Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Valtuustoaloite organisaatiouudistuksen vaikutusten selvittämisestä kaupungin talouteen ja päätöksenteon prosesseihin

ROIDno-2019-3754

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valuutettu Reino Rissanen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Organisaatiouudistuksen virtaviivaistamisen tavoitteena on ollut hallinnon selkeyttäminen ja taloudelliset säästöt. On selvitettävä vuoden organisaatiouudistusten taloudelliset vaikutukset sekä kuinka virtaviivaistamien on vaikuttanut päätöksenteon prosesseihin ja kuntalaisten saamiin palveluihin vuoden 2020 aikana. Esitämme, että hallitus tuo valtuustolle tiedoksi selvityksen em. asioista."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja hallintopalvelut vastuualueen lausunto aloitteeseen:

Kaupunginvaltuusto päätti organisaatiouudistuksen tavoitteista, periaatteista ja aikataulusta 21.10.2019 § 80. Tavoitteeksi asetettiin seuraavaa:
* Organisaatiorakenne palvelee asiakaslähtöistä, tehokasta ja taloudellista palvelujen järjestämistä
* Luottamushenkilöorganisaatio ja viranhaltijaorganisaatio tukevat toinen toisiaan
* Tukitoimintojen keskittäminen konsernihallintoon, sekä peruskaupungin että kaupunkikonsernin osalta
* Johtamisen näkökulmasta hallittavat ja selkeät kokonaisuudet
* Johtamiskulttuuri ja esimiestyö paranevat

Organisaatiouudistuksen arviointi on käynnistetty kyselytutkimuksella. Osana kaupunginvaltuuston koko valtuustokautta koskevaa itsearviointikyselyä pyydetään valtuutettuja arvioimaan organisaatiotuudistuksen yleisten tavoitteiden toteutumista. Valtuutetuilla on myös mahdollisuus esittää toimenpiteitä uudistuksen jatkokehittämiseksi. Organisaatiouudistuksen arviointia koskeva kysely tehdään myös konsernihallinnon ja toimialojen johtajille, palvelualeupäälliköille ja vastuualuepäälliköille. Kyselytutkimuksella saatua aineistoa täydennetään tarpeen mukaan johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden haastatteluilla. Organisaatiouudistuksen taloudellisia vaikutuksia arvioidaan tilinpäätösaineiston perusteella. Organisaatiouudistuksen vaikutusten arviointiraportti tuodaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi kevään 2021 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi henkilöstö- ja hallintopalvelut vastuualueen lausunnon ja saattaa sen aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.