa alueelle on muodostettu energiahuollon alue (EN), maa-ja metsätalousalue (M) ja vesialue (W). Asemakaavakartalla on esitetty mm. rakennusalat ja -oikeudet voimalaitoksen kone- ja luukkuasemalle sekä ohjeellisella sijainnilla voimalaitoksen ylä- ja alakanavat (ka), ruoppaus- ja kaivuumaiden läjitysalueet (eo) enimmäiskorkeuksineen (+89.0), ajoyhteydet (ajo) ja johtoa varten varatut alueet.
 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää, että Sierilän asemakaava asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville 12.11.2020 päivätyn asemakaavaluonnoksen mukaisesti. Asemakaavaluonnoksesta pyydetään Lapin ELY-keskuksen lausunto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavanlaatija AFRY Finland Oy:stä konsultti, maankäytön asiantuntija Ida Montellia sekä kaavoituksesta kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Sierilän voimalaitosalueen asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 10.12.2020-11.1.2021. Nähtävilläolon aikana valmisteluvaiheen aineistosta jätettiin 13 osallisten laatimaa mielipidettä sekä Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antoi lausunnon. Lausuntojen pääkohdat ja mielipiteet sekä niihin laaditut vastineet löytyvät kaavaselostuksen liitteestä.

Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus 16.12.2020 verkkototeutuksena. Yleisötilaisuutta ennen osallisilla oli mahdollisuus jättää ennakkokysymyksiä, jotka käytiin tilaisuudessa läpi. Lisäksi tilaisuuden esitys sekä ennakkokysymykset ja vastaukset niihin julkaistiin Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Tilaisuudessa oli runsas osallistujamäärä.

Kaavan luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen saadun palautteen pohjalta on laadittu asemakaavaehdotus.

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen kaavaratkaisuun on tehty seuraavat muutokset ja täydennykset:  

- Voimalaitoksen rakennusalat kone- ja luukkuasemille esitetään sitovalla merkinnällä rakennuslupien mukaisille sijainneille.
- Ajoyhteys voimalaitoskanavan yli Sieriniemeen esitetään sitovalla merkinnällä turvaamaan yhteydet Sieriniemen asuinkiinteistöille.
- Ajoyhteys etelän suuntaan esitetään huoltoliikenteelle.
- Liittymänuoli osoitetaan uuden liittymän kohdalle Kuusamontielle.
- Yleismääräyksiä ja energiahuollon alueen määräyksiä tarkennetaan ristiriitaisuuksien välttämiseksi vesitalousluvan määräysten kanssa. Vesitalousluvassa määrättyjä asioita ei toisteta uudelleen kaavamääräyksillä.
- Kaava-alueelta valmisteluvaiheen jälkeen tietoon tulleen laaksoarhon esiintymä osoitetaan tarkoituksenmukaisin kaavamääräyksin.
- Energiahuollon alueen rajausta laajennetaan niin, että kaikki läjitysalueet sijoittuvat aluevarauksen sisäpuolelle, minkä seurauksena maa- ja metsätalousalueeksi osoitettu aluevaraus poistuu kaava-alueen länsireunasta. EN-alueen rakennusoikeuteen ei kohdistu muutoksia.

Kaavoitus esittää, että 12.2.2021 päivätty Sierilän voimalaitosalueen asemakaavaehdotus laitetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville.

 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Sierilän voimalaitosalueelle laadittu 12.2.2021 päivätty asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtäville olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin ELY-keskukselta. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 6000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Elinvoimalautakunta kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää elinvoimalautakunnan esityksen mukaisesti, että Sierilän voimalaitosalueelle laadittu 12.2.2021 päivätty asemakaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville. Nähtäville olon aikana pyydetään lausunnot ympäristölautakunnalta ja Lapin ELY-keskukselta. Asemakaavan laatimisesta ja käsittelystä peritään hakijalta 6000 € sekä kuulutuskustannuksena 300 €/kaavakuulutus. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Hilpi Ahola poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 3 kohta).

Kaupunginhallitus kuuli asiassa maankäytön asiantuntija Ida Montellia Afry Oy:stä sekä kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Susanna Junttila, Hilpi Ahola

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.