Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 435 Lausunto Jätehuoltomääräysten päivittämisestä

ROIDno-2020-3096

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätehuoltoviranomaisena Rovaniemen kaupungin, Ranua ja Pellon kuntien toimialueella. Jätehuoltojaosto vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen (91 §, 35.3 §).

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu hyötykäyttöön sekä ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja estää jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen syntyminen. Tavoitteena on myös ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 1.1.2014. Kuntaliiton laatima malli jätehuoltomääräyksistä on vuodelta 2014. Kuntaliitto laatii uuden jätehuoltomääräysten mallin sen jälkeen, kun jätelaki on uudistettu.

Rovaniemi on vuonna 2017 hyväksytty kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi ja kaupunki on sitoutunut kiertotalouden tavoitteisiin. Ensimmäisenä kuntaverkostona edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnalliset tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä ja hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteistä vuoteen 2023 mennessä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään Napapiirin Residuumin toimialueella n. 41 %.

Jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Myös pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat, pakkausjätteistä tulee kierrättää 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2035 mennessä. Jätelakia ollaan uudistamassa jätedirektiivin mukaiseksi.

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset päivitetään jätteiden erilliskeräyksen ja lajittelun sekä jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta liitteen mukaisesti. Uuden jätelain valmistuttua jätehuoltomääräyksiä päivitetään laajemmin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ylinampa, kaupungininsinööri, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi

Jätehuoltojaosto päättää pyytää lausunnon 30.11.2020 mennessä jätehuoltojaoston alueen kunnilta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta, ELY-keskukselta, aluehallintoviranomaiselta, jätehuoltoyhtiöltä ja Lapin Yrittäjiltä. 

Päätös

Jätehuoltojaosto päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Sari Sivonen, ympäristötarkastaja, sari.sivonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Liitteet        1 Liite Jätehuoltomääräysten muutettavat pykälät (Rovaniemi, Pello ja Ranua)

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto on pyytänyt  ympäristöviranomaisen sekä terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräysten päivittämisestä. Rovaniemen kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomainen toimii myös Ranuan ja Pellon kuntien ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisena. Jätehuoltomääräyksistä esitettiin päivitettäväksi  erikseen lajiteltavat jätejakeet ja keräysvälineiden tyhjennysvälit.

Jätelakia ollaan uudistamassa ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2021 alkupuolella. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista, että jätehuoltomääräyksiä päivitetään vain välttämättömiltä osin (lajittelu) ja ne päivitetään laajemmin vasta uuden jätelain valmistuttua. 

Ympäristötarkastaja:

Ympäristötarkastaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto: 

Ympäristönsuojeluviranomainen esittää, että jätehuoltomääräyksissä säilytetään ohjeistus kaatopaikkajätteen käsittelystä. 

Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätelajien taulukko on selkeä ja helppolukuinen. Paperinkeräyksen osalta taulukossa mainitut lakipykälät voisi kirjoittaa auki: “Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.”

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätehuoltomääräysten päivitys erikseen lajiteltavien jätteiden ja keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta on tarpeen kierrätyksen edistämiseksi. Jätehuoltomääräykset päivitetään laajemmin uuden jätelain valmistuttua.

Vs. terveysvalvonnan johtaja:

Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa muutettavaksi ehdotettuihin keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan lisättäväksi keräysvälineiden osalta terveydensuojeluasetuksen mukainen maininta "Kiinteille jätteille tarkoitettuihin astioihin tai muihin keräysvälineisiin ei saa koota nestemäisiä jätteitä. Astioiden ja keräysvälineiden kunnosta ja puhdistuksesta on huolehdittava asianmukaisesti."

Päätösehdotus

Esittelijä

Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta päättää ympäristötarkastajan ja vs. terveysvalvonnan johtajan esityksen mukaisesti.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto toimii jätehuoltoviranomaisena Rovaniemen kaupungin, Ranua ja Pellon kuntien toimialueella. Jätehuoltojaosto vastaa ja päättää jätelain toimeenpanoon liittyvistä, sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm. yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen (91 §, 35.3 §).

Jätehuoltomääräysten tavoitteena on ohjata jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan siten, että mahdollisimman suuri osa jätteestä ohjautuu hyötykäyttöön sekä ehkäistä jätteiden syntymistä ja vähentää niiden määrää ja estää jätehuollosta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien haittojen syntyminen. Tavoitteena on myös ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja. Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty, noudatettava yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset on päivitetty edellisen kerran vuonna 1.1.2014. Kuntaliiton laatima malli jätehuoltomääräyksistä on vuodelta 2014. Kuntaliitto laatii uuden jätehuoltomääräysten mallin sen jälkeen, kun jätelaki on uudistettu.

Rovaniemi on vuonna 2017 hyväksytty kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi ja kaupunki on sitoutunut kiertotalouden tavoitteisiin. Ensimmäisenä kuntaverkostona edelläkävijäkunnat aikovat toteuttaa valtakunnalliset tavoitteet kierrättämällä vähintään 55 % yhdyskuntajätteestä ja hyödyntämällä materiaalina vähintään 70 % rakennus- ja purkujätteistä vuoteen 2023 mennessä sekä vähentämällä jätemäärää vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään Napapiirin Residuumin toimialueella n. 41 %.

Jätedirektiivin mukaisesti yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Myös pakkausjätteiden kierrätystavoitteet nousevat, pakkausjätteistä tulee kierrättää 65 % vuoteen 2025 mennessä ja 70 % vuoteen 2035 mennessä. Jätelakia ollaan uudistamassa jätedirektiivin mukaiseksi.

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien jätehuoltomääräykset päivitetään jätteiden erilliskeräyksen ja lajittelun sekä jätteiden keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta liitteen mukaisesti. Uuden jätelain valmistuttua jätehuoltomääräyksiä päivitetään laajemmin. 

Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaosto päättää pyytää lausunnon jätehuoltomääräysten päivittämisestä jätehuoltojaoston alueen kunnilta, ympäristönsuojeluviranomaiselta, terveydensuojeluviranomaiselta, ELY-keskukselta, aluehallintoviranomaiselta, jätehuoltoyhtiöltä ja Lapin Yrittäjiltä. 

Rovaniemen kaupungin ympäristölautakunta on antanut jätehuoltomääräysten muutoksesta 18.11.2020 seuraavan ympäristönsuojeluviranomaisen ja terveydensuojeluviranomaisen esittämän lausunnon:

"Ympäristönsuojeluviranomainen esittää, että jätehuoltomääräyksissä säilytetään ohjeistus kaatopaikkajätteen käsittelystä. 

Lajiteltavien ja erilliskerättävien jätelajien taulukko on selkeä ja helppolukuinen. Paperinkeräyksen osalta taulukossa mainitut lakipykälät voisi kirjoittaa auki: “Kiinteistön haltijan on järjestettävä vastaanottopaikka käytöstä poistettujen paperituotteiden keräystä varten. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pientaloja tai muita vastaavia kiinteistöjä eikä haja-asutusalueella sijaitsevia kiinteistöjä.”

Ympäristönsuojeluviranomainen katsoo, että jätehuoltomääräysten päivitys erikseen lajiteltavien jätteiden ja keräysvälineiden tyhjennysvälien osalta on tarpeen kierrätyksen edistämiseksi. Jätehuoltomääräykset päivitetään laajemmin uuden jätelain valmistuttua.

Vs. terveysvalvonnan johtaja ehdottaa, että Rovaniemen kaupungin elinvoimalautakunnan jätehuoltojaostolle annetaan seuraava terveydensuojeluviranomaisen lausunto:

Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa muutettavaksi ehdotettuihin keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin. Jätehuoltomääräyksiin ehdotetaan lisättäväksi keräysvälineiden osalta terveydensuojeluasetuksen mukainen maininta "Kiinteille jätteille tarkoitettuihin astioihin tai muihin keräysvälineisiin ei saa koota nestemäisiä jätteitä. Astioiden ja keräysvälineiden kunnosta ja puhdistuksesta on huolehdittava asianmukaisesti."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että sillä  ei ole huomautettavaa muutettavaksi ehdotettuihin keräyslajeihin tai tyhjennysväleihin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Jätehuoltojaosto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.