Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 17.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 423 Toimenpiteet Rovaniemen yritystoiminnan tukemiseksi koronavirusepidemian aikana

ROIDno-2020-850

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Kujala, toimialajohtaja, jukka.kujala@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki tukee omalta osaltaan paikallisia yrityksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Alueen elinkeinoelämä ja yritykset ovat kaupungille tärkeitä ja luovat pohjan kaupungin taloudelle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille.

Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneista 4000:sta yrityksestä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia (18.3.2020). Yli 90 % odottaa negatiivisten vaikutusten realisoituvan seuraavan kahden kuukauden aikana.

Suomen Yrittäjät on yhdessä muiden toimijoiden kanssa valmistellut listan toimenpiteistä, joilla kaupungit ja kunnat pystyvät edesauttamaan yritysten toimintaedellytyksiä (19.3.2020). Yhtenä keskeisenä asiana suosituksissa on kunnan ja yritysten matalan kynnyksen vuoropuhelu yritysten toimintaedellytysten ja kunnan elinvoiman turvaamiseksi.

Rovaniemen kaupunki on luonut yritysten avuksi seuraavassa kuvatun tukipaketin: 

Hankinnat

 • Rovaniemen kaupungin yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja, välttämättömiksi katsomiaan hankintoja.
 • Hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin hankintalaki ja kilpailulainsäädäntö huomioiden. Joustavammat menettelyt kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa.
 • Pienhankintoja pyritään suuntaamaan paikallisille toimijoille, huolto- ja toimintavarmuus huomioiden.
 • Isommat hankinnat pyritään jakamaan osiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Tiedonkulkua tarjouspyynnöistä tehostetaan.
 • Nykyisten sopimusten ehtoja pyritään kohtuullistamaan mahdollisuuksien mukaan. 

Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille

 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen. Vuokrahuojennuksen kesto riippuu koronakriisin pituudesta, ja se sovitellaan erikseen yrityskohtaisesti. Em. tilanteessa myös kertyneiden vuokrarästien määrään on mahdollisuus anoa helpotusta yritystoiminnan ollessa muutoin tervettä.

Yrityspalvelut

 • Toukokuussa käyttöönotettavaa yrityspalveluseteliä voidaan myöntää etupainotteisesti. Palvelutuottaja voi laskuttaa jo palvelun käynnistymisvaiheessa puolet setelin määrästä ja sitä vastaavan alv:n. 
 • Yrityspalvelujen toimijat tehostavat viestintää palveluistaan ja kehittävät palveluitaan.
 • Yritysten neuvontapalveluissa korostuu ELYn, Business Finlandin ja Finnveran uudet korona-tukivälineet. 
 • Yksinyrittäjien tilanteen tukemiseen kohdennettavien toimien neuvonta varmistetaan yhteistyössä valtion viranomaisten kanssa
 • Yrityspalvelujen toimijat selvittävät Rovaniemen kylien kehittämissäätiön mahdollisuudet tukitoimenpiteisiin poikkeusaikana rahoitusmahdolisuuksien mukaisesti

Yleiset 

 • Kaupungin tytäryhteisöt laativat omalta osaltaan yhteisökohtaiset suunnitelmat toimenpiteistään yritystoiminnan tukemiseksi mahdollisimman nopeasti, noudattaen nyt kaupungin hyväksymiä linjauksia.
 • Kaupungin tytäryhteisöjen rahoitustarve turvataan korona-epidemian ongelmien johdosta.
 • Kaupungin ostolaskujen maksuja yrityksille voidaan aikaistaa.
 • Myyntilaskujen laskuttamista voidaan lykätä ja niille sopia pidempiä maksuehtoja. Myös jo laskutetuille ja maksamattomille saataville voidaan myöntää maksuaikojen pidennyksiä, max 90 pv. 
 • Kaupunkimarkkininointia kehitetään ja toteutetaan uuden brändin pohjalta. Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä asukas- ja yrityskampanjoita.

 Vetoomukset

 • Kaupunki vetoaa paikallisiin yrityksiin, että ne toteuttavat mahdollisuuksiensa mukaan kunnan edellä linjaamia toimenpiteitä myös omassa toiminnassaan.
 • Kaupunki vetoaa kuntalaisiin, että jokainen pyrkii ostokäyttäytymisessään huomioimaan paikallisten yritysten palvelut ja tarjonnan.

Poikkeusolojen johtoryhmä 27.3.2020 puoltaa tukipaketin hyväksymistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä yllämainitut periaatteet kaupunkikonsernissa noudatettavaksi tilanteen mukaan, huomioiden valtion yrityksille myöntämät tukitoimenpiteet. Kaupunki huolehtii tarvittaessa tytäryhteisönsä maksuvalmiuden rahoituksesta. Kukin Rovaniemen kaupungin tytäryhteisö vastaa edelleen omaan konserniinsa kuuluvan yhteisön toiminnasta ja rahoituksesta.

