Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 430 Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen

ROIDno-2020-316

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Vitikka, vastuualuepäällikkö, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

 

 

Päätös

Nimitysjaosto päätti ottaa käsiteltäväksi ylimääräisenä asiana Rovaniemen Klubikiinteistö Oy:n yhtiökokousedustajan valinnan ja toimiohjeen antamisen.

Ville Vitikka selosti asiaa. Yhtiökokousedustajaksi nimetty ja hallituksen jäseneksi valittu Matti Konstenius ei ole enää kaupungin palveluksessa.

Nimitysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että yhtiökokousedustajaksi nimetään kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja toimiohjeena esitetään, että hallitukseen valitaan Miikka Ruokamo.

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Nimitysjaosto 9.12.2020 § 21 esittää kaupunginhallitukselle, että yhtiökokousedustajaksi nimetään kaupunginlakimies Miikka Ruokamo ja toimiohjeena esitetään, että hallitukseen valitaan Miikka Ruokamo.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimitysjaoston esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Ao. henkilö, Rovaniemen Klubikiinteistö Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.