Kaupunginhallitus, kokous 15.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 YL-tontin vuokraus/myynti Vennivaarassa, Rakkakiventie 4

ROIDno-2021-591

Valmistelija

  • Pertti Onkalo, kaupungingeodeetti, pertti.onkalo@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on vuokrannut AR-tontit 10-230-1 ja 10-231-1 10.6.2020 allekirjoitetuilla vuokrasopimuksilla Aarresaajo Kiinteistöt Oy:lle. Tonttien laitostunnuksen ovat 698-10-230-1-L1 ja 698-10-231-1-L1 ja ne on kirjattu Ktj-järjestelmään Aarresaajo Kiinteistöt Oy:n nimiin. Yhtiö on muuttanut nimen 18.11.2020 Kiinteistö Oy Rovaniemen Aarrekuja nimelle. Aarresaajo Kiinteistö Oy c/o Hoivatilat Oyj on hakenut molemmille tonteille 23.11.2020 poikkeamista asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksen muutoksesta. Kaupunginhallitus ei myöntänyt lupaa poikkeamiselle, jonka vuoksi Kiinteistö Oy Rovaniemen Aarrekuja on 29.1.2021 hakenut korvaavaa tonttia hankkeen toteuttamiseksi erityisryhmien palveluasumista varten.

Paikkatieto- ja tonttipalvelut on esittänyt Kiinteistö Oy Rovaniemen Aarrekujalle hankkeen toteuttamiseksi ja korvaavaksi tontiksi asemakaavan mukaista YL-tonttia (julkisten lähipalvelujen korttelialue) 698-10-295-2, osoitteessa Rakkakiventie 4. Tontti on asemakaavoituksen yhteydessä suunniteltu alueen päiväkotia varten, mutta alueen palvelutarvetta vastaava päiväkoti on rakennettu Kimalaisentielle. 

Kaupungilla ei ole alueella tarvetta julkisten lähipalvelujen tontille, joten tontin luovuttamiselle erityisryhmien palveluasumista varten ei ole estettä. Hankkeen toteuttaminen vaatii poikkeamisen voimassa olevasta asemakaavasta. Mikäli tontti luovutetaan erityisryhmien palveluasumista varten, kaupunki käynnistää tontin asemakaavan mukaisen käyttötarkoituksen muutoksen Vennivaaran asuinalueen asemakaavamuutoksen yhteydessä.

Tontin varausaika on 1.4.2021 - 30.3.2022. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 päätöksen mukaisen varausmaksun 7709,20 euroa, joka muodostuu perusmaksusta 6569,20 euroa ja lohkomismaksusta 1140 euroa. Mikäli varaus johtaa tontin vuokraamiseen varausaikana, niin maksettu perusmaksu hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.

Varausmaksu maksetaan kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, niin varaus raukeaa. Hakijan peruessa varauksen, varausmaksusta palautetaan vain lohkomismaksu.

Vuokrasopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Varausmaksu 7709,20 € jakautuu seuraavasti:

Tontin vuosivuokra 6569,20 €      3430.alviton.1000.1250.yl.34300

Lohkomismaksu 1140,00 €          3294.alviton.1000.4300.YL.32941

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitys päättää purkaa Rovaniemen kaupungin ja Aarresaajo Kiinteistöt Oy:n välillä olevat 10.6.2020 allekirjoitetut vuokrasopimukset tonteista 10-230-1 ja 10-231-1, palauttaa vuokran ajalta 16.6.2020 - 31.5.2021 sekä tonttien lohkomismaksut. Tontin 10-230-1 osalta vuokran ja lohkomismaksun palautus on 2957,11 euroa ja tontin 10-231-1 osalta vuokran ja lohkomismaksun palautus on 2918,75 euroa. Kaupunki hoitaa vuokrasopimukset kuolettamisen KTJ-järjestelmästä.

Lisäksi kaupunginhalitus päättää varata hyväksytyn tonttijaon mukaisen YL-tontin 698-10-295-2 Kiinteistö Oy Rovaniemen Aarrekujalle esityksen mukaisesti ja seuraavin luovutusehdoin:

  1. vuokra-aika on 30 vuotta.
  2. vuosivuokra on 1,10 e/m2 sidottuna elinkustannusindeksiin 1974. Hinnoittelu perustuu kaupunginhallituksen 5.10.2015 § 342 päättämiin YSA-tonttien luovutusehtoihin Talvitie 32-34 tonteilla.
  3. vuokrauksessa noudatetaan maanvuokralain (258/66) 5. luvun ehtoja.
  4. muut ehdot ovat kaupunginhallituksen hyväksymät yleiset ehdot ja liitteenä olevan vuokrasopimusmallin mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti  yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Rovaniemen Aarrekuja; Paikkatieto ja tonttipalvelut, Pertti Onkalo, Teija Hautaniemi ja Outi Martikainen

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.