Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 425 Hyvinvoinnin ja terveyden toimenpideohjelman päivitys vuodelle 2021

ROIDno-2020-3636

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 (KV 14.12.2017 §162) määriteltiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteet ja tavoitteet seuraavasti:

1) AKTIIVINEN, TERVEELLINEN JA TURVALLINEN ARKI JA ASUMINEN
Rovaniemeläisten aktiivisuus kasvaa ja elintavat parantuvat, liikkuminen ja asuminen on esteetöntä ja turvallista, arki on sujuvaa, turvallisuuden tunne paranee ja turvallisuuskyselyn tuloksiin reagoidaan

2) TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
Työelämästä syrjäytymisen riski pienenee, työn tekemisen mahdollisuudet lisääntyvät ja monipuolistuvat, työttömät nähdään voimavarana ja resurssina

3) OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN
Rovaniemeläisten osallisuus ja vaikuttaminen vahvistuu, yksinäisyyden kokemukset vähenevät sekä sosiaalinen ja henkinen hyvinvointi kohenevat

Hyvinvointisuunnitelma sisältää myös toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitelmassa on otettu huomioon Rovaniemen kaupunkistrategia. Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi vuoden 2019 talousarvion yhteydessä (KV 12.11.2018, § 106), että kaupunki laatii kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti toimenpiteitä tukemaan talouden tasapainottamisen ohjelmaa. Jotta ei syntyisi ristiriitaa hyvinvointisuunnitelman kanssa, se otettiin huomioon laadinnassa samoin painopistein.

Toimenpideohjelmassa ei käydä läpi perustoimintaa, vaan nostetaan esiin merkittävimmät hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimenpiteet ja -suunnitelmat.

Vuoden 2019 suppean hyvinvointikertomuksen ja talousarvion 2021 pohjalta tehtävät huomioon otettavat tarkennukset (KV 15.6.2020 §42, KV 16.11.2020 §91):

1. Henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitoon liittyvät ongelmat sekä turvallisuuteen, etenkin ihmisiin kohdistuvien henkisen ja fyysisen väkivallan esiintyminen.

2. Rovaniemellä elintaso, elämänlaatu ja elämäntavat kehittyvät myönteiseen suuntaan, mutta siihen kehitykseen eivät kaikki kuntalaiset pääse mukaan. Moniongelmaisuus kytkeytyy usein ihmisen koko elämän hallintaan ja vaatii yhteiskunnan vahvaa ohjausta ja tukea. Toisaalta tilastotieto ei  välttämättä kerro, mistä ongelmien taustalla oleva esimerkiksi rahan riittämättömyys johtuu, onko taustalla työttömyys, osa-aikaiset/pätkätyöt vai kulutustottumukset.

3. Kouluterveyskyselyn tuloksissa on vaihtelua sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Tuloksia on analysoitu ja yhteenvetoa hyödynnetään yksiköiden toiminnan kehittämisessä. (esim. hyvinvointiryhmät, koko kaupungin tasolla toimiva nuorten päihdetyöryhmä)

4. Rovaniemen kaupungin hyvinvoinnin edistämisellä on yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy tai asukkaiden osallisuuden edistäminen. Kaupungissa tehdään paljon yhteistyötä eri toimijoiden kuten yhdistysten kanssa, mutta työ pitää saada näkyvämmäksi ja edelleen kehittää sekä vahvistaa.

5. Turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, edistämällä sivukylien puhelinverkkoyhteyksien parantamista yhdessä operaattoreiden kanssa. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on turvallisuussuunnittelu, jota toteutetaan eri viranomaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä. Rovaniemen turvallisuussuunnitelman kohteiksi otetaan ikäihmisten, oppilaitosten, asukkaiden ja asuinalueiden turvallisuus, nuorten syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ja koulukiusaamisen ehkäisy. Selvitetään hyvinvointikertomuksen ja turvallisuussuunnitelman toimeenpanosuunnitelmien yhdistämistä. 
 

Seuraava hyvinvointisuunnitelma uudelle valtuustokaudelle laaditaan vuoden 2021 aikana. Tästä johtuen toimenpidepäivitys tehdään hyvinvointisuunnitelman 2019-2020 painopisteiden mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman vuodelle 2021. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä ja kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemeä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi
  • Tuulikki Louet-Lehtoniemi, kehittämispäällikkö, tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto 1.12.2020 § 27 esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpideohjelman vuodelle 2021.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Riina Koskiniemeä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Erityisasiantuntija Riina Koskiniemi, kehittämispäällikkö Tuulikki Louet-Lehtoniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.