Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Vastaus valtuustoaloiteeseen yhdenvertaisten palvelujen tuottamisesta

ROIDno-2017-1231

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Jaakko Huttunen ym. valtuutetut jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Yhdenvertaisten palvelujen tuottaminen on toteutettava palvelujen tarvitsijoille. Yhdenvertaisuuslaki ja Rovaniemen kaupungin laatima yhdenvertaisuussuunnitelma edellyttävät vuoden 2017 alusta yhdenvertaisten palvelujen tuottamista palvelujen tarvitsijoille kaikessa kaupungin palvelujen tuottamisessa. Yhdenvertaisuuslainsäädännön näkökulmasta ei ole väliä, onko kyse lakisääteisistä tai ei-lakisääteisistä tehtävistä. Tämä em. tulkinta on kuntaliiton lakimies Ida Sulinin.

Rovaniemen kaupungin hallitus hyväksyi laaditun Yhdenvertaisuussuunnitelman ja saattoi sen eri toimielimien tietoon ja noudatettavaksi, mutta ei pyytänyt luonnosvaiheessa toimielimien lausuntoa. Eikä hyväksymispäätöksen jälkeenkään.

Em. syystä Toimielimien toimintaan sillä ei ole ollut riittävän vakavaa vaikutusta toimintaan vaan yleensä se on merkitty vain tiedoksi.(hyllypaperiksi)

Hallituksen tulee pyytää toimielimiltä lausunto onko palvelujen tuottaminen toteutunut Yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti? Jos palveluja ei ole toteutettu jossakin palvelun tuottamisessa hallituksen edellyttämällä tulee se ilmoittaa hallitukselle ja kertoa millä toimenpiteillä ja missä ajassa asiaan saadaan tarpeellinen muutos.

Otan nyt esille Teknisenlautakunnan toiminnan. Lautakunnan päätöksellä tämä yhdenvertaisuussuunnitelma merkattiin vain tiedoksi. Ei päätetty miten selvitetään onko lautakunnan tuottamat palvelut em. suunnitelman ja lain velvoitteiden mukaisesti toteutettu.

Olen useiden vuosien aikana vaatinut teknisen lautakunnan ottamaan uuteen käsittelyyn Yksityistiekäytäntöohjeet, jossa lautakunnan päätöksellä poiketaan palvelujen yhdenvertai­ suudesta kohtuuttomasti. Ohjeessa asetetaan yksityisteiden alueella vakituisesti asuvat neljään tulkinnan varaisiin yhdenvertaisuudesta poikkeavaan ryhmittelyyn.

Liitteellä selvitys miten eriarvoisesti yksityisteiden varsilla asuvat asetettiin."

Päätös

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Samppa Määttä, erityissuunnittelija, samppa.maatta@rovaniemi.fi
  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Jaakko Huttunen ym. jättivät 20.3.2017 valtuustoaloitteen yhdenvertaisten palvelujen tuottamisesta.

Aloitteessa viitataan siihen, ettei kaupunginhallitus pyytänyt 19.12.2016 laaditusta yhdenvertaisuussuunnitelmasta sen luonnosvaiheessa eikä sen hyväksymisen jälkeen toimielinten lausuntoja. Aloitteessa esitetään lisäksi, että kaupunginhallituksen tulee pyytää toimielimiltä lausunto siitä, onko palvelujen tuottaminen toteutunut yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti.

Valtuustoaloitteeseen ei ole vastattu tavoiteaikataulun mukaisesti, mutta kaupungin johtoryhmä on käsitellyt yhdenvertaisuussuunnitelmaa kokouksessaan 25.9.2017 § 222 ja esittänyt, että lautakunnat, johtokunta, vaikuttamistoimielimet (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto) ja yhteistyötoimikunta

1. arvioivat miten yhdenvertaisuussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toimialansa osalta toteutuneet ja
2. antavat lausunnon yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseksi

Vuoden 2017 aikana perusturvalautakunta, vapaa-ajanlautakunta ja koulutuslautakunta ovat arvioineet tavoitteita ja antaneet lasuntonsa yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseksi.

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja erityissuunnittelija Samppa Määttä esittävät:

Rovaniemen kaupunki käynnistää kevään 2021 aikana uuden yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan, joten tässä vaiheessa ei ole enää tarkoituksenmukaista pyytää toimielinten lausuntoja nykyisestä yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Tässä prosessissa osallistetaan toimialat yhdenvertaisuussuunnitelman laaditaan sekä pyydetään lausunnot toimielimiltä laadittavasta yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Tavoitteena on saada laadittua uusi yhdenvertaisuussuuunnitelma vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy annetun vastauksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.