Kaupunginhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 232 Tonttihakemus / Pulkamontie 14

ROIDno-2020-1768

Valmistelija

 • Jukka Björkbacka, vt. kaupungingeodeetti, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi

Perustelut

Vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbacka:

Hengitysliitto ry on hakenut tonttia 16-3602-1 os Pulkamontie 14 varattavaksi erityisammattiopisto Luovin koulurakennuksen rakentamiseksi. Hengitysliitto ry on hakenut ko. tonttia, koska kaupungilla ei ole tällä hetkellä tarjota asemakaavamerkinnältään tarkoitukseen soveltuvaa tonttia, joka sijaitsisi riittävän lähellä koulun työelämän yhteistyökumppaneita. Hakijan tarkoituksena on aloittaa rakentaminen jo mahdollisesti syksyn 2020 aikana. Tontti kuuluu asemakaavamerkinnältään liikerakennusten korttelialueeseen (K). Tontin pinta-ala on 5958 m2 ja rakennusoikeus on 1789 krs-m2. Korttelin asemakaava on hyväksytty 5.3.1999. Suunniteltu käyttötarkoitus edellyttää poikkeamispäätöstä asemakaavamääräyksistä. Tontille ei ole vahvistettu luovutusehtoja. Suunniteltuun käyttötarkoitukseen soveltuva vuokra olisi päiväkoti- ja palveluasumiseen tarkoitettuja  Y-tontteja vastaava n 1,07 e/m2 vuodessa.  Hakija tulisi kuitenkin velvoittaa hakemaan asemakaavan muutosta käyttötarkoitusta vastaavaksi vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä. Muutoin varauspäätöksessä voitaisi noudattaa Y-tonttien luovutuskäytäntöä ja ehtoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää varata tontin 16-3602-1 Hengitysliitto ry:lle seuraavin ehdoin:

 1. Tontin varausaika on 1.7.2020-30.6.2021.
 2. Tontin vuokra-aika on 60 vuotta.
 3. Tontin vuosivuokra on 6400 euroa vuodessa sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1968.
 4. Tontin varausajalta peritään varausmaksuna 7540 euroa, joka muodostuu tontin lohkomismaksusta 1140 euroa ja vuosivuokrasta 6400 euroa.
 5. Varaus raukeaa, mikäli varausmaksua ei ole maksettu laskun osoittamaan eräpäivään mennessä.
 6. Hakija valtuutetaan hakemaan varausaikana poikkemista asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta.
 7. Mikäli varaus johtaa vuokrasopimukseen, hyvitetään jäljellä olevan varausajan varausmaksu vuokrassa.
 8. Hakija velvoitetaan hakemaan vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä asemakaavan muutosta tontin tulevaa käyttötarkoitusta vastaavaksi.
 9. Muut ehdot ovat noudatetun käytännön mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hengitysliitto ry, Paikkatieto- ja tonttipalvelut Martikainen ja Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.