Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 424 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2021

ROIDno-2020-1397

Valmistelija

  • Maaret Eero, laskentatoimen asiantuntija, maaret.eero@rovaniemi.fi
  • Maria Granberg, hallinto- ja talouspäällikkö, maria.granberg@rovaniemi.fi
  • Teija Fisk, taloussuunnittelija, teija.fisk@rovaniemi.fi
  • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.11.2020 § 91 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2023.

Lautakuntien ja kaupunginhallituksen on laadittava tehtäväalueilleen talousarvioon perustuvat vuoden 2021 käyttösuunnitelmat 31.12.2020 mennessä. Lautakunnat ja kaupunginhallitus kohdentavat talousarvion tuloskorttien tavoitteiden ja toimenpiteiden vaatimat määrärahat käyttösuunnitelmissaan. Lisäksi niissä päätetään palvelujen järjestämisestä. Käyttösuunnitelmassa päätetään koko toimielimen määrärahojen käytöstä ja niiden ohjaamisesta joko omaan toimintaan tai ulkoisiin ostopalveluihin. Käyttösuunnitelmassa tehdään talousarviota tarkempi selvitys tehtäväalueiden määrärahojen käytöstä ja investoinneista. Mikäli määrärahojen tai investointien suunniteltu käyttö muuttuu merkittävästi talousarviovuoden aikana, on toimielimen viipymättä tehtävä käyttösuunnitelman muutos.

Toimielimiä sitoo nettomääräisesti tulojen ja menojen erotus (=määräraha). Sitovia taloustavoitteita kohderahoittteisten tehtävien osalta (Tilapalvelukeskus ja Ruoka- ja puhtauspalvelut) ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys.

Kaupunginhallituksen määrärahat ovat yhteensä 1 380 000 euroa. Kaupunginhallituksen investointiosan nettokehykseksi kaupunginvaltuusto on päättänyt -400 000 euroa. Kaupunginhallituksen alainen toiminta jakaantuu seuraavasti: keskusvaalilautakunta, toimielimet, konsernihallinto ja myynti- ja korvaustulot.

Tilapalvelukeskuksen tulostavoite on -1 330 000 euroa ja Ruoka- ja puhtauspalvelujen tulostavoite on 0 euroa. Tilapalvelukeskuksen investointiosan nettokehykseksi kaupunginvaltuusto on päättänyt -5 000 000 euroa.

Käyttösuunnitelmissa on lyhyesti kuvattu tuotetut palvelut ja toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat kaupunginhallituksen, tilapalvelukeskuksen ja ruoka- ja puhtauspalvelujen käyttösuunnitelmat vuodelle 2021.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa talous- ja rahoitusjohtaja Saara Saarta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Talous- ja rahoituspalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.