Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Talouden kuukausikatsaus 1.1-30.4.2020

ROIDno-2020-914

Valmistelija

  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 16.12.2019 § 492 hyväksymien Vuoden 2020 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden kohdan 6.1. mukaan:

"Kaupunginjohtaja vastaa siitä, että kaupunginhallitus saa kuukausittain tiedoksi talouskatsauksen ja vähintään kerran vuodessa käsiteltäväkseen talousarvion osavuosikatsauksen, jonka se toimittaa edelleen valtuustolle tiedoksi. Toiminta- ja talousraportin yhteydessä on annettava selvitys myös investointihankkeiden toteutumisesta ja niiden määrärahojen käytöstä. Raporttien perusteella on ryhdyttävä tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta määrärahojen puitteissa turvataan sovitut palvelut. Jokaisen talousarvion toteuttamisesta vastaavan on seurattava talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja ryhdyttävä tarvittaessa asian vaatimiin toimenpiteisiin."

Vuoden 2020 talousarviossa toimintakatteen sallittu kasvu talousarviovuodelle on 3,2 M€ eli 0,9 % (Vuonna 2019 koko vuoden toimintakatteen kasvu oli 15,5 M€ eli 4,3 %).

Toimintakatteen kasvu kuluvan vuoden huhtikuussa oli 1,6 milj.euroa eli 1,3 %.Tavoitteen mukainen sallittu toimintakatteen kasvu huhtikuun tilanteen mukaan on korkeintaan 1,06 M€.

Koronaviruksesta johtuen verotulojen ennakoidaan jäävän arvioidusta. Kuntaliiton toukokuussa tekemän ennusteen mukaan Rovaniemen verotulot toteutuvat 14,8 milj.euroa arvioitua pienempänä.

Valtion tukitoimien kuntakohtaiset vaikutukset eivät ole vielä selvillä ja tämän hetkisen tiedon mukaan valtion tukipaketti ei kokonaisuudessaan kompensoi epidemiasta johtuvia menetyksiä kunnille.

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu 5,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Huhtikuun tulos on 3,8 milj.euroa alijäämäinen.

Mikäli nettomenot ja verotulot toteutuvat ennusteiden mukaisesti eivätkä valtion tukitoimet kompensoi menetyksiä, asetettu tulostavoite jää saavuttamatta ja alijäämä kasvaa talousarviossa arvioitua suuremmaksi. Tämän vuoksi kaupungin taloutta tasapainottavia toimenpiteitä on toteutettava kuluvan vuoden aikana aktiivisesti.

Raportointikuukauden työliisyystietoja ei ole vielä saatavilla. Liitteenä olevaa katsausta päivitetään, kun tiedot käytettävissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee talouden kuukausikatsuksen tiedoksi ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi.

Kaupunginhallitus päättää, että voimavarat on toistaiseksi kohdistettava niihin toimintoihin, joilla estetään koronavirusepidemian laajentuminen. Määrärahojen käytöstä muihin harkinnanvaraisiin tarpeisiin tulee pidättäytyä. Lisäksi kaupunginhallituksen päätöstä 7.10.2019 § 323 tulee edelleen noudattaa sekä toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa olevia talouden tasapainotustoimenpiteitä on toteutettava. Kuluvan vuoden taloutta tasapainottavista toimenpiteistä tulee toimielinten raportoida kaupunginvaltuustolle kesäkuun lopun tilanteesta tehtävässä osavuosikatsauksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja controller Janne Juotasniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.