Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Vastaus valtuustoaloiteeseen yhdenvertaisuuden toteutumisen seurannasta ja yhdenvertaisuussuunnitelman oikeusvaikutuksista

ROIDno-2017-3771

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Jaakko Huttunen ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Vuoden 2015 alussa tuli voimaan uusi yhdenvertaisuuslaki (1325/2014). Lakia tulee soveltaa kaikessa julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. Laki velvoittaa kaikkia toimielimiä laatimaan arvion omasta toiminnastaan miten toiminnassa on 2016 toteutunut yhdenvertaisuus lain edellyttämällä tavalla. Lisäksi vuoden 2016 loppuun mennessä tuli laatia yhdenvertaisuussuunnitelma.

Kaupunginhallitus yhdenvertaisuussuunnitelman määräajassa, mutta niin ettei sitä käytetty palveluja tuottavien ja palveluja järjestävien toimielinten lausunnolla eikä saatettu valtuuston käsittelyyn. Valtuutetuilla ei ole tiedossa toteutuuko esim. palvelujen yhdenvertainen tuottaminen kaupungissa. Eikä ole ollut havaittavissa, että yhdenvertaisuussuunnitelmaa olisi käsitelty lautakunnissa.

Em. johdosta esitän, että kaupunginhallitus pyytää lausunnon palveluja tuottavilta ja palvelun järjestäviltä toimielimiltä seuraavasti:

  • miten lain ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti palvelut on toteutuneet vuoden 2017 aikana? Jos puutteita toteutuksessa on ilmennyt niin tulee ne kertoa ja suunnitelma miten epäkohta toiminnassa korjataan ja koska.
  • antaako kaupunginhallituksen yhdenvertaisuussuunnitelma riittävästi ohjausta miten palvelut tulee toteuttaa, jotta yhdenvertaisuuslain velvoite toteutuu?

Lausunnot tulee pyytää vuosittain edellisen vuoden toteutumasta helmikuun loppuun mennessä. Ensimmäinen em. lausunto tulee antaa 28.2.2018 mennessä vuoden 2017 palvelujen toteuttamistoiminnasta."

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Johtoryhmä päättää lähettää aloitteen toimialajohtajien valmisteltavaksi.

Päätös

Johtoryhmä päätti lähettää esityksen kaupunginlakimiehen valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi
  • Samppa Määttä, erityissuunnittelija, samppa.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Jaakko Huttunen ym. jättivät 23.10.2017 valtuustoaloitteen yhdenvertaisuuden toteutumisen seurannasta ja yhdenvertaisuussuunnitelman oikeusvaikutuksista

Aloitteessa viitataan siihen, että kaupunginhallituksen pyytää yhdenvertaisuussuunnitelmaa koskevat lausunnot palveluja tuottavilta ja palvelun järjestäviltä toimielimiltä.

Valtuustoaloitteeseen ei ole vastattu tavoiteaikataulun mukaisesti, mutta kaupungin johtoryhmä on käsitellyt ennen valtuustoaloitteen jättämistä yhdenvertaisuussuunnitelmaa kokouksessaan 25.9.2017 § 222 ja esittänyt, että lautakunnat, johtokunta, vaikuttamistoimielimet (nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto) ja yhteistyötoimikunta

1. arvioivat miten yhdenvertaisuussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ovat toimialansa osalta toteutuneet ja
2. antavat lausunnon yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseksi

Vuoden 2017 aikana perusturvalautakunta, vapaa-ajanlautakunta ja koulutuslautakunta ovat arvioineet tavoitteita ja antaneet lasuntonsa yhdenvertaisuussuunnitelman päivittämiseksi.

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen ja erityissuunnittelija Samppa Määttä esittävät:

Rovaniemen kaupunki käynnistää kevään 2021 aikana uuden yhdenvertaisuussuunnitelman laadinnan, joten tässä vaiheessa ei ole enää tarkoituksenmukaista pyytää toimielinten lausuntoja nykyisestä yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Tässä prosessissa osallistetaan toimialat yhdenvertaisuussuunnitelman laaditaan sekä pyydetään lausunnot toimielimiltä laadittavasta yhdenvertaisuussuunnitelmasta. Tavoitteena on saada laadittua uusi yhdenvertaisuussuuunnitelma vuoden 2022 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy annetun vastauksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.