Päätös

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Kalervo Björkbackan ja Harri Rapon kannattamana, että kohta Tukitoimet kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille muutetaan muotoon: "Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä  kolmen kuukauden ajaksi tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti ja päätti muilta osin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.3.2020 § 153 tukitoimia kaupungin omistamien tilojen vuokralaisille seuraavasti:

 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen.

 • Yritystilojen vuokrien ja yritysten maanvuokrien maksuun voidaan tarvittaessa myöntää maksuaikojen pidennyksiä kolmen kuukauden ajaksi tai vuokranalennuksia sellaisille pienyrittäjille, jotka joutuvat supistamaan toimintaansa, keskeyttämään toimintansa tai kokonaan sulkemaan toimitilansa koronatilanteesta johtuen.

Tontinvuokrien osalta kaupungille on tullut muutama hakemus koskien edellä mainittuja tilanteita. Yritykset, säätiöt ja yhdistykset, joilla on yritystoimintaa, on ohjattu hakemaan tukea. Business Rovaniemi on auttanut yrityksiä tarvittaessa näiden tukien hakemisessa. 

Suomen Yrittäjät ja Kuntaliitto ovat antaneet suosituksia kuntien ja yrittäjien yhteistyöhön koronakriisin ajaksi. Tavoitteena on yritysten toimintaedellytysten, alueiden työpaikkojen ja kuntien elinvoiman turvaaminen.

Maanvuokrasopimukset

Maanvuokralaskut laskutetaan pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kevään maksuerän 31.3 maksuaikaa pidennettiin 3 kuukautta. Maanvuokralaskujen maksamiseen voidaan tarvittaessa laatia vuokralaisten kanssa erillisiä maksujärjestelyjä. Käytäntö koskee kaikkia maanvuokralaskutettavia. Erillisestä maksusuunnitelmasta on sovittava erikseen Rovaniemen kaupungin kanssa. 

Maksualennuksissa tai – vapautuksissa on huomioitava, etteivät maanomistajat saa vapautusta maapohjan kiinteistöverosta, jolloin kuntalaisten ja yritysten yhdenvertaisuus ei toteudu, mikäli kaupunki myöntäisi vapautuksen maanvuokrasta. Kiinteistöverosta vastaa rakennuspaikan ja rakennuksen omistaja. Kaupunki on vapautettu maksamasta kiinteistöveroa itselleen, joten kaupungin omistuksessa olevat vuokratontit eivät kuulu maapohjan osalta kiinteistöverotuksen piiriin. Maapohjan kiinteistöveroa vastaava osuus huomioidaan maanvuokran tuotto- ja laskentaperusteissa. 

Maksuaikojen helpotukset

Mikäli yrityksen tai yhdistyksen maksukyky on selvästi heikentynyt koronatilanteesta johtuen, Rovaniemen kaupunki voi myöntää lisämaksuaikaa voimassa olevien päätösten mukaisesti yrityksen, säätiön tai yhdistyksen aloitteesta. Hallintosäännön mukaisesti kaupunginhallitus voi myös myöntää vapautuksen maksusta. 

Paikkatieto- ja tonttipalveluiden esitys maanvuokrien maksualennuksista ja –vapautuksista. 

Maanvuokrista ei myönnetä alennusta tai vapautusta, vaan vuokralaisen kanssa voidaan sopia maksujärjestelystä. Mikäli koronasta aiheutuvat rajoitukset jatkuvat vuonna 2021 siten, että ne aiheuttavat pitkäaikaisen muutoksen yrityksen liikevaihtoon maksujärjestelyjen ehdot, maksualennuksien ja –vapautuksien periaatteet ja kriteerit tulee tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Ulla-Kirsikka Vainio, kaupunginjohtaja, ulla-kirsikka.vainio@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää paikkatieto- ja tonttipalveluiden esityksen mukaisesti, että

 1. maanvuokrista ei myönnetä alennusta tai vapautusta vuodelta 2020 vaan vuokralaisen kanssa voidaan sopia maksujärjestelyistä.
 2. Mikäli koronasta aiheutuvat rajoitukset jatkuvat vuonna 2021 siten, että ne aiheuttavat pitkäaikaisen muutoksen yrityksen liikevaihtoon, maksualennuksien ja –vapautuksien periaatteet ja kriteerit tulee tuoda kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. 

Päätös

Juhani Juuruspolvi esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Heikki Autto poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 13.29.

Tiedoksi

Paikkatieto- ja tonttipalvelut

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat