Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Oikaisuvaatimus Elinvoimapalvelun toimialajohtajan päätöksestä 22.10.2020 §181

ROIDno-2020-3297

Valmistelija

  • Sakari Manninen, paikkatietoinsinööri, sakari.manninen@rovaniemi.fi

Perustelut

Etola Kiinteistöt Oy/Etola Kiinteistöt Oy ja Broman Yhtiöt Oy/BG-Liikekiinteistöt Oy ovat 4.11.2020 tehneet oikaisuvaatimuksen Elinvoimapalvuluiden toimialajohtajan päätöksestä 22.10.2020 §181, mikä koskee liiketontin 9-9024-5 vuokrasopimuksen jatkamista osoitteessa Teollisuustie 19.

Valittajat eivät hyväksy viranhaltijan päätöksen mukaista vuokrasopimusta ja pyytävät kaupunkia noudattamaan kohtuullisuutta maanvuokrauksessa. Valituksessa mainitaan, että kaupunki on toukokuussa 2017 toimittanut vuokrasopimusluonnoksen, jossa vuosivuokra tulisi olemaan 11811,73 e:a elinkustannusindeksiin sidottuna ja vuokraa voitaisiin korottaa 10 vuoden välein 10 %:lla siten, että ensimmäinen korotus tulisi voimaan 1.1.2032. Nyt esitetty vuokrataso poikkeaa räikeästi aikaisemmin esillä olleesta vuokratasosta.

Vastine:

Kaupungilla on lähtökohtaisesti itsehallintoonsa perustuen laaja harkintavalta päättää maa-alueiden vuokraamisen ehdoista, ottaen huomioon hallinnon oikeusperiaatteet kuten yhdenvertaisen kohtelun periaate. Luovutusehtojen laadinnassa on noudatettu yhdenvertaisuusperiaatetta siten, että saman alueen saman käyttötarkoituksen mukaiset tontit ovat saman hintaisia ja vuokrataso sama rakennusoikeuden hinnoittelun mukaisesti. Aluetta koskeva hinnoittelu perustuu Kuntalain 130 §:n mukaisesti puolueettoman arvioijan, tässä tapauksessa maanmittauslaitoksen pitämään lunastustoimitukseen 2014-471290. Ko. lunastustoimituksessa vuonna 2014 on saman kaupunginosan KL-tontin osalle määrätty lunastushinta 206,40 e/krs-m2. Kaupunginhallituksen päätöksen 28.5.2018 § 235 mukainen luovutushinta on 208,86 e/krs-m2 sidottuna elinkustannusindeksiin 1927 ja vuosivuokra on 5 % tontin luovutushinnasta.

Kaupungin v. 2017 esittämä vuokrasopimusluonnos perustui kaupunginhallituksen 30.3.2017 §174 päätämiin luovutusehtoihin, jotka koskivat silloin voimassa olevan asemakaavan mukaista TL-tonttia 9-9024-5. Päätöksessä on maininta, että teollisuuskylän alueella on vireillä asemakaavamuutoksia, jotka koskevat teollisuustonttien muuttamista liiketonteiksi. Tällainen asemakaavamuutos oli vireillä tuolloin myös tontilla 9-9024-5. Lisäksi päätöksessä mainitaan, että edellä mainitun päätöksen mukaiset luovutusehdot ovat voimassa siihen asti, kunnes tonttia koskeva asemakaavamuutos on saanut lainvoiman. Tonttia koskeva asemakaavamuutos on kuulutettu lainvoimaiseksi 14.8.2019, jolloin edellä mainitut TL-tonttia koskevat luovutusehdot ovat rauenneet.  

Asemakaavamuutoksen tultua lainvoimaiseksi aluetta koskevat luovutusehdot perustuvat kaupunginhallituksen 28.5.2018 § 235 päättämiin luovutusehtoihin, joiden mukaisesti uusi maanvuokrasopimusmalli on laadittu.

Vuokralaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti oikaisuvaatimus on perusteeton ja se tulee hylätä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Etola Kiinteistöt Oy/Etola Kiinteistöt Oy ja Broman Yhtiöt Oy/BG-Liikekiinteistöt Oy; Paikkatieto- ja tonttipalvelut/Onkalo, Manninen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Kunnallisvalituksen valitusperusteina ovat päätöksen tai päätöksenteon laillisuusvirheet.

Valitusviranomainen ja yhteystiedot
Valitusviranomainen:  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus                            
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu                                             
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu                                                     
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi
Telefax: 029 5642 841
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan nimi ja kotikunta. Vastaavasti on ilmoitettava laillisen edustajan, asiamiehen tai valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta, miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai päätös on muuten lainvastainen.

Valituskirjelmään on liitettävä alkuperäinen tai viran puolesta oikeaksi todistettu jäljennös päätöksestä, josta valitetaan; todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (faksi, sähköposti tai sähköinen asiointipalvelu) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.
Kunnallisvalitus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

 

Kunnallisvalituksen maksu
Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.