Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Toimielinten käyttösuunnitelmat vuodelle 2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

 • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi
 • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
 • Rauni Jokelainen, hallinto- ja talouspäällikkö, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
 • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
 • Jari Airaksinen, talouspäällikkö, jari.airaksinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 7.12.2020 § 409 hyväksymien Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden (liite 1) mukaan toimielimet päättävät määrärahojensa tarkemmasta käytöstä hyväksymissään käyttösuunnitelmissa. Täytäntöönpano-ohjeiden kohdassa 4.2 on määritelty valtuustoon nähden sitovuustasot seuraavasti:

 

Tehtävä Sitovuustaso
Budjettirahoitteiset tehtävät Toimintakate toimielinkohtaisesti
Kohderahoitteiset tehtävät Tilikauden tulos
Investoinnit Nettomäärärahat toimielinkohtaisesti

Sitovuustaso = Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätetään sitovuustasosta eli osoitetaan, mitkä erät ovat valtuustoon nähden sitovia.

Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu olennaisesti talousarviovuoden aikana, on toimielimen tehtävä käyttösuunnitelman muutos (ks. Liite 1: kohta 4.4). Mikäli toimielimen käyttösuunnitelman muuttaminen ei ole mahdollista, tulee toimielimen tehdä talousarviomuutosesitys. Kaupunginhallitus käsittelee ja toimittaa mahdolliset talousarviomuutokset edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

Käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 on käsitelty toimielimissä seuraavasti:

 • sivistyslautakunta 10.12.2020 § 177,
 • elinvoimalautakunta 15.12.2020 § 195, 
 • perusturvalautakunta 16.12.2020 § 154, 
 • ympäristölautakunta 16.12.2020 § 156,
 • kaupunginhallitus 17.12.2020 § 424 ja
 • tilajaosto 17.12.2020 § 72

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee toimielinten käyttösuunnitelmat tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta ja controller Janne Juotasniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.