Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 431 Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylimääräisen syysyhtymäkokouksen kokousedustajan valinta ja toimiohjeet

ROIDno-2020-3968

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounastähti -kehittämiskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Rovaniemen kaupunki, Kittilän kunta ja Sodankylän kunta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät ylintä päätösvaltaa yhtymäkokouksessa, johon jäsenkunnat valitsevat kukin 1-4 edustajaa ja heille varaedustajat määräämäkseen ajaksi sekä antavat tarvittaessa kuntalain mukaiset toimiohjeet.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai valtuuston päättämä muu toimielin.

Kuntayhtymän ylimääräinen syysyhtymäkokous pidetään 13.1.2021 klo 10 etäkokouksena.

Ylimääräisessä yhtymäkokouksessa käsitellään tilintarkastusyhteisön muutos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä edustajan Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylimääräiseen syysyhtymäkokoukseen ja antaa tarvittavat toimiohjeet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajaksi Juhani Juuruspolven.

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja, Ounastähti kehittämiskuntayhtymä

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.