Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 422 Poikkeamislupahakemus 698-409-20-110, Tähkäpolku

ROIDno-2020-3515

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee uudelleen poikkeamislupaa asemakaavan käyttötarkoituksesta, jotta voisi rakentaa voimassa olevan asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle asuinrakennuksen sekä autotallin. Hakijan omistama määräala sijaitsee Saarenkylän alueella. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.8.2020 § 292 päättänyt, ettei kiinteistölle myönnetä poikkeamislupaa asuinrakentamiseen. Kielteisen poikkeamispäätöksen jälkeen kiinteistölle on haettu asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Kaupungin elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 129 päättänyt, ettei asemakaavan ja tonttijaon muutokseen kiinteistöllä ryhdytä. Kiinteistön muuttaminen asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista tarkastelua liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä mm. raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista, tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Alueen asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kaupungin kaavoitusohjelmassa ja edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa. 

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

- 698-409-21-204
- 698-409-21-205
- 698-409- 20-111

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennushanke sijoittuu asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole asemakaavassa osoitettu lainkaan rakennusoikeutta. Rakennuspaikka sijaitsee junaradan välittömässä läheisyydessä sekä Saarenputaan tulvavaara-alueen läheisyydessä. Perusteet poikkeamisluvan myöntämiselle eivät ole muuttuneet. Ottaen huomioon voimassa olevat kaavamääräykset sekä rakennuspaikan olosuhteet, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä. Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jonka soveltuvuus asuinrakentamiseen tulee selvittää perusteellisesti asemakaavalla, jolloin saadaan myös varmuus raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista rakennuspaikalla. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuuden ja liikenteen järjestämiselle. Asuinrakentamisen myöntäminen pelkällä lupamenettelyllä ei ole tarkoituksenmukaista alueelle, joka sijaitsee tulvauhka-alueen ja raideliikenteen läheisyydessä. Rakennuspaikka sijaitsee noin 40 metrin päässä radasta. Väylävirasto on hankkeesta antamassaan lausunnossa todennut, että rakennuspaikka sijaitsee rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella ja herkällä maaperällä tärinä voi ulottua useiden satojen metrien päähän radasta. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. Määräalalla 698-409-20-110-M501 kiinteistöstä 698-409-20-110  ei sallita poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle saisi rakentaa omakotitalon ja autotallin. Rakennuspaikan soveltuvuus asuinrakentamiseen tulee selvittää asemakaavalla, jolloin laadittavilla selvityksillä ja ratkaisuilla luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palveluiden alueelliselle saatavuuden ja liikenteen järjestämiselle. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 25.11.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Tämä asia käsiteltiin asian 383 jälkeen (klo 13.40).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Luvan hakijan tulee selvittää tontin melu- ja tärinätaso. Kaupunginhallitus päätti, että rakennusvalvonta selvittää onko rakennustöitä tontilla jatkettu.

Valmistelija

 • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee uudelleen poikkeamislupaa asemakaavan käyttötarkoituksesta, jotta voisi rakentaa asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle asuinrakennuksen sekä autotallin. Hakijan omistama määräala sijaitsee Saarenkylän alueella. Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi kokouksessaan 23.11.2020 § 399. Rakennuspaikka sijaitsee noin 40 metrin päässä junaradasta, rautatiemelun ja rautatiestä aiheutuvan tärinän vaikutusalueella, joten luvan hakijan tuli selvittää tontin melu- ja tärinätaso. Hakija on toimittanut selvitykset ja lisäksi rakennusvalvonta on todennut, että rakennustöitä ei ole jatkettu tontilla. Tontilla suoritetun meluselvityksen perusteella junaliikenteestä aiheutuva melu on tasaista, kestoltaan lyhyttä ja tasoltaan kohtalaista. Junaliikenne aiheuttaa lyhytkestoisia melupiikkejä rakennuspaikalla, mutta keskimelutaso pysyy todennäköisesti kohtuullisen alhaisena eikä ylitä asuinalueille annettuja raja-arvoja. Tehdyn tärinäselvityksen mukaan junarata ei aiheuta merkittävää haittaa rakennuksen perustamiselle tai rakennuksen käyttömukavuudelle. 

Kaupunginhallitus on aiemmin kokouksessaan 31.8.2020 § 292 päättänyt, ettei kiinteistölle myönnetä poikkeamislupaa asuinrakentamiseen. Kielteisen poikkeamispäätöksen jälkeen kiinteistölle on haettu asemakaavan ja tonttijaon muutosta. Kaupungin elinvoimalautakunta on 29.9.2020 § 129 päättänyt, ettei asemakaavan ja tonttijaon muutokseen kiinteistöllä ryhdytä. Kiinteistön muuttaminen asumiselle edellyttää koko maa-ja metsätalousalueen laajempaa asemakaavallista tarkastelua liikenteen ja infran osalta sekä selvityksiä mm. raideliikenteen melu- ja tärinävaikutuksista, tulvan hallinnasta ja maaperän rakennettavuudesta. Alueen asemakaavan muuttaminen asumiselle ei ole kaupungin kaavoitusohjelmassa ja edellyttää ennen asemakaavan muuttamista maanhankintaa. 

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

- 698-409-21-204
- 698-409-21-205
- 698-409- 20-111

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennushanke sijoittuu asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle, jolle ei ole asemakaavassa osoitettu lainkaan rakennusoikeutta. Rakennuspaikka sijaitsee junaradan välittömässä läheisyydessä sekä Saarenputaan tulvavaara-alueen läheisyydessä. Perusteet poikkeamisluvan myöntämiselle eivät ole muuttuneet. Ottaen huomioon voimassa olevat kaavamääräykset sekä rakennuspaikan olosuhteet, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä. Vaikka suoritettujen mittausten perusteella junaradasta ei aiheudu merkittävää haittaa asumiselle, niin rakennuspaikalla on myös muita asuinrakentamisessa huomioitavia tekijöitä, joiden perusteella kaavoitus ei voi puoltaa poikkeamisluvan myöntämistä. Uuden rakennuspaikan myöntäminen pelkällä lupamenettelyllä ei ole tarkoituksenmukaista alueelle, jolle ei ole asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta ja joka sijaitsee tulvauhka-alueen ja raideliikenteen läheisyydessä. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja: 

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. Määräalalla 698-409-20-110-M501 kiinteistöstä 698-409-20-110  ei sallita poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että asemakaavan mukaiselle maa- ja metsätalousalueelle saisi rakentaa omakotitalon ja autotallin. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen.

Päätös

Hannu Ovaskainen esitti Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus myöntää haetun poikkeamisluvan ja että myönteisestä lupapäätöksestä peritään hakijalta 2.000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat JAA, ja ne jotka ovat Ovaskaisen esityksen kannalla vastaavat EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) JAA -ääntä ja seitsemän (7) EI -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Ovaskaisen esitys on tullut kaupunginhallitusken päätökseksi.

Kaupunginjohtaja pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä: Uuden rakennuspaikan myöntäminen pelkällä lupamenettelyllä ei ole tarkoituksenmukaista alueelle, jolle ei ole asemakaavassa osoitettu rakennusoikeutta ja joka sijaitsee tulvauhka-alueen ja raideliikenteen läheisyydessä. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisluvalla kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Maria-Riitta Mällinen, Juhani Juuruspolvi, Harri Rapo, Päivi Alaoja

 • Ei 7 kpl 64%

  Kalervo Björkbacka, Matti Henttunen, Hannu Ovaskainen, Hilpi Ahola, Liisa Ansala, Maarit Simoska, Esko-Juhani Tennilä

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)