Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Varaussopimuksen jatkaminen tontille 3-3255-1, Lapinaukea

ROIDno-2021-592

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 23.5.2016 § 216 ja 20.6.2016 § 291 hyväksynyt Lapinaukean tonttia 3-3255-1 koskevan varauksen. Tonttia koskeva varaussopimus on allekirjoitettu 2.9.2016 ja varaussopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. Tontin varaus on yritysjärjestelyjen jälkeen Pallas Rakennus Lappi Oy:llä. Pallas Rakennus Lappi Oy on toimittanut kaupungille liitteenä olevan tarkennetun toteutusaikataulun 30.12.2020 ja samalla hakenut varauksen jatkamista

Sopimuksen mukaisesti rakennuttaja toteuttaa ensimmäisessä vaiheessa tontin 3-3255-2 sekä siihen liittyvät pysäköinti- ja kulkurakenteet. Toisessa vaiheessa rakennetaan tontti 3-3255-1, jonka rakentamisaikataulu tarkentuu 31.12.2020 mennessä. Tontilla on rakennusoikeutta 12.400 kem2.

Rakennuttaja on maksanut sopimuksen mukaisen varausmaksun sekä suorittanut muut sopimuksen mukaiset velvoitteet.

Liitteenä olevan toteutussuunnitelman mukaisesti tontin 3-3255-1 ensimmäisen kohteen suunniteltu aloitus on vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja tavoitteena on toteuttaa yksi kohde vuodessa, jolloin rakentaminen ajoittuisi vuosille 2022 – 2025.

Varauksen jatkamiselle ei ole estettä. Ottaen huomioon korttelin muiden tonttien rakentamisen aikataulu ja mahdolliset asuntomarkkinoiden vaihtelut Paikkatieto- ja tonttipalvelut esittää varauksen jatkamista 31.12.2022 saakka. Mikäli korttelin toteutusaikataulu muuttuu, tulee rakennuttajan toimittaa päivitetty toteutussuunnitelma kaupungille viimeistään 30.6.2022 mennessä.

Muutoin varaussopimus on voimassa entisin ehdoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa 2.9.2016 allekirjoitettua varaussopimusta ajalle 1.1.2021 – 31.12.2022. Mikäli 30.12.2020 toimitettuun toteutussuunnitelmaan on odotettavissa muutoksia asuntomarkkinoiden vaihtelun vuoksi tai tontin ensimmäisen kohteen rakentamista ei ole aloitettu suunnitelman mukaisesti, tulee rakennuttajan toimittaa päivitetty toteutussuunnitelma kaupungille viimeistään 30.6.2022 mennessä.

Muutoin varaussopimus on voimassa entisin ehdoin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esitysken mukaisesti.

Tiedoksi

Pallas Rakennus Lappi Oy/Rautio, Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Manninen, Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.