Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueet, Jäämerentie

ROIDno-2018-3273

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 12.11.2018/ kaavasuunnittelija NC:

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä keväällä 2012 sekä uudelleen syksyllä 2012. Keväällä 2014 kaupunki järjesti ideakilpailun Valionrannan ja Koskipuiston alueen maankäytöstä ja rakentamisesta. Kilpailun tuloksena alueen yleiskaava muutettiin ja kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan muutoksen 16.5.2016 (§ 38). Koskipuiston osalta yleiskaava muuttui lopulta vain vähäisesti, asemakaavamuutos oli koko yleiskaavan muutosprosessinajan tauolla. Valmisteluvaiheen aikana on saapunut yhteensä 8 mielipidettä ja 5 lausuntoa, palaute on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.

Asemakaavamuutosta on tarkoitus arvioida uudelleen pitämällä voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnokset kolmannen kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä. Kaavamuutosluonnokset pohjaavat aiempiin luonnoksiin sekä kaupunginhallitukselle esitettyyn näkemykseen uimarantakahvilan sijainnista. Kaavamuutosluonnoksista on teknisten muutosten lisäksi poistettu mm. moottorikelkkojen lähtöpaikka sekä lisätty vesialuetta ja vesiliikennealue. Leirintäalueen merkinnästä poistettiin leirintämökkikielto, mikä mahdollistaa alueen monipuolisemman kehittämisen myös talvimatkailun alueena.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 alueen pohjoisosaan tulee tontti liikerakennusta varten ja virkistysalue on kokonaisuudessaan uimaranta-aluetta. Alueen
pohjoisosaan merkitään vesiliikennealue venevalkamaa varten, osa jokialueesta kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva
pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena asemakaavaan ohjelmapalvelu- ja pysäköintialueena. Uimarannan läheisyyteen tutkitaan uuden liiketontin sijoittamista. Liiketontti palvelisi jokikahvilana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumistilat ym. Leirintäalue rajataan alueella sijaitsevaan aitaan. Leirintäaluetta voidaan hyödyntää talviaikana matkailussa sekä ohjelmapalvelualueena että yöpymisessä. Jäämerentie katkaistaan Ounaskosken sillan päässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että 4. kaupunginosan Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueen asemaakaavamuutosta jatketaan ja voimassa oleva asemakaava sekä asemakaavan muutosluonnokset asetetaan uudelleen nähtäville. Asemakaavaluonnoksista pyydetään lausunnot ELY-keskukselta, Lapin Liitolta, Kemijoki Oy:ltä sekä Napapiirin Energia ja Vedeltä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 28.4.2020/ kaavasuunnittelija NC:

Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnokset pidettiin kolmannen kerran valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 25.2.-11.3.2019 palvelupiste Osviitassa Rinteenkulman kauppakeskuksessa (2 krs), osoitteessa Koskikatu 25 sekä kaupungin internetsivuilla kaavatorilla. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävilläpidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 22.2.2019 sekä kirjeillä vuokralaisille ja lähinaapureille. Nähtävilläoloaikana saapui 5 mielipidettä ja 2 lausuntoa. Mielipiteet sekä lausunnot vastauksineen löytyvät vuorovaikutuslomakkeelta.

Valmisteluvaiheessa tutkittiin kahta luonnosvaihtoehtoa. Molemmissa muutosvaihtoehdoissa osoitetaan alueen pohjoisosaan ravintola Valdemarille liikerakennustontti, suunnittelualueen virkistysalue on kokonaisuudessaan merkitty uimaranta-alueeksi. Alueen pohjoisosaan tulee vesiliikennealue venevalkamaa/-satamaa varten, osa jokialueesta kaavoitetaan vesialueeksi. Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitseva pysäköimispaikka merkitään ohjeellisena asemakaavaan ohjelmapalvelu- ja pysäköintialueena. Uimarannan läheisyyteen tutkitaan molemmissa muutosluonnoksissa uuden liiketontin sijoittamista. Uusi liiketontti palvelisi jokikahvilana/ravintolana, johon voitaisiin sijoittaa myös yleistä uimarantaa palvelevia huoltotiloja, kuten pukeutumistilat, WC ym. Esillä olleissa muutosvaihtoehdoissa kahvilatontin tutkittava rakennusoikeuden määrä on sama, mutta tontin pinta-ala ja muoto poikkeavat toisistaan. Leirintäaluetta on tarkoitus kehittää siten, että aluetta voidaan hyödyntää myös talviaikana matkailussa sekä ohjelmapalvelualueena että yöpymisessä. Vaihtoehdossa yksi leirintäalueen kerrosalaneliömetrimäärä on 600 ja vaihtoehdossa kaksi 700. Jäämerentien ajoneuvoliikenne katkaistaan molemmissa muutosluonnoksissa Ounaskosken sillan päässä.

Kaavamuutosehdotuksen pohjaksi ehdotetaan luonnosvaihtoehtoa numero 2. Kaavaehdotuskartassa kahvilarakennuksen tonttia on siirretty lähemmäksi Jäämerentietä. Rakentamisen keskittäminen tehokkaasti etäämmäksi rannasta mahdollistaa laajan viheralueen säilymisen Koskipuistossa ja näkymä keskustasta säilyy puistomaisena. Uuden liiketontin osalta kaavamuutos mahdollistaa paviljonkimaisen ympäristöön sopeutuvan ratkaisun, joka jättää maiseman ja luonnon pääosaan. Kahvilatontin rakennusoikeutta on nostettu 650 k-m²:iin ja tonttia voidaan kehittää joko omana yksikkönä tai yhdessä leirintäalueen toimintojen kanssa. Yleinen pysäköintialue on ehdotukseen muutettu autopaikkojen korttelialueeksi, jonka kautta voidaan liittyä siihen rajoittuviin kortteleihin. Leirintäalueen tontin rakennusoikeus nostettiin 750:k-m²:iin ja Valdemarin tontin rakennusoikeus 600 k-m²:iin. Jäämerentien ajoneuvoliikenne katkaistaan ja Jäämerentien varrelle voidaan sijoittaa pysäköintiä. Kaavamuutosehdotus sovittaa yhteen osallisten näkemyksiä alueen kehittämisestä.
 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Nicholas Coull
puh 016 322 8909
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 4. kaupunginosan Koskipuiston leirintä-, uimaranta- ja katualueen asemakaavaa ryhdytään muuttamaan luonnosvaihtoehto 2:een pohjautuvan 19.3.2020 päivätyn kaavaehdotuskartan mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään Lapin liiton, ELY-keskuksen sekä Napapiirin Energia ja Veden lausunnot.

Päätös

Mikko Lempiäinen ehdotti liitteen 10 mukaisen muutosehdotuksen, jossa asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. 
Jaakko Portti ja Minna Muukkonen kannattivat Mikko Lempiäisen ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi, että asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi on tehty kannatettu päätösehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat asian käsittelyn kannalla äänestävät Jaa ja ne, jotka ovat asian palauttamisen kannalla uuteen valmisteluun äänestävät Ei. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa-ääntä ja kolme (3) Ei-ääntä. 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

 

Lautakunta piti kokoustauon 16.25 - 16.30. Puheenjohtaja kävi kokouksen osallistujat uudelleen läpi.

 

Jaakko Portti ehdotti seuraavan muutosehdotuksen:

KL 12 rakennusoikeus rajataan 300 neliömetriin.

Lisäksi 19.3.2020 päivitetyn muutosesityksen asemakaavamääräykset ja merkinnät liitteen kohdasta KL12 poistetaan maininta ravintolasta ja teksti muutetaan muotoon: Liikerakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa leirintäaluetta palvelevat uudet vastaanotto- ja toimistotilat. Liikerakennuksen yhteyteen tulee rakentaa yleistä uimarantaa ja tenniskenttien käyttäjiä palvelevia huolto- ja palvelutiloja. Liikerakennukseen saa sijoittaa Koskipuiston, uimarannan ja tennispuiston käyttäjiä sekä leirintäaluetta palvelevat kahviotilat sekä leirintäalueen käyttäjien huolto- ja palvelutiloja. 

Mikko Lempiäinen kannatti Jaakko Portin ehdotusta.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu toimialajohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten asiasta on äänestettävä. Elinvoimalautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan ne, jotka ovat toimialajohtajan pohjaehdotuksen kannalla äänestävät Jaa, ja ne jotka ovat Portin ehdotuksen kannalla äänestävät Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kahdeksan (8) Jaa-ääntä ja kolme (3) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että toimialajohtajan ehdotus on tullut elinvoimalautakunnan päätökseksi.

 

Jaakko Portti ja Mikko Lempiäinen jättivät asiasta eriävät mielipiteet. 

Jaakko Portin eriävä mielipide on liitteenä 11.

Mikko Lempiäinen jätti asiasta seuraavan eriävän mielipiteen:

Alueella toimii ravintola-pitopalveluyritys kesäterasseineen, joten esityksen mukaiselle isolle ravintolalle ja suurelle rakennusoikeudelle ei ole tarvetta. Koska leirintäalueen yrittäjän ja uimarannan käyttäjien mukaan isolle uudelle ravintolalle ei ole tarvetta, alueen rakennusoikeus voidaan pienentää 300 kerrosneliömetriin  VU alueella paremmin sopeutuvan liikerakennuksen  rakentamiseksi.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Kaisu Huhtalo, Anna-Maria Alaluusua, Petteri Pohja, Aarne Jänkälä, Heikki Poranen, Marianna Mölläri, Katja Lindholm, Lauri Ylipaavalniemi

 • Ei 3 kpl 27%

  Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Minna Muukkonen

 • Jaa 8 kpl 73%

  Heikki Poranen, Kaisu Huhtalo, Aarne Jänkälä, Petteri Pohja, Anna-Maria Alaluusua, Lauri Ylipaavalniemi, Marianna Mölläri, Katja Lindholm

 • Ei 3 kpl 27%

  Jaakko Portti, Mikko Lempiäinen, Minna Muukkonen

Valmistelija

 • Nicholas Coull, kaavasuunnittelija, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian elinvoimalautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi. Kaavan uudelleen valmistelussa tulee varmistaa hyvän hallinnon prosessin toteutuminen. Valmistelussa tulee arvioida asemakaavan taloudellist vaikutukset ja omistajapoliittisten tavoitteiden totetuminen sekä poikkeuksellisen tulvan vaikutukset. Valmistelussa tulee myös ottaa huomioon alueen strateginen merkitys Rovaniemen kaupungille ja tarkastella kaavaa kaupungin elinvoiman näkökulmasta.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Elinvoimalautakunnalle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